Licensvillkor FAR Online

Senast uppdaterade: 9 december 2022

1. Allmänt
FAR AB, org.nr. 556081–7974 ("FAR"), tillhandahåller den digitala plattformen FAR Online som bland annat innehåller lagar, regler och uppslagsverk relaterat till redovisning, revision, skatt och finans (”Plattformen"). Användare får åtkomst till Plattformen genom ett FAR-abonnemang (”Abonnemanget”) som tecknas av ett bolag eller annan juridisk person (”Kunden”) för dess anställda och/eller uppdragstagare (”Användarna”).

Kundens Abonnemang specificerar vilka tjänster och produkter som FAR åtar sig att tillhandahålla Kunden genom Plattformen (”Tjänsten”). Plattformen och Tjänsten tillhandahålls på de villkor som FAR och Kunden kommit överens om i Abonnemanget samt i enlighet med dessa Licens- och abonnemangsvillkor för FAR Online (”Villkoren”).

1.1 FAR har rätt att uppdatera dessa Villkor utan föregående meddelande till Kund förutom i de fall sådan uppdatering, enligt FAR:s bedömning, är till väsentlig nackdel för Kund, i vilket fall Kunderna kommer att informeras om detta. Sådana uppdaterade Villkor träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Kunderna har underrättats om uppdateringen. Kund har dock vid sådana uppdateringar rätt att senast två (2) veckor innan de nya Villkoren träder i kraft säga upp sitt Abonnemang till upphörande från och med dagen för de uppdaterade Villkorens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig för att vara giltig. Vad som anges i punkten 6.1 om återbetalning av Abonnemangsavgiften gäller vid uppsägning enligt denna punkt.

2. Licens att använda Plattformen och Tjänsten
2.1 Genom tecknande av Abonnemang erhåller Kunden en icke exklusiv, icke upplåtbar, icke överlåtbar, och begränsad rätt att under Abonnemangets löptid (se avsnitt 5) låta Användarna nyttja Plattformen och Tjänsten i enlighet med Abonnemanget och dessa Villkor (”Licensen”).

2.2 Licensen omfattar en eller flera namngivna Användare hos Kunden. Licensen kan även omfatta samtliga hos Kunden, en så kallad "Företagslicens", alternativt en avgränsad avdelning hos Kunden, en så kallad "Avdelningslicens". Kunden väljer vilken typ av licens som Kunden behöver vid tecknande av Abonnemang. Tillåtet antal Användare framgår av Abonnemanget.

2.3 Kunden åtar sig att uteslutande använda Tjänsten och Plattformen i enlighet med Abonnemanget och dessa Villkor vilket, bland annat men inte uteslutande, innebär att Tjänsten och Plattformen endast får användas av de Användare som Abonnemanget omfattar. Om en Användare upphör att vara anställd eller uppdragstagare hos Kunden upphör dennes rätt att använda Tjänsten och Plattformen.

2.4 Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Kunden/Användarna genom Abonnemanget eller dessa Villkor förbehålls FAR.

3. Användning av Plattformen och Tjänsten
3.1 Samtliga rättigheter hänförliga till Plattformen och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utvecklingen av Plattformen och enskilt material på Plattformen, ägs eller licensieras av FAR, annat koncernbolag och/eller tredje part.

3.2 Om inte annat anges i dessa Villkor har Användare inte rätt att ta bort eller lägga till innehåll på Plattformen, eller att överlåta eller upplåta innehållet på Plattformen, t.ex. genom att framställa exemplar av Plattformen och/eller dess innehåll, tillgängliggöra Plattformen och/eller dess innehåll till tredje man, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, eller på annat sätt förfoga över Plattformen och/eller dess innehåll. Användarna har dock rätt att: (i) kopiera, bearbeta och framställa sammanställningar av Plattformens innehåll som är tillgängligt för Användaren. T.ex. avtalsutkast, rättsutredningar och andra liknande arbetsprodukter som helt eller delvis är baserade på innehåll på Plattformen (”Resultatet”), och (ii) kopiera, bearbeta och fritt förfoga över Resultatet under förutsättning att det sker inom ramen för Kundens verksamhet.

