Effektiv hållbarhetsrapportering

Som FAR-medlem får du ta del av Aspias inledande väsentlighetsanalys och ledningssytem för hållbarhetsrapportering till reducerade priser.

Aspia erbjuder en process för strategiskt hållbarhetsarbete. Den består av workshops och rådgivning efter behov samt tillgång till det digitala ledningssystemet Acture. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan och en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport.

Ledningssystemet Acture
Acture är ett aktivitetsbaserat system där du bygger en hållbarhetsplan med tydliga kort- och långsiktiga mål samt KPI:er. I systemet skapar du även kompletta underlag till din hållbarhetsrapport. Systemet effektiviserar hållbarhetsarbetet och underlättar måluppfyljning. Acture består följande moduler:

  • Översikt
  • Inedande väsentlighetsanalys
  • Klimatkalkylator
  • Hållbarhetsplan
  • Hållbarhetsrapport
  • Riskanalys
  • Leverantörskontroll

 

Inledande väsentlighetsanalys - Digital workshop (2-3h) 
Workshopen inleds med en introduktion i hållbarhet och ESG. Därefter diskuteras i vilken grad ni har möjlihghet att bidra till FNs 17 globala mål (Agenda 2030). Vi utgår ifrån ert unika kunderbjudande, er bransch och geografiska placering. Vi tar även hänsyn till vilka krav och förväntningar som era intressenter har på er kopplat till hållbarhet och vi avslutar med en förenklad beräkning av ert klimatavtryck. Workshopen resulterar i 3-6 utvalda globala mål som blir vägledande i ert fortsatta hållbarhetsarbete.

  • 15 procent rabatt på licenskostnaden för årlig tillgång till ledningssystemet Acture.  

  • 10 procent rabatt på den inledande väsentlighetsanalysen.

Besök Aspia eller kontakta Therese Svensk för mer information. 
therese.svensk@aspia.se, 070 277 99 90

Texten ovan är företagets beskrivning. FAR kan inte garantera, och ansvarar inte för, att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt. FAR har inget ansvar för om fel föreligger i den tekniska, grafiska utformningen eller innehållet i tjänsten/produkten. FAR är inte ansvarig för några skador som kan uppstå på grund av tjänsten/produkten. Varje medlem måste själv bedöma i vilka sammanhang tjänsten/produkten kan användas för att förvissa sig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.