5 controllerroller du inte visste fanns

Vilka kompetenser hos controllern värdesätts i framtiden? Och hur möter du dessa förväntningar? FAR:s expert tipsar om nya roller du kan ta för att få en viktig position i ekonomistyrningen.

Diskussionen om en förflyttning inom controllerns roll har pågått länge. Controllern förväntas i dag röra sig från financial controlling, med fokus på analys och siffror, till business controlling där controllern jobbar verksamhetsnära och är med och påverkar beslut. En förändring som kan bädda för nya möjligheter men också oro.

− Som controller kanske man tänker ”Oj, klarar jag av det här?” eller ”Hjälp, vad förväntas av mig nu”? säger Kent Stenstrand, lärare för FAR:s utbildning Certifierad Controller.

Nya krav på ekonomistyrning

Kent Stenstrand, som också jobbar som managementkonsult med fokus på utveckling av ekonomifunktioner, ser att det fortfarande finns otydligheter kring vad rollförflyttningen innebär rent praktiskt. Snabba samhällsförändringar och automatisering av processer ställer också nya krav på ekonomistyrningen. Här ser han en möjlighet för controllern att kliva in och ta en värdefull position.

− Att tänka att det bara finns två controlleroller är missvisande. Det finns flera olika perspektiv på hur rollen kan vara beroende på vilken funktion du har, till exempel om du jobbar med inköp, produktion, marknad eller IT. Var i verksamheten du jobbar påverkar också, är det centralt i en större koncern eller på en produktionssajt inom ett affärsområde? Dessutom påverkar företagets storlek också hur stort ansvar du har som controller.

Ta ansvar för din egen utveckling

Utöver de mer traditionellt definierade controllerollerna ser Kent Stenstrand också flera indirekta roller som controllern kan ta sig an för att möta framtidens krav och möjligheter.

Att ta ansvar för sin egen controllerutveckling och själv fundera över i vilken riktning man vill gå är också viktigt, menar han. För den som känner sig vilsen, är det ett måste att veta vart man vill för att kunna röra sig framåt.

– ­Sätt en målbild för hur du vill att din roll och eller din arbetssituation ska se ut. Börja sedan konkretisera hur du ska ta dig dit. För att fördjupa dina kunskaper kan du till exempel gå en utbildning. Eller säg till din chef: den här förflyttningen vill jag göra. Tänk på att alltid vara tydlig med vilket värde du på så sätt kan tillföra verksamheten. Du kan också behöva skaffa dig bundsförvanter som stöder dig i den här förändringen, säger Kent Stenstrand.

5 roller för controllern

1. Systemexperten

Allt fler delar av ekonomifunktionen ersätts i dag av digital teknik och olika informationssystem. Då behövs det fortfarande någon som har en djup kunskap om hur systemen är uppbyggda och kopplade till varandra – och det är inte alls självklart att det är IT-avdelningen som ensam äger den frågan.

Fokusera på:

 • Att förstå hur funktionalitet i ett system kan stötta arbetsprocesserna. Här finns en stor potential i att frigöra tid genom att kombinera ett bättre system och bättre arbetsprocesser.
 • Att förstå hur informationsmodellen är uppbyggd och olika databegrepp definieras och standardiseras tvärs en organisation. Detta är ett arbete som många i verksamheter är eftersatt och regelbundet behöver bevakas. Vid förändringar som systembyten, uppgraderingar, förvärv och integration av verksamhet blir det ofta uppenbart om grunddata är väldefinierat, standardiserat och jämförbart mellan olika enheter eller om förändringar i datastrukturen behöver genomföras.

2. Kommunikatören

Att i controllerrollen jobba mer verksamhetsnära innebär att kunna förmedla information till resten av verksamheten. Det betyder att du behöver veta i vilken form, hur och när informationen landar bäst.

Fokusera på:

 • Att kommunicera slutsatser av analys och förslag på åtgärder. Här räcker det inte med att presentera ett utfall i form av resultat och balansräkning och nyckeltal. Ekonomi är ett eget ”språk” som långt ifrån alla förstår och det behöver därför översättas utifrån vem mottagarna är och deras nivå av förkunskaper eller preferens för hur informationen tas emot.
 • Du behöver också vara bra på att göra dig förstådd verbalt och kunna plocka fram de fåtal punkter som är relevanta. Det är lätt att utgå från att alla har samma förförståelse och därför förlora sig i detaljer, glömma att presentera avvikelser och konsekvenser av förslagen och åtgärderna. Ibland är lösningen att bli bättre på presentationsteknik, men ofta ligger lösningen i att kunna anpassa budskapet efter graden av förförståelse hos mottagaren.

3. Utbildaren

En stor del av controllerns tid går åt till att både förklara utfall för olika chefer och rätta fel som uppstår på grund av dålig kunskap vid registrering av data.

Fokusera på:

 • Att lägga tid på utbildning av organisationen i hur processer, system, datamodeller, rapporter och ekonomiska samband fungerar. Över tid kommer det att skapa en bättre kunskapsnivå i en organisation. Därmed kan tid frigöras från ekonomen i allmänhet och controllern i synnerhet vad gäller att svara på ganska grundläggande frågor. Dessutom leder en bättre kunskap och förståelse till bättre samtal runt styrningen av företaget mot uppsatta mål. 

4. Bundsförvanten

Som controller är du synnerligen välplacerad i gränssnittet mellan olika funktioner och perspektiv. Primärt arbetar du som stöd till verksamheten på olika nivåer och får därmed en god förståelse för vad som driver ekonomiska resultat. Du har ett gränssnitt mot andra ekonomer som arbetar i olika avdelningar och funktioner i företaget och därmed ges en bredare insyn i hur det går på andra avdelningar. Dessutom arbetar controllern ofta mot andra stödfunktioner som IT, HR, kommunikation och får ofta ta del av deras syn på hur väl företaget fungerar. Sammantaget skapar du dig därmed en bred förståelse för hur verksamheten presterar ekonomiskt och vilka utmaningar som finns.

Fokusera på:

 • Använder du denna kunskap på ett förtroendefullt sätt kan du bli en insiktsfull samtalspartner och bundsförvant till ledande befattningshavare. Utmaningen ligger i att samtidigt förstå att du är ett stöd och inte en direkt beslutsfattare.

5. Ledaren

Som controller har du en möjlighet att ta en ledande roll inom din verksamhet, men utan att ha ett tydligt chefsmandat.

Fokusera på:

 • Att utöva ledarskap indirekt genom att bygga förtroende baserat på god kunskap och hög integritet i ditt agerande. Detta förutsätter en dos av mod och stark integritet. Läs mer om controllern som ledare.

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser