Licensvillkor FAR Online

November 2019

1. Bakgrund
FAR AB, org.nr. 556081–7974, ("FAR") tillhandahåller tjänsten FAR Online ("Tjänsten").

2. Licens
FAR upplåter en icke exklusiv rätt till köpare av Tjänsten ("Kunden") att under licenstiden använda Tjänsten via internet.

Licensen upplåts till viss namngiven person eller till ett visst antal namngivna användare som är anställda hos Kunden. Licens kan även upplåtas med access för samtliga på ett företag "Företagslicens", alternativt en avgränsad avdelning inom ett företag, "Avdelningslicens".

Antalet användare framgår av FAR:s särskilda bekräftelse eller faktura.

Licensen innebär endast en rätt för Kunden att använda Tjänsten i Kundens egen normala verksamhet. Detta gäller Tjänsten i såväl ursprunglig form som eventuella kopior. All rätt i övrigt till Tjänsten tillhör FAR.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Kunden genom dessa licensvillkor förbehålls FAR.

Kunden ska informera användarna om dessa licensvillkors innebörd.

3. Egenupparbetat material
Användare har möjlighet att göra egna markeringar, anteckningar och bokmärken i Tjänsten. Detta material är den enskilde användarens egendom och inget FAR, FAR:s medarbetare eller annan har åtkomst eller rätt till. Vid licensens upphörande sparar FAR den enskilde användarens egna markeringar, anteckningar och bokmärken under en begränsad tid. FAR har dock ingen rätt att sprida detta material vidare.

4. Tillhandahållandet av Tjänsten och support
Tjänsten tillhandahålls av FAR genom att Kunden via Internet ansluter sig till FAR:s server. Kunden ska lämna de uppgifter som erfordras, till exempel e-postadress och/eller IP-nummer, för att FAR ska kunna identifiera Kunden. 
Tjänsten ska anses vara levererad då användarbehörighet översänts till Kunden. Support tillhandahålls av FAR på vardagar under kontorstid.

5. Licenstid
Om inte annat överenskommits, gäller licensen tills vidare med trettio (30) dagars ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Vid förlängning av licensen tillämpas FAR:s vid var tid gällande Licensvillkor FAR Online och priser.

6. Licensavgift
FAR fakturerar licensavgiften årsvis i förskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. FAR har inför nästkommande licensperiod rätt att justera licensavgiften. Detta ska meddelas Kunden separat i god tid innan licensens utgång. Vid en prisjustering har Kunden rätt att säga upp licensen trettio (30) dagar innan den träder ikraft

7. Upphovsrätt
Innehållet i Tjänsten är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är därför otillåtet att mångfaldiga – genom kopiering eller på annat sätt – innehållet i Tjänsten och att göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsrätt gäller inte till bland annat författningar. Därför är det tillåtet att kopiera enstaka lagbestämmelser ur innehållet i Tjänsten. Det är också tillåtet att göra citat ur innehållet i Tjänsten, förutsatt att det sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är endast tillåtet att göra utskrifter av delar av innehållet i Tjänsten, enligt regeln om privat bruk i upphovsrättslagen.

8. Ansvar för fel
Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har en väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar licensavgiften för den tid som Tjänsten har varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är FAR tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet har uppstått.
FAR har i övrigt inget ansvar för Tjänstens funktion eller kvalitet eller för innehållet i Tjänsten.

Förutom skyldigheten enligt ovan att medge återbetalning av erlagd licensavgift, har FAR inga andra skyldigheter för fel, och är sålunda inte skyldigt att betala ersättning för skada, direkt eller indirekt, som förorsakas Kunden eller annan, vare sig förlusten består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, till exempel förlust av eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man eller dylikt.

9. Force majeure
Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, terrorism, IT-attacker, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat störningar i IT-, tele- och eldistribution och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

10. Ändring av allmänna villkor 
FAR har rätt att ändra licensvillkoren för FAR Online utan föregående godkännande från Kunden. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden kommer Kunden att informeras om detta. Ändringar som är till väsentlig nackdel träder ikraft trettio (30) dagar efter det att Kunden har underrättats om ändringen. Kunden har dock vid sådana ändringar rätt att senast två (2) veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp licensen till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

11. Ändringar i Tjänsten
Innehållet i Tjänsten uppdateras löpande. FAR förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller lägga till funktioner i Tjänsten och/eller ta bort delar av innehållet i Tjänsten. Vid betydande förändringar av Tjänsten, som till exempel att större delar ur Tjänsten tas bort, har Kunden rätt att säga upp licensen med omedelbar verkan och har rätt att återfå resterande erlagd licensavgift.

12. Överlåtelse
Kunden har inte rätt att utan FAR:s samtycke upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna licens.

13. Behandling av personuppgifter
FAR behandlar personuppgifter som lämnas av Kunden i samband med beställning och tillhandahållandet av Tjänsten. FAR är att anse som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande rätt och endast sker för att kunna administrera beställningen och tillhandahållandet av Tjänsten och nyhetsbrev från Tjänsten. Mer information om hur personuppgifterna behandlas framgår av FAR:s behandling av personuppgifter.

14. Lagval och domsrätt
Svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på eventuella avtal avseende Tjänsten och licensvillkoren. Tvist med anledning av eventuella avtal avseende Tjänsten och licensvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

15. Tekniska förutsättningar
FAR har inga möjligheter att påverka, och kan således inte svara för, begränsningar i överföringshastighet vid användandet av Tjänsten som är hänförliga till Kundens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.
På FAR Online används s.k. cookies. Cookies används för att ge Kunden tillgång till olika funktioner. Kunden måste tillåta lagring av cookies på datorn för att kunna använda FAR Online på det sätt som FAR har avsett.

16. Förtida upphörande
Bryter Kunden mot sina förpliktelser enligt ovan upphör licensen för Tjänsten omedelbart att gälla. Kunden är då skyldig att ersätta FAR för all skada kontraktsbrottet vållar