Köpvillkor

Här hittar du FAR:s allmänna villkor, behandling av personuppgifter, licensvillkor för FAR Online och hur vi hanterar kakor på våra webbplatser.

De allmänna villkoren omfattar all FAR:s kommersiella verksamhet.

Allmänna villkor FAR AB (2024:1)

1. Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för följande tjänster och produkter som tillhandahålls av FAR AB 556081-7974 (nedan ”FAR”) till dig som kund (nedan ”du”) såvida inte annat skriftligen avtalats:

Respektive tjänst eller produkt och särskilda förutsättningar kopplade till dessa beskrivs närmare nedan.

Dessa villkor blir tillämpliga när du registrerar ett konto på FAR:s webbplats eller på annat sätt beställer en tjänst eller produkt av FAR.

2. Specifika villkor för respektive tjänster och produkter

2.1 Allmänt om utbildningar

Anmälan till utbildning ska ske via FAR:s webbplats eller muntligen. För det fall anmälan skett muntligen gäller den då den har bekräftats skriftligen av FAR. Anmälan är bindande. I mån av plats tar FAR även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till FAR.

FAR reserverar sig för ändringar vad gäller till exempel lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på FAR:s webbplats.

Avanmälan från en utbildning i Sverige ska ske skriftligen till följande e-postadress: kurs@far.se.

  • Vid avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
  • Vid avanmälan senare än 1 vecka innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Avanmälan från en utbildning där logi ingår ska ske skriftligen till följande e-postadress: kurs@far.se.

  • Vid avanmälan senare än 8 veckor debiteras 50 % av kursavgiften.
  • Vid avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 75 % av kursavgiften.
  • Vid avanmälan senare än 1 vecka innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Har du blivit sjuk, eller vårdat sjukt barn, och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 800 kr som är en administrativ avgift.

Vid förhinder enligt ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att FAR erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e-postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift.

Vid utbildning där logi ingår debiteras inackorderingskostnad enligt avbeställningsregler som gäller för respektive hotell/kursgård.

Ovan angivna villkor för avanmälan gäller inte e-kurser (Onlinekurser – gå när du vill) eller distanskurser. I dessa fall kan avanmälan inte göras. För det fall kunden är konsument gäller dock punkten 3.10.

FAR förbehåller sig rätten att vid lärares sjukdom eller annat förhinder ersätta läraren med en enligt FAR:s bedömning likvärdig lärare eller att ställa in utbildningen, oavsett om den är fysisk eller digital, samt med eller utan logi. För det fall utbildningen ställs in och något nytt utbildningsdatum inte skulle vara möjligt att fastställa, kommer återbetalning att ske av inbetald kursavgift. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader som inte är inkluderade i kursavgiften, återbetalas inte.

FAR förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning, oavsett om den är fysisk eller digital, samt med eller utan logi, på grund av för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda kursavgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader som inte är inkluderade i kursavgiften, återbetalas inte.

FAR förbehåller sig rätten att – utan återbetalning av inbetald kursavgift – neka begäran om kursintyg för det fall deltagande har skett i flera olika utbildningar vid samma tidpunkt samt för det fall det i övrigt föreligger oklarheter kring huruvida deltagaren har närvarat vid utbildningen och deltagaren inte kan visa att denne har deltagit i densamma.

2.2 Särskilt om lärarledda utbildningar i kurslokal

Lärarledd utbildning på plats i kurslokal innebär att deltagaren tillgodogör sig utbildningen från den plats/fysiska lokal där läraren/lärarna befinner sig. Detta innefattar även deltagande vid nyhetsdagar på plats i kurslokal.

Alla utbildningar har ett begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till FAR.
I kursavgiften för kurser i fysisk lokal inkluderas utbildningsdokumentation samt – vid deltagande på plats i fysisk lokal – lunch, för- och/eller eftermiddagskaffe. Vid utbildningar där logi ingår, inkluderas därtill logi och middag i avgiften. För kurser där logi ingår specificeras sådana kostnader för respektive kurs.

