Utbildningar för dig som arbetar på Aspia

Hej och välkommen till FAR!

Alla ansökningar till FAR-kurser ska godkännas i Aspias utbildningsverktyg Aspia Academy och där attesteras av närmaste chef, innan anmälan hos FAR.

Här på denna sida hittar du onlinekurser i form av e-learnings som du som Aspiamedarbetare får anmäla dig till enligt avtal mellan Aspia och FAR.

När din ansökan blivit godkänd i Aspia Academy använder du avtalskod aspia2023 vid anmälan hos FAR (fältet för kampanjkod) så räknas avgiften om till 0 kr, dvs. inkluderas i vårt avtal. Vid frågetecken kring koden kontakta FAR.

Koden gäller endast för de onlinekurser som listas på denna sida.

Till övriga FAR-kurser kan du anmäla dig utan kod och det gör du här: Öppna utbildningar FAR

Om du har frågor rörande anmälningsförfarandet så lägger du ett ärende till HR-support på Aspia.

Onlinekurser

 • Anti-korruption grund Öka din förståelse kring anti-korruption och lär dig vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare. Genom kursen får du pröva olika vanliga situationer utifrån din yrkesroll. Förstå vad korruption är och hur det påverkar dig och samhället Förstå hur du bör agera i specifika och vanligen förekommande situationer Förstå vad byrån bör göra
 • E-handel och moms (B2C) I denna kurs lär du dig hur moms ska hanteras vid e-handel till konsumenter inom EU.
 • Nyhet
  Förvaltningsrevision Öka din kunskap om hur du genomför förvaltningsrevision och vad du särskilt bör tänka på. Öka din kunskap inom förvaltningsrevision  Hur kan förvaltningsrevision genomföras effektivt med hög kvalitet  Öka din kunskap om granskning av skatter och avgifter
 • Förmåner I denna kurs får du en övergripande bild hur systemet med förmåner och hur beskattningen är uppbyggt. Kursen innehåller också praktiska tips på vanliga situationer kring förmåner och hur de ska hanteras. Du lär dig identifiera vad som är förmåner och vad som är avdragsgillt respektive inte avdragsgillt. Kursen varvas med teori och praktiska frågeställningar. Förstå systemet med förmåner Kunskap om vad som utgör förmåner Praktiska tips på hantering av förmåner  
 • GDPR Revision- och redovisningsbranschen Under denna kurs lär du dig grunderna i GDPR och vad du i praktiken behöver tänka på i din vardag som byråmedarbetare när det gäller GDPR. 
 • Grundkurs Ideell förening I denna kurs lär du dig grunderna kring ideell föreningars verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Nyhet
  Grundkurs i tjänstepensioner Öka din kunskap om hur tjänstepensioner hanteras ut arbetsgivarens perspektiv.
 • Grundkurs Stiftelser I denna kurs lär du dig grunderna kring stiftelsers verksamhet och vad som styr dem kring bl.a. redovisning, beskattning och olika lagar.
 • Granskning av KBR och fortsatt drift Denna kurs ger dig kunskaper om revisorns granskning av kontrollbalansräkningen samt de krav som ISA ställer på revisorns granskning då ett företag har fortsatt-drift-problem.
 • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.
 • Grundläggande skatt Onlinekursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom skatteområdet och besvarar hur vardagliga skattefrågor ska hanteras. Du får också förståelse för grundprinciperna inom skatt och därmed grunden för din kunskap inom detta område.
 • Nyhet
  Hållbarhet i ett mindre företag Öka din kunskap hur mindre företag kan arbeta med hållbarhet i praktiken. Kursen hjälper dig som är Redovisningskonsult och rådgivare hur du kan jobba med hållbarhet med dina kunder som är mindre företag.
 • Nyhet
  Hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning I denna kurs lär du dig hur du som revisor ska hantera översiktlig granskning av hålbarhetsredovisningar.
 • Importmoms Onlinekursen som ger dig en översikt om reglerna för momsregistrerade importörer. Genom en ökad kunskap kan du undvika avdragsbegränsningar och skattetillägg. 
 • Intäktsredovisning I denna onlinekurs får du svar på hur du ska redovisa, vad du bör tänka på samt vanliga fel som kan uppstå i intäktsredovisningen.
 • Nyhet
  ISA 230 - Revisorns dokumentation Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om ISA 230, vad som krävs av revisorns dokumentation.
 • Nyhet
  ISA 500 Revisionsbevis Öka din kunskap om ISA 500 revisionsbevis och räkenskapspåståenden.
 • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - grund I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.
 • Kassaflödesanalys - fördjupning Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.
 • Komponentredovisning I denna kurs får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring komponentredovisning i K3 och hur det tillämpas i praktiken.  
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.
 • Löpande bokföring I denna onlinekurs får du kunskap om vad BFNAR 2013:2 Bokföring kräver av företaget. Kursen går igenom regelverket och tolkningar av de delar som är mest väsentliga. 
 • Nyhet
  Moms och byggtjänster Öka din kunskap om hur moms hanteras vid inköp och tillhandahållande av byggtjänster. I denna kurs så går vi igenom vad som är byggtjänster och de krav som ställs samt de särskilda momsregler man då måste beakta.
 • Moms och koncerner Öka din förståelse kring hur moms ska hanteras för företag inom en koncern och vad man bör tänka på.
 • Moms och omstrukturering Öka din kunskap om hur moms hanteras vid omstrukturering av bolag och koncerner.
 • Moms och tjänster Öka din förståelse kring hur tjänster beskattas momsmässigt och framförallt när köpare och säljare finns i olika länder. I kursen lär du dig och repeterar huvudreglerna men du får också en genomgång av alla de undantag som finns och som behöver beaktas.
 • Nyhet
  Moms vid investering i fastigheter I denna kurs går vi igenom vilka förutsättningar som finns för att komma åt avdrag för ingående moms vid investering i olika typer av fastigheter.
 • Moms vid varuhandel (B2B) Öka din förståelse kring hur momsen hanteras vid varuförsäljning av varor som finns i Sverige men som transporteras från Sverige till ett annat EU-land eller transporteras från Sverige ut ur EU. I kursen lär du dig och repeterar huvudreglerna men du får också en genomgång alla de undantag som finns och som behöver beaktas.
 • Nyhet
  Rapporter och intyg - Granskningsuppdrag Öka din kunskap om revisorns olika granskningsuppdrag som rapporter, yttranden och intyg.
 • Redovisning av avsättningar Lär dig grunderna för när och hur avsättningar ska redovisas. Genom praktiska exempel lär du dig vad som är och inte är en avsättning samt hur storleken på avsättning kan beräknas. Denna onlinekurs ger dig kunskap om hur reglerna i både K2 och K3 ska tillämpas.
 • Redovisning av finansiella placeringar Lär dig hantera, värdera och redovisa finansiella placeringar i årsredovisningen. Den här onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas i framförallt K2 men även i K3.
 • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas utifrån detta.  
 • Redovisning av fusioner i aktiebolag I den här onlinekursen får du en kunskap om de grundläggande reglerna och principerna kring redovisning av fusioner i enlighet med BFNAR 2020:5 och hur det tillämpas i praktiken.
 • Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3 Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2.
 • Redovisning av uppskjuten skatt Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas.
 • Redovisning lager av handelsvaror I den här onlinekursen får du kunskap om vilka regler som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas. 
 • Redovisning lager av tillverkade varor Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.
 • Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.
 • Styrelsens ansvar I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.
 • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken.