Disciplinnämnd

FAR:s disciplinnämnd har till uppgift att handlägga disciplinärenden. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR rörande ifrågasatta överträdelser av god yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte ärenden som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde.

Disciplinnämnden består av ordförande, vice ordförande samt minst tre och högst åtta andra ledamöter med suppleanter. Ordföranden och vice ordföranden ska ha domarerfarenhet.

Anmälan kan göras av någon av FAR:s kvalitetsnämnder eller av någon som är berörd av att medlemmen följer god yrkessed. Disciplinnämnden får dock avstå från att ta upp en anmälan om den enligt nämndens bedömning inte skulle komma att medföra strängare påföljd än en erinran.

Disciplinnämnden får inte pröva en anmälan som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde och avser den anmäldes revisionsverksamhet eller innefattar påstående om oredlighet.

Uteslutning, varning eller erinran
Om disciplinnämnden efter genomförd utredning skulle finna att medlemmen uppsåtligen har gjort orätt eller på annat sätt handlat oredligt, ska nämnden utesluta medlemmen ut FAR. Om disciplinnämnden skulle finna att det föreligger förmildrande omständigheter, ska nämnden i stället ge medlemmen en varning. Om den utredning som disciplinnämnden genomför skulle visa att medlemmen åsidosatt sina plikter på något annat sätt än nu sagts, ska nämnden ge medlemmen en varning eller, om det kan anses tillräckligt, en erinran. Om omständigheterna är synnerligen försvårande, ska disciplinnämnden i stället utesluta medlemmen ur FAR.

En medlem som uteslutits ur FAR kan överklaga beslutet till FAR:s styrelse.