Organisation

Organisation

Det högsta beslutande organet i FAR är stämman. Arbetsutskottet svarar för övergripande planering och förbereder styrelsens sammanträden. I arbetsutskottet ingår ordföranden, de båda vice ordföranden och generalsekreteraren.

FAR ska ha en eller två auktoriserade eller godkända revisorer som väljs av stämman.

Valberedningen väljs av stämman och bereder valet av styrelse, kvalitetsnämnder, disciplinnämnd och revisor.

Kvalitetsnämnderna leder och övervakar den kvalitetskontroll som föreskrivs i stadgarna. Disciplinnämnden prövar anmälningar mot medlemmar i FAR som rör eventuella överträdelser av god yrkessed. Disciplinnämnden granskar dock inte ärenden som ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde.

Alla medlemmar ingår i en sektion. De tre sektionerna är Revision, Redovisning och Skatt. Sektionerna leds av styrgrupper som utses av FAR:s styrelse.

FAR:s verksamhet bedrivs, förutom av styrgrupperna, till stor del i olika policygrupper, specialistgrupper och tillfälliga projektgrupper. Genom policygruppernas, specialistgruppernas och projektgruppernas insatser utvecklas yrkesområdet både på nationell och internationell nivå.

FAR:s generalsekreterare tillsätts av styrelsen. Dessutom finns kvalificerade experter med ansvar för olika delar av FAR:s verksamhet. FAR bedriver största delen av sin verksamhet genom dotterbolaget FAR AB. Verksamheten i dotterbolaget FAR AB omfattar såväl branschfrågor och medlemsrådgivning som förlags- och utbildningsverksamhet.