Vid annat än utbildning där logi ingår, bokar kursdeltagaren, om inte annat anges, logi själv.

FAR önskar i vissa fall ta fotografier och filma i samband med sina utbildningar. Bilderna kan komma att användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt material. För det fall en person ska förekomma på bild eller film kommer FAR att be om ett uttryckligt samtycke från nämnda person.

2.3 Särskilt om digitala utbildningar

Vid beställning av e-kurs eller distanskurs från FAR:s digitala utbildningsutbud skickas en automatisk bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Inloggningsinformation skickas via e-post.

E-kurs i FAR:s egen regi finns tillgänglig i 12 månader efter beställning. Distanskurser finns tillgängliga i sex till tolv månader efter beställning, beroende på kursens omfattning.

Vid beställning av nyhetswebbinarier online och nyhetsdagar online skickas en automatisk bekräftelse till av deltagaren angiven e-postadress. Inloggningsinformation skickas senast en dag innan starttillfället till nämnda e-postadress. Inloggning sker sedan via ”Mina Sidor” på FAR:s webbplats.

Inspelningar av nyhetswebbinarier online och nyhetsdagar online finns tillgängliga i tre månader efter sändningstillfället.

Klassrum online – fast tid innebär att deltagaren är uppkopplad och tillgodogör sig den lärarledda utbildningen online från annan plats än i den fysiska lokal där läraren/lärarna befinner sig. Inloggningsinformation skickas via e-post. Inloggning sker sedan via ”Mina Sidor” på FAR:s webbplats. Klassrum online – fast tid omfattas av villkoren i tillämpliga delar för lärarledd utbildning på plats i kurslokal.

Utbildningspaketet innehåller flera olika e-kurser, webbinarier och nyhetsdagar online. FAR förbehåller sig rätten att när som helst, även efter köpet genomförts, ändra innehållet i paketet genom att ta bort, byta ut och ändra i paketet ingående utbildningar.

Event innebär att FAR, via sitt nätverk av föreläsare, bjuder in dig som kund eller medlem för inspiration och kunskap inom olika aktuella ämnen.

FAR ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet, som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang, vid nyttjandet av digitala utbildningar.

2.4 Litteratur

Med litteratur avses böcker och tidskrifter som återfinns på FAR:s webbplats.

Beställningar av lagerhållna böcker gjorda före kl. 12.00 skickas från FAR nästa arbetsdag (gäller dock inte tidningar). Förhandsbeställningar och kundanpassade produkter levereras vid produktsläpp respektive efter färdigställande. Produkterna skickas med A-post eller Postens Företagspaket.

Tidningen Balans beställs som prenumeration i tryckt eller digital upplaga på FAR:s webbplats eller på www.tidningenbalans.se.

Faktisk fraktkostnad tillkommer. Eventuella undantag från fraktkostnad meddelas på FAR:s webbplats.

Vid leverans till adresser utanför Sverige tillkommer en expeditionsavgift och utlandsfrakt. För leverans utanför Norden tillämpar vi förskottsbetalning.

2.5 Konferenser/seminarier

Anmälan till konferenser/seminarier är bindande och avanmälan kan inte göras. För det fall du inte kan delta vid konferensen/seminariet kan du överlåta platsen till annan deltagare inom samma bolag alternativt omboka deltagandet till annan konferens/seminarium som FAR anordnar. Sådan ombokning skall dock ske senast ett (1) år efter det datum då den avbokade konferensen/seminariet hölls, i annat fall upphör din rätt till ombokning.

FAR förbehåller sig rätten att ställa in konferens/seminarium vid lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda avgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra eventuella omkostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader, ersätts inte. Vidare förbehåller sig FAR rätten att ändra t.ex. lokal, tid eller innehåll i konferens/seminarium.

3. Generella villkor för samtliga tjänster och produkter

3.1 Pris

Priset för tjänster och produkter framgår av vid var tid gällande prislista på FAR:s webbplats. Samtliga priser på hemsidan anges exklusive mervärdesskatt. Vid eventuella rabatter måste rabattkod användas.

