Onlinekurser för dig som arbetar på Mpya

Hej och välkommen till FAR!

Här hittar du aktuella onlinekurser, excelkurser och webbinarier som du kan anmäla dig till enligt avtal mellan Mpya och FAR.

Använd avtalskod: mpyaonline vid beställning (fältet för kampanjkod) så får du Mpya:s avtalade pris. Koden gäller endast för de onlinekurser och det urval av webbinarier som listas på denna sida.

Webbinarier
Samtliga webbinarier i listan sänds kl. 12.00–13.00. När ett webbinarium har genomförts får du en inspelning av det samma. Våra övriga webbinarier för ekonomer hittar du här.

Skapa konto hos FAR

Du som inte tidigare har en inloggning på far.se behöver skapa detta för att ta del av utbildningarna. Din personliga inloggning ger dig också tillgång till:

 • Sammanställning av de utbildningar du gått hos FAR.
 • Möjlighet att skriva ut intyg på de utbildningar du gått. De utbildningar du går genom FAR kommer även stämmas av och läsas in på ditt utbildningskort. 
 • Tillgång till kursdokumentation digitalt.

 

Du skapar enkelt en egen inloggning genom att klicka på Logga in uppe i högra hörnet. I denna guide beskrivs hur du skapar ett konto steg för steg.

Kundservice
Kontakta oss gärna via chatt, telefon 08–506 112 00 eller e-post kundservice@far.se om du har frågor.

