Om kvalitetsnämnder hos FAR

Kvalitetsnämnderna är oberoende organ som väljs av FAR:s årsstämma. Det finns en kvalitetsnämnd för varje medlemskategori.

Gemensamt för alla nämnder är att de ska leda kvalitetskontrollen för sin medlemskategori och årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman. Till sin hjälp har kvalitetsnämnderna kvalitetskontrollanter som utgörs av FAR-medlemmar, samt FAR:s kvalitetssekretariat.

Respektive kvalitetsnämnd ska utfärda riktlinjer för kvalitetskontrollen. Dessa berör bland annat kontrollantens sekretess och tystnadsplikt. Ledamöter i respektive kvalitetsnämnd, ledamöter i styrelsen och anställda hos FAR får inte till obehöriga yppa vad som under kvalitetskontrollen har kommit fram om en enskild medlem eller det företag där medlemmen är verksam. Om en medlem skulle vägra att genomgå kvalitetskontroll, ska kvalitetsnämnden underrätta FAR:s styrelse om detta.

Om kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på medlemmarnas arbete. Samtidigt är kontrollen ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete. Kvalitetskontroll utgör branschens viktigaste medel för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter, lönekonsulter, redovisningsföretag och skatterådgivare håller en kvalitetsnivå i sitt arbete som uppfyller fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.