Priserbjudanden på FAR:s webbplats kan inte kombineras med andra erbjudanden. FAR reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda produkter.

3.2 Kreditupplysningar

FAR förbehåller sig rätten att beställa kreditupplysning på nya kunder samt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras.

3.3 Betalningsvillkor

Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster. När det gäller utbildningar ska betalning dock erläggas senast innan kursstart.

Betalningstiden för samlingsfakturor avseende tidskriftsprenumerationer är 20 dagar från
fakturadatum.

Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.

FAR reserverar sig för eventuella prisjusteringar och valutakursförändringar.

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga produkter och tjänster.

3.4 Reklamation

Reklamation av fel i produkt eller tjänst ska ske så snart du upptäckt eller borde upptäckt felet, dock senast 14 dagar efter att du mottog produkten eller tjänsten. Reklamation ska ske skriftligen till följande e-postadress: kurs@far.se och ska innehålla en beskrivning av felet.

Du förlorar rätten att göra felet gällande om reklamation görs för sent.

3.5 Immateriella rättigheter

FAR äger samtliga immateriella rättigheter till sina produkter och tjänster, vilket innebär att FAR äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn, logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängligt på FAR:s webbplats och annars i anslutning till tjänsterna eller produkterna. Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida, tillgängliggöra för tredje part eller på annat sätt förfoga över sådant material.

FAR tillhandahåller i vissa fall utbildningar via plattform från externa underleverantörer. I sådana fall tillhör de immateriella rättigheterna till nämnda plattform respektive underleverantör och FAR:s rätt att använda plattformen regleras i separata avtal mellan FAR och underleverantören i fråga.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras, delas, visas eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från FAR. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

3.6 Force Majeure

Om FAR:s fullgörande av sina åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som FAR inte kunnat råda över, såsom men inte uteslutande strejk, arbetstvist, pandemi, IT attacker, eldsvåda, olyckshändelser, krig eller krigsfara, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, myndighetsutövning, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, störningar eller driftstopp i IT- tele- eldistribution eller allmänna kommunikationssystem samt fel eller förseningar i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av här angivna omständigheter, som FAR inte skäligen förväntas räkna med och vars följder FAR inte skäligen kunnat undvika eller övervinna ska detta utgöra befrielsegrund, vilket innebär att FAR befrias från skadeståndsansvar eller andra påföljder i samband med bristande eller försenad leverans.

3.7 Ansvarsbegränsning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på lärarens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Lagar och andra förordningar etc, till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan ändras över tiden varför FAR inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. FAR friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall FAR ändå skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

3.8 FAR:s behandling av personuppgifter

FAR kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats eller anmälan till någon av FAR:s tjänster eller köp av produkter. FAR är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för leverans av produkter och tjänster. För närmare information om vår personuppgiftsbehandling, vänligen se vår Integritetspolicy

3.9 Ändringar

FAR förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på FAR:s webbplats en månad före ikraftträdandet.

3.10 Konsumentskydd

Merparten av FAR:s kunder är näringsidkare varför dessa allmänna villkor är skrivna med utgångspunkt i den förutsättningen, men för de fall du köper en tjänst eller produkt av FAR i egenskap av konsument gäller utöver dessa allmänna villkor, tvingande regler i konsumentskyddande lagstiftning som t.ex. Konsumentköplagen och/eller Distansavtalslagen.
När du som konsument köper något via FAR:s webbplats har du enligt Distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att du, om du köper produkten eller tjänsten i egenskap av konsument, inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller produkten och erhålla återbetalning av inbetalat eller fakturerat belopp. Om du önskar ångra köpet gör du det genom ett skriftligt meddelande till 
kurs@far.se.

3.11 Lagval och tvistelösning

Dessa allmänna villkor samt eventuella tvister som uppkommer avseende av FAR sålda produkter eller tjänster regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister hänförliga till dessa allmänna villkor ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.