Samarbeten

FAR är engagerat i och samarbetar med olika myndigheter, föreningar och organisationer för att utveckla branschens tjänster och tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen. Det handlar exempelvis om att på global nivå vara med och påverka regelverk och rekommendationer och tolka dessa till svenska förhållanden, liksom att ta fram standarder och förenkla rutiner. Att initiera och delta i olika former av samarbeten är därför både nödvändigt och självklart. Nedan listas några exempel på olika typer av samarbeten.

Nationella

Internrevisorerna. Internrevisorerna, IAA Sweden, är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer. Föreningen arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen the Institute of Auditors the (IIA), som grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA är verksam inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer över hela världen och certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor). FAR och Internrevisorerna har bland annat tagit fram en skrift om praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer.

Skatteverket. FAR har sedan flera år tillbaka samverkansprojekt med Skatteverket kring redovisning och revision. Samverkan sker i två grupperingar. Den ena gruppen utgör en strategisk del för större framtidsfrågor, den andra gruppen en mer operativ del för verksamhetsnära dialog i löpande frågor.

Föreningen XBRL Sweden. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en XML-baserad standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som etablerats över hela världen och som möjliggör effektivare överföring av ekonomisk information. Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, som bildades 2004. FAR är den så kallade facilitatorn för XBRL Sweden, det vill säga den neutrala part som fungerar som värd för föreningen med representation. FAR representeras i styrelsen av styrelseordförande Björn Rydberg (Ernst & Young). Föreningen har som ändamål att stödja utveckling av och införandet av den öppna XBRL-standarden i Sverige. Detta för att uppnå en effektivare, säkrare, mer tillgänglig och transparent rapportering av ekonomisk information. Den svenska föreningen är medlem i den internationella XBRL-organisationen, XBRL International.

SIE-gruppen. Filstandarden SIE (Standard Import Export) gör det enkelt att överföra redovisningsdata mellan olika redovisnings-, deklarations- och analysprogram. Detta gäller även om programmen kommer från olika leverantörer. SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling och administration av SIE-standarden. Föreningen har ett trettiotal medlemmar, där FAR är en, vilka främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt andra branschorganisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

BAS-intressenternas förening. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna. Föreningens medlemmar (varav FAR är en) företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. FAR är också representerad i styrelsen. Verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Arbetet omfattar underhåll, revidering och förbättring av BAS-kontoplanen och relaterade publikationer, liksom andra aktiviteter som är av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen.

Föreningen God sed på värdepappersmarknaden. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet. FAR är en av huvudmännen i föreningen som utser styrelse i föreningen som i sin tur utser ledamöter i de fyra sakorganen:

  • Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden,
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och regler för aktiemarknaden. Här ingår FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman,
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn som har som uppgift att utföra granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på basen av en delegation från Finansinspektionen,
  • Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering.

Internationellt

FAR samverkar med internationella och globala branschföreträdare i utveckling av regelverken, såsom IFAC (International Federation of Accountants), ACE (Accountancy Europe) och NRF (Nordic Federation of Public Accountants).

FAR samverkar även med standardsättare som IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board), IAESB International Accounting Education Standards Board), IESBA (The International Ethics Standards Board for Accountants) och IPSASB (The International Public Sector Accounting Standards Board).

FAR samverkar även med revisorsföreningarna i de nordiska länderna; Danske Revisorer, Norska Revisorsföreningen, Finska Revisorsföreningen (Suomen Tilintarkastajat) och Islänska revisorsföreningen (Félag läggiltra endurskoðenda).