Organisation

FAR:s högsta beslutande organ är stämman som väljer styrelse, kvalitetsnämnder, disciplinnämnd, revisorer och valberedning.

Till ledamöter i FAR:s styrelse väljs representanter för FAR:s medlemmar. Styrelsen utser en generalsekreterare tillika VD som till sitt förfogande har anställda medarbetare på FAR. Dessutom arbetar FAR i ett stort nätverk av medlemmar inom yrkeskategorierna redovisning, revision och skatt, ett expertnätverk som går under namnet ”FAR-aktiva”. Dessa organiseras i strategigrupper, operativa grupper, specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper.

Kvalitetsnämnderna leder och övervakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR som rör eventuella överträdelser av god yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte ärenden som ligger inom Revisionsinspektionens tillsynsområde.

Styrelse
Styrelsen utser generalsekreterare tillika VD. Styrelsen utser ett arbetsutskott som svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordföranden, de båda vice ordförandena och generalsekreteraren.

Ledning
FAR:s ledningsgrupp består av generalsekreterare/VD samt chefer för Medlem, Kompetens, PR Opinion och Marknad, Ekonomi och IT, Human Resources samt Chefsjurist.

Expertnätverk av medlemmar – FAR-aktiva
FAR har ett gediget nätverk av medlemmar som på ett strukturerat sätt driver branschens intressen och prioriterade frågor, som exempelvis remissvar, regeltolkningar, rekommendationer och uttalanden. Grupperna samlar Sveriges främsta experter inom redovisning, revision och skatt och inom specialiserade områden som offentlig sektor, hållbarhet och etik. Sammantaget är det mer än hundra medlemmar engagerade på olika sätt i detta nätverk.

Strategi- och Specialistgrupper leds av en ordförande som rapporterar till FAR:s generalsekreterare och VD. Strategigrupperna är: Revision, Redovisning, Redovisnings- och lönekonsulter och Skatt. Specialistgrupperna fungerar som stöd för Strategigrupperna och spänner över flera medlemskategorier. Specialistgrupperna är: Offentlig sektor, Hållbarhet och Etik.
De Operativa grupperna leds vanligtvis av en ordförande som rapporterar till Strategigruppen för det aktuella området, men när det handlar om tillfälliga grupper leds arbetet av en projektledare. De Operativa grupperna är: Finansiella företag – Revision, Normgivning – Revision, Finansiell rapportering – Redovisning, Remissgrupp – Skatt och Auktorisationsnämnd – Skatt.
Vem som ingår i de olika grupperna avgörs av kompetens, engagemang och lämplighet för de olika uppgifterna. Det ska vara en mix av medlemmar från stora och små byråer, från olika delar av landet och i olika åldrar.