Samarbeten

FAR är engagerat i och samarbetar med organisationer och myndigheter för att utveckla branschens tjänster och tillvarata medlemmarnas intressen. Att initiera och delta i samarbeten är både nödvändigt och självklart.

FAR inriktar sig främst på att påverka lagförslag, regelverk och rekommendationer, tolka internationella beslut till svenska förhållanden, ta fram standarder och förenkla rutiner. 

Nationella samarbeten

Internrevisorerna

IAA Sweden är en branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer. Föreningen arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen the Institute of Auditors, IIA, som bland annat certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor). FAR och Internrevisorerna har bland annat tagit fram en skrift om praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer.

Skatteverket

FAR har sedan flera år tillbaka samverkansprojekt med Skatteverket kring redovisning och revision. Samverkan sker i två grupperingar, en strategisk grupp för större framtidsfrågor och en grupp för verksamhetsnära dialog i löpande frågor.

Föreningen XBRL Sweden

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en XML-baserad global standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information. Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening och FAR fungerar som en neutrala värd med representation. Föreningen stödjer utveckling av och införandet av den öppna XBRL-standarden i Sverige. Den svenska föreningen är medlem i den internationella XBRL-organisationen, XBRL International.

SIE-gruppen

Filstandarden Standard Import Export, SIE, gör det enkelt att överföra redovisningsdata mellan olika redovisnings-, deklarations- och analysprogram, oavsett leverantör. SIE-Gruppen är en ideell intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden. Föreningens medlemmar representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt branschorganisationer. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet och för specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

BAS-intressenternas förening 

BAS-intessenternas förening är en ideell förening som förvaltar och utvecklar BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna. Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. FAR är representerad i styrelsen. Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB. 

Föreningen God sed på värdepappersmarknaden.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet. FAR är en av huvudmännen i föreningen som har fyra sakorgan:

  • Aktiemarknadsnämnden – gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning – utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och regler för aktiemarknaden
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn – utför granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering, på delegation från Finansinspektionen
  • Rådet för finansiell rapportering – anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering.

Internationella samarbeteten

International Federation of Accountants och Accountancy Europe

FAR samverkar med flera internationella branschföreträdare i utveckling av regelverken, till exempel International Federation of Accountants, IFAC och Accountancy Europe, ACE. 

Internationella standardsättare

FAR samverkar även med standardsättare som

Nordic Federation of Public Accountants

FAR samverkar med revisorsföreningarna i de nordiska länderna, Danske Revisorer, Norska Revisorsföreningen, Finska Revisorsföreningen  och Islänska revisorsföreningen, främst inom samarbetsorganet Nordic Federation of Public Accountants, NRF

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se