Etiska regler – god yrkessed

FAR:s medlemmar har förbundit sig att följa FAR:s etiska regler. De grundläggande yrkesetiska reglerna återfinns i IESBA:s Etikkod.

Reglerna gäller för alla medlemmar och alla slags uppdrag och kompletteras av anvisningar som delas in ett generellt avsnitt samt ett avsnitt som gäller särskilt för en typ av uppdrag eller för en viss medlemskategori.

 

Rekommendationer och uttalanden
För att tydliggöra vad god yrkessed innebär i vissa särskilda frågor, har FAR även utfärdat kompletterande rekommendationer och uttalanden. Nedan listas de som revisorer behöver fokusera på.

Rekommendationer

 • EtikR 3 Skattetjänster
 • EtikR 4 Vidareutbildning
 • EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer

Uttalanden

 • EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet
 • EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode
 • EtikU 5 Revisorers verksamhet
 • EtikU 6 Byråjäv
 • EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan
 • EtikU 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning
 • EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • EtikU 12 Sponsring av revisionskunder
 • EtikU 13 Revisorsrotation
 • EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och självständighet