FAR:s behandling av personuppgifter

FAR:s integritetspolicy nedan formulerar hur FAR behandlar personuppgifter. Policyn är fastställd av FAR:s styrelse den 22 september 2023.

FAR (org.nr 802000–2237) och FAR AB (org.nr 556081–7974) (tillsammans ”FAR”, ”vi”, ”oss”) värnar om våra medlemmars, kunders och användares personliga integritet. FAR kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats, din ansökan eller anmälan till någon av FAR:s tjänster, produkter eller nyhetsbrev.

När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.

FAR:s webbsidor innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som FAR får del av genom våra medarbetare och andra med vilka FAR har affärsrelationer, genom FAR:s webbplatser, till exempel far.se, faronline.se, faronlinegpt.se och tidningenbalans.se eller vid annan kontakt med FAR. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part. 

Personuppgifter

FAR kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket, kreditkontrollsföretag, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.

FAR kommer att behandla personuppgifter för att:

 • Hantera en ansökan om medlemskap i FAR eller tillgång till tjänster med anledning av ditt medlemskap
 • Genomföra kvalitetskontroll
 • Säkerställa att FAR kan genomföra det uppdrag Revisorsinspektionen har gett FAR genom avtal den 5 april 2017
 • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra utbildningar, digitala eller lärarledda, till exempel upprätta deltagarlistor
 • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra events/seminarier
 • Hantera en beställning av våra publikationer eller övriga produkter
 • Hantera en beställning av och ett abonnemang av FAR Online
 • Tillhandahålla FAR Online
 • Tillhandahålla smarta söktjänster kopplat till FAR Online samt utveckling av desamma
 • Hantera en anmälan till våra prenumerationstjänster för nyhetsbrev, tidningar m.m.
 • Hantera kreditbedömningar vid anmälningar och beställningar till våra utbildningar eller tjänster
 • Hantera svar vid genomförande av jämställdhets-, marknads-, medlemsundersökningar eller andra enkäter
 • Marknadsföra våra produkter och tjänster
 • Hantera godkänt resultat vid godkänd kvalitetskontroll eller vid godkänd examen vid prov som har genomförts av FAR
 • Hantera en ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för en anställning hos oss
 • Hantera anmälningar till FAR:s disciplinnämnd
 • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Personuppgifter som behandlas

Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer/samordningsnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, avdelningstillhörighet, fakturaadress, kreditbedömningar, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid köp i vår webbplats.

I samband med FAR Online och Smarta söktjänster kopplat till FAR Online behandlas inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord samt loggdata (sökhistorik).

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför en utbildning eller event/seminarium om att du önskar viss kost.

Vi kan även komma att behandla sjukintyg vid avanmälan till utbildning eller vid begäran om anstånd i kvalitetskontrollen. Sjukintyg kommer inte bevaras längre än nödvändigt för att vi ska kunna ta ställning i ett enskilt ärende.    

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

När vi stödjer oss på samtycke har du möjlighet att välja mellan tre typer av samtycken; vanligt samtycke, utökat samtycke (dvs. du har särskilt medgett att uppgifter ska sparas tills du meddelar annat) och samtycke till marknadsföring. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi kan komma att använda personuppgifterna för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt för att sammanställa statistik för analys. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. 

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar och sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas.

Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig, för att tillhandahålla FAR Online eller för att tillhandahålla smarta söktjänster kopplat till FAR Online samt utvecklingen av densamma sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig och att vi har ett intresse av att bevara uppgifterna då majoriteten av våra kunders köpcykel i regel är två år. Laglig grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.

Har du deltagit i några av våra events/seminarier, eller om någon annan har anmält dig till en utbildning, sparar vi uppgifterna i två år efter eventet/seminariet. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Laglig grund: Berättigat intresse.

Har du deltagit i några av våra utbildningar och är medlem i FAR sparar vi dina personuppgifter i tio år efter genomförd utbildning. Detta gör vi för att du ska kunna visa din utbildningshistorik vid t.ex. en kvalitetskontroll. Om du inte är medlem i FAR sparas uppgifterna i tio år efter avslutat utbildningstillfälle. Laglig grund: Samtycke och berättigat intresse.

Vid ansökan om medlemskap i FAR sparar vi under den tid det behövs för att pröva ansökan. Vid godkänt medlemskap kommer FAR att registrera och bevara uppgifterna för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem samt för fakturering av medlemsavgifter. Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse.

För medlemmar i FAR som begär utträde eller anses ha utträtt, sparas personuppgifterna i sju år efter utträde (beslutsdatum för utträdet). Anledningen till att vi sparar uppgifterna i sju år är att om du väljer att bli medlem igen behöver vi ha uppgifter sparade om genomgångna kvalitetskontroller. Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten, IMY, om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Har du ett FAR-konto på webben kan du när som helst komma åt din profil på ”Mina sidor” där du även kan korrigera och uppdatera dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke, genom att kontakta vår kundservice. Du har rätt att invända mot sådana behandlingar av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi skulle avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen det är som väger tyngre.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. FAR har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via FAR:s webbplatser.

Överföring av personuppgifter

FAR kan ha leverantörer som har en del av sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi överför dina personuppgifter till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd information hanteras enligt gällande lag. Det finns länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning. FAR är skyldig att lämna ut personuppgifter i syfte att utföra kvalitetskontroller, för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande vid utbildningar, event och seminarier. FAR kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till din arbetsgivare för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera vilka som har deltagit på en utbildning samt hantera betalning för densamma eller för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sin skyldighet att utföra en intern kvalitetskontroll. Vi är även skyldiga att lämna ut personuppgifter till Revisorsinspektionen för att uppfylla kraven i FAR:s avtal med myndigheten.

FAR kan även komma att lämna ut personuppgifter till vår försäkringsförmedlare för att kunna marknadsföra konkurrenskraftiga försäkringslösningar till dig.   

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta FAR:s kundservice.

Yvonne Wingqvist

Bolagsjurist

+46 8 402 75 24 yvonne.wingqvist@far.se