Onlinekurser

 • Anti-korruption grund Öka din förståelse kring anti-korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare. Genom kursen får du pröva olika vanliga situationer utifrån din yrkesroll.
 • Nyhet
  Anti-korruption uppdatering 2024/2025 Årlig uppdatering och repetition av din kunskap kring anti-korruption.
 • Budgetering i praktiken Kursen är inriktad på praktiskt budgetarbete. Du får ta del av hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.
 • Effektiv finansiering I distanskursen lär du dig att totalkapitalets storlek, kapitalanskaffning och kapitalanvändning påverkar ett företags finansiella ställning och lönsamhet.
 • E-handel och moms (B2C) I denna kurs lär du dig hur moms ska hanteras vid e-handel till konsumenter inom EU.
 • Ekonomisk styrning I distanskursen ekonomisk styrning lär du dig att följa upp och planera en verksamhet samt att få underlag för bättre ekonomiskt beslutsfattande.
 • Nyhet
  Etik för redovisningskonsulter och lönekonsulter I denna kurs får du grundläggande kunskaper om de etiska frågorna i din roll som redovisningskonsult och lönekonsult och vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare.
 • Nyhet
  Etik för revisorer I denna kurs får du grundläggande kunskaper om yrkesetiska frågor för din roll som revisor och vad du behöver tänka på i vardagen som byråmedarbetare.
 • Förmåner I denna kurs får du en övergripande bild hur systemet med förmåner och hur beskattningen är uppbyggt. Kursen innehåller också praktiska tips på vanliga situationer kring förmåner och hur de ska hanteras.
 • Förvaltningsrevision Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur du genomför en förvaltningsrevision med hög kvalitet och hög effektivitet.
 • GDPR Revision- och redovisningsbranschen Under denna kurs lär du dig grunderna i GDPR och vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare när det gäller GDPR. 
 • Granskning av KBR och fortsatt drift Denna kurs ger dig kunskaper om revisorns granskning av kontrollbalansräkningen samt de krav som ISA ställer på revisorns granskning då ett företag har fortsatt-drift-problem.
 • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
 • Grundkurs i Reko - Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster Genom denna onlinekurs får du en genomgång av de grundläggande och obligatoriska ska-kraven i Reko.
 • Grundkurs i tjänstepensioner Öka din kunskap om hur tjänstepensioner hanteras ut arbetsgivarens perspektiv.
 • Grundkurs Ideell förening I denna kurs lär du dig grunderna kring ideell föreningars verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Grundkurs Stiftelser I denna kurs lär du dig grunderna kring stiftelsers verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.
 • Grundläggande skatt Kursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom skatteområdet och besvarar hur vardagliga skattefrågor ska hanteras. Du får också förståelse för grundprinciperna inom skatt och ger dig därmed en bra grund inom detta område.
 • Hållbarhet i ett mindre företag Öka din kunskap hur mindre företag kan arbeta med hållbarhet i praktiken. Kursen hjälper dig som är Redovisningskonsult och rådgivare hur du kan jobba med hållbarhet med dina kunder som är mindre företag.
 • Hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning I denna kurs lär du dig hur du som revisor ska hantera översiktlig granskning av hålbarhetsredovisningar.
 • IAS 12 - Inkomstskatter Få en översiktlig genomgång av hur inkomstskatter ska redovisas enligt IAS 12.
 • IAS 16 - Materiella anläggningstillgångar Genom denna onlinekurs får du en I kursen får en översiktlig genomgång av hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas enligt IAS 16.
 • IAS 20 - Redovisning av statliga bidrag och upplysning om statliga stöd Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur statliga bidrag ska redovisas enligt IAS 20.
 • Nyhet
  IAS 23 - Låneutgifter Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur låneutgifter ​ska redovisas enligt IAS 23.
 • IAS 36 - Nedskrivningar Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av nedskrivningar och hur dessa ska värderas och redovisas enligt IAS 36.
 • IAS 38 - Immateriella tillgångar Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur statliga bidrag ska redovisas enligt IAS 38.
 • Nyhet
  IAS 40 - Förvaltningsfastigheter Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur förvaltningsfastigheter ​ska redovisas enligt IAS 40.  
 • IFRS - Introduktion Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av IFRS ramverket.
 • Nyhet
  IFRS 1 - Första gången IFRS tillämpas Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur IFRS ska tillämpas första gången i enlighet IFRS 1.
 • IFRS 8 - Rörelsesegment Få en översiktlig genomgång av hur rörelsesegment ska redovisas enligt IFRS 8.
 • Nyhet
  IFRS 10 - Koncernredovisning Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur koncernredovisningen ska upprättas enligt IFRS 10.
 • Nyhet
  IFRS 13 - Värdering till verkligt värde Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av värdering till verkligt värde och hur detta ska redovisas enligt IFRS 13.
 • IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder Genom denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av intäkter från avtal med kunder och hur dessa ska redovisas enligt IFRS 15.
 • IFRS 16 - Leasingavtal Via denna onlinekurs får du en översiktlig genomgång av hur leasingavtal ska redovisas och vilka upplysningskrav som finns enligt IFRS 16.
 • Importmoms En onlinekurs som ger dig en översikt om reglerna för momsregistrerade importörer. Genom en ökad kunskap kan du undvika avdragsbegränsningar och skattetillägg.
 • Intäktsredovisning I denna onlinekurs får du svar på hur du ska redovisa, vad du bör tänka på samt vanliga fel som kan uppstå i intäktsredovisningen.
