Företagsform, registrering och ägande

Företagsform

En revisor får bara utöva revisionsverksamhet i ett begränsat antal företagsformer.

Dessa är

 • aktiebolag
 • handelsbolag (hit räknas också kommanditbolag)
 • enskild näringsidkare
 • enkelt bolag

Inga andra företagsformer är tillåtna. Det är bra att vara medveten om att reglerna i revisorslagen (2001:883), bland annat vad gäller ägande av revisionsbyråer, bitvis skiljer sig åt beroende på vilken företagsform du väljer.

Vem får äga ett revisionsbolag?

Ägande av revisionsbolag regleras av revisorslagen.

 • För att utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag är utgångspunkten i 11 § att bolaget ska ägas av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 • När det gäller registrerade revisionsbolag skiljer sig reglerna åt beroende på om det drivs i ett aktiebolag eller i ett handelsbolag. När det gäller ägandet av ett registrerat revisionsbolag i form av ett handelsbolag gäller de krav som revisorslagen ställer på revisionsföretag i allmänhet i fråga om verksamhet, ägande och företagsledning. Om det finns särskilda skäl så kan Revisorsinspektionen bevilja vissa undantag från de här kraven.

När det gäller ägande av ett registrerat revisionsbolag i form av ett aktiebolag finns det en möjlighet att göra vissa undantag från 11 §. Av 14-15 §§ framgår i korthet att ett aktiebolag får registreras som revisionsbolag om

 1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.
 3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer.

Notera att frågan om ägande kan vara komplex. Mer vägledning finns i RI:s tematillsyn – revisionsföretagens ägande och struktur 

Behöver jag starta ett registrerat revisionsbolag?

Nej, du behöver inte starta ett registrerat revisionsbolag, men det kan innebära vissa fördelar, till exempel:

 • Ett registrerat revisionsbolag kan väljas som revisor. Det underlättar om ni är flera revisorer på byrån och behöver kunna vara flexibla vid till exempel föräldraledighet, sjukdom eller personalomsättning. Byrån behöver då inte väljas bort av kunden, utan kan vara kvar som revisor.
 • Det innebär mindre administration för både revisor och revisionskund. Det behöver inte upprättas någon avgångsanmälan/redogörelse och det uppstår inte något behov av att kalla till extra bolagsstämma för av nyval av revisor. En ändringsanmälan på grund av byte av huvudansvarig revisor är allt som behövs.
 • Dessutom är det en fördel utifrån skadeståndsperspektivet då ett krav mot en personvald revisor riktas mot revisorn medan vid byråval är det den registrerad byrån som får kravet.

Vad krävs för att registrera revisionsbolag?

För att beviljas registrering eller fortsatt registrering måste bolaget uppfylla särskilda villkor enligt 13-16 §§ revisorslagen (2001:883). Mer information hittar du hos Revisorsinspektionen, Registrering och fortsatt registrering av revisionsbolag.