3.3 Vidare har Användare möjlighet att göra egna markeringar, anteckningar och bokmärken på Plattformen. Detta material är den enskilde Användarens egendom och inget FAR, FAR:s medarbetare eller annan har åtkomst eller rätt till. Vid Abonnemangets upphörande sparar FAR den enskilde Användarens egna markeringar, anteckningar och bokmärken under en begränsad tid. FAR har dock ingen rätt att sprida detta material vidare.

3.4 Kunden ska tillse att samtliga dess Användare följer Abonnemangets begränsningar och dessa Villkor.

3.5 Kunden (inkluderar enskilda Användare) har inte rätt att utan FAR:s samtycke upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor (inklusive Licensen) till annan. För undvikande av missförstånd har Kunden dock rätt att byta ut/ändra Användare under Abonnemanget förutsatt att Kunden fortsatt förhåller sig till den begränsning i antalet Användare som Abonnemanget omfattar.

4. FAR:s tillhandahållande av Plattformen, Tjänsten och support
4.1 Tjänsten tillhandahålls av FAR genom att Användaren via Internet ansluter sig till FAR:s server och loggar in på sitt personliga användarkonto. Första gången Användaren besöker Plattformen kommer Användaren få förfrågan om att skapa ett användarkonto. Användarkontot är personligt och får endast användas av Användaren.

4.2 Användaren ska lämna de uppgifter som erfordras, till exempel e-postadress och/eller IP-nummer, för att FAR ska kunna identifiera Användaren och säkerställa att denne är ansluten till ett Abonnemang.

4.3 Teknisk support och användarsupport för Plattformen/Tjänsten (”Support”) tillhandahålls av FAR, eller av FAR anlitad tredje part, på vardagar och under kontorstid. Se FAR:s webbplats för mer information om kontaktuppgifter och öppettider.

4.4 Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknade åtgärder avseende Användarnas program- eller maskinvara, internetförbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av FAR eller som FAR inte uttryckligen ansvarar för.

5. Abonnemangs- och Licensperiod
5.1 Om inte annat överenskommits, gäller samtliga Abonnemang tills vidare med en (1) månads uppsägningstid (om annat inte anges i dessa Villkor). Uppsägningen ska vara skriftlig för att vara gällande.

5.2 Abonnemang förnyas automatiskt vid abonnemangsperiodens slut (vilken infaller vid det datum Kunden tecknade Abonnemanget). Vid förnyelse av Abonnemang tillämpas FAR:s vid var tid gällande Villkor och priser.

5.3 Licensen gäller så länge Kundens Abonnemang gäller.

6. Abonnemangsavgift
6.1 FAR fakturerar Kunden för Abonnemanget (”Abonnemangsavgiften”) årsvis i förskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Om Kunden säger upp Abonnemanget i förtid i enlighet med punkten 1.3, 5.1 eller 10.1 har Kunden rätt att återfå del av erlagd Abonnemangsavgift motsvarande Kundens återstående abonnemangsperiod (beräknat i hela månader) från den dag Abonnemanget upphör.

6.2 Vid dröjsmål med betalning debiteras Kunden lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras Kunden påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har FAR rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsten till dess samtliga förfallna belopp erlagts av Kunden och/eller, om minst fjorton (14) dagar har gått sedan FAR skickade en betalningspåminnelse till Kunden, säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

6.3 Samtliga belopp vid tecknande av Abonnemang och i FAR:s prislista anges exklusive moms.

6.4 FAR kan inför nästkommande abonnemangsperiod komma att justera Abonnemangsavgiften. En sådan justerad Abonnemangsavgift meddelas Kunden i god tid innan Abonnemanget automatiskt förnyas. Om Kunden inte säger upp Abonnemanget minst trettio (30) dagar innan Abonnemanget förnas kommer Abonnemanget automatiskt att förnyas med den nya Abonnemangsavgiften.