 • Investering och lönsamhet Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem.
 • ISA 230 - Revisorns dokumentation Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om ISA 230, vad som krävs av revisorns dokumentation.
 • ISA 315 - Riskbedömning Öka din kunskap om ISA 315 och vad som krävs av revisorn vid riskbedömningen enligt ISA.
 • ISA 500 Revisionsbevis Öka din kunskap om ISA 500 revisionsbevis och räkenskapspåståenden.
 • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.
 • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - grund I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - fördjupning Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.
 • Komponentredovisning I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken.  
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.
 • Löpande bokföring I denna onlinekurs får du kunskap om vad BFNAR 2013:2 Bokföring kräver av företaget. Kursen går igenom regelverket och tolkningar av de delar som är mest väsentliga. 
 • Moms och byggtjänster Öka din kunskap om hur moms hanteras vid inköp och tillhandahållande av byggtjänster. I denna kurs så går vi igenom vad som är byggtjänster och de krav som ställs samt de särskilda momsregler man då måste beakta.
 • Moms och koncerner Öka din förståelse kring hur moms ska hanteras för företag inom en koncern och vad man bör tänka på.
 • Moms och omstrukturering Öka din kunskap om hur moms hanteras vid omstrukturering av bolag och koncerner.
 • Moms och tjänster Öka din förståelse kring hur tjänster beskattas momsmässigt och framförallt när köpare och säljare finns i olika länder. I kursen lär du dig och repeterar huvudreglerna men du får också en genomgång av alla de undantag som finns.
 • Moms och uthyrning av fastighet Öka din kunskap om hur moms hanteras vid uthyrning av fastighet. I denna kurs så går vi igenom de olika regler som styr hur en uthyrning av en fastighet ska beskattas.
 • Moms vid investering i fastigheter I denna kurs går vi igenom vilka förutsättningar som finns för att komma åt avdrag för ingående moms vid investering i olika typer av fastigheter.
 • Moms vid utlägg och vidarefakturering Öka din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering. I kursen lär du dig de regelverk som gäller i olika situationer för avdragsrätt för ingående moms, om utgående moms ska debiteras och vilken momssats som gäller.
 • Moms vid varuhandel (B2B) Denna onlinekurs ökar din kunskap om hur moms hanteras vid varuförsäljning till företag i annat EU-land, samt om import och inköp av varor. Kursen passar dig som arbetar i företag med varuförsäljning och import.
 • Penningtvätt grund Kursen tar upp grundläggande principer i penningtvättslagen samt hur egen och kunders verksamhet påverkas. Du kommer lära dig vilka krav som ställs och vad som kan utgöra misstänkta ageranden samt hur dessa ska hanteras.
 • Nyhet
  Penningtvätt uppdatering 2024/2025 I denna kurs får du kunskap om hur du som revisor, redovisningskonsult och skatterådgivare måsta agera i enlighet med penningtvättlagen eller för att uppfylla penningtvättslagens krav.
 • Rapporter och intyg - Granskningsuppdrag Öka din kunskap om revisorns olika granskningsuppdrag som rapporter, yttranden och intyg.
 • Redovisning av avsättningar Lär dig grunderna för när och hur avsättningar ska redovisas. Genom praktiska exempel lär du dig vad som är och inte är en avsättning samt hur storleken på avsättning kan beräknas.
 • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas.
 • Redovisning av finansiella placeringar Lär dig hantera, värdera och redovisa finansiella placeringar i årsredovisningen. Den här onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas i framförallt K2 men även i K3.
 • Redovisning av fusioner i aktiebolag I den här onlinekursen får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring redovisning av fusioner i enlighet med BFNAR 2020:5 och hur det tillämpas i praktiken.
 • Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3 Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas.
 • Redovisning av uppskjuten skatt Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas.
 • Redovisning lager av handelsvaror I den här onlinekursen får du kunskap om vilka regler som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas. 
 • Redovisning lager av tillverkade varor Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen.
 • Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift I denna kurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.
 • Styrelsens ansvar I denna kurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.
 • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken.

Excelkurser – e-kurser online när du vill

 • Excel Bas Excel Bas är en populär onlinekurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online I den här onlinekursen lär du dig bemästra 100 av Excels mest använda funktioner. Samtidigt fungerar kurser som ett onlinebibliotek av funktioner, så du kan komma tillbaka och repetera när som helst.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Ekonomisk analys i Excel Den här onlinekursen lär dig allt du behöver som ekonom för att bemästra och bli riktigt duktig i Excel, och där med tryggare i din arbetsroll.
 • Grundkurs i Excel för ekonomer Excel för ekonomer är anpassad för dig som jobbar inom ekonomi. Inga förkunskaper i Excel krävs, och kursen riktar sig till den som är nybörjare eller självlärd i Excel.
 • Power BI - Grundkurs En onlinekurs som fokuserar på att skapa dynamiska rapporter och visualiseringar med Power BI, ett verktyg för affärsintelligens från Microsoft.
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • PowerPoint Bas Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • SQL Grundkurs Lär dig allt du behöver för att bekvämt kunna kommunicera med en SQL-databas.