7. Förtida upphörande
7.1 Utöver vad som anges i dessa Villkor har FAR rätt att i förtid och utan föregående varning till Kunden avsluta Kundens Abonnemang om Kunden, eller dess Användare, använder Plattformen och/eller Tjänsten i strid med Abonnemanget och/eller dessa Villkor. Kunden är skyldig att ersätta FAR för all skada som FAR ådragit sig på grund av Kundens handlande i strid med Abonnemanget och/eller dessa Villkor.

8. Tillgänglighet och ansvar för fel och avbrott
8.1 Plattformen/Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har en väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, och under förutsättning att felet eller bristen är hänförligt till FAR och/eller omständighet som FAR uttryckligen ansvarar för, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar Abonnemangsavgift för den tid som Tjänsten har varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är FAR tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet har uppstått. Utöver vad som anges ovan har FAR inte något ansvar för Plattformens/Tjänstens funktion, innehåll eller kvalitet. FAR svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsten eller för de skador som kan uppstå med anledning därav (t.ex. genom Användares tillämpning av information från Tjänsten i sin verksamhet).

8.2 För undvikande av missförstånd, utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor har FAR inget annat ansvar gentemot Kunden, t.ex. gällande Plattformens/Tjänstens tillgänglighet, funktioner och/eller innehåll, och är sålunda inte skyldigt att betala ersättning för skada, direkt eller indirekt, som förorsakas Kunden eller annan, vare sig förlusten består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, till exempel förlust av eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man eller dylikt.

8.3 FAR:s totala ansvar gentemot Kunden är under alla omständigheter begränsat till Kundens sammanlagda avgift för Abonnemang det år då Kundens krav uppstod. För det fall Kunden har flera avdelningar och/eller kontor, ska det nämnda gälla Kundens avgift för Abonnemang vilka direkt kan hänföras till relevant kontor och/eller avdelning.

9. Force majeure
9.1 Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, terrorism, pandemi, epidemi, IT-attacker, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser eller rekommendationer, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat störningar i IT-, tele- och eldistribution och datavirus på Plattformen, hackerattacker samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

9.2 Till förtydligande kan inte force majeure göras gällande avseende penningförpliktelse.

10. Ändringar i Tjänsten och/eller Plattformen
10.1 Innehållet på Plattformen och i Tjänsten uppdateras löpande. FAR förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller lägga till funktioner på Plattformen och i Tjänsten och/eller ta bort delar av innehållet på Plattformen och i Tjänsten. Vid betydande förändringar, som till exempel att större delar ur Plattformen/Tjänsten tas bort, har Kunden rätt att säga upp sitt Abonnemang med omedelbar verkan och har rätt att återfå del av erlagd Abonnemangsavgift i enlighet med punkten 6.1.

11. Tekniska förutsättningar
11.1 FAR har inga möjligheter att påverka, och kan således inte svara för, begränsningar i överföringshastighet vid användandet av Tjänsten som är hänförliga till Kundens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

11.2 Tjänsten tillämpar s.k. cookies i enlighet med FAR:s cookiepolicy. Cookies används för att ge Kunden tillgång till olika funktioner. Kunden måste tillåta lagring av cookies på datorn för att kunna använda Tjänsten på det sätt som FAR har avsett.

12. Behandling av personuppgifter
12.1 FAR behandlar personuppgifter som lämnas av Kunden och enskilda Användare i samband med köp av Abonnemang och FAR:s tillhandahållande av Tjänsten (t.ex. när Användare skapar ett konto på Plattformen). FAR är att anse som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande rätt och endast för att kunna administrera Abonnemanget och tillhandahålla Tjänsten samt att skicka nyhetsbrev från Tjänsten. Mer information om hur personuppgifterna behandlas framgår av FAR:s behandling av personuppgifter.

13. Lagval och domsrätt
13.1 Svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på Abonnemanget och dessa Villkor. Tvist med anledning av Abonnemanget och/eller dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.