Ekonomen som kommunikatör och påverkare

Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning

 • Bygga ekonomisk förståelse i organisationen 
 • Vikten av anpassad information 
 • Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare 
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Ekonomiska är ett språk som långt ifrån alla förstår – än mindre kan tala. Man måste lära sig, och hur får man människor som inte förstår ekonomiska att förstå ekonomi? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring ekonomiska frågeställningar i organisationens styrning, tankemönster och strukturer. 

Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att analysera och lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningsförslag och nya arbetsformer. För ekonomen räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och rapportera dessa enligt förutbestämda rapporteringscykler. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden.

Du som ekonom får en djupare kunskap om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Efter kursen kommer du som ekonom att vara mer framgångsrik i att övertyga och samverka med övriga delar av organisationen och att skapa en gemensam bild av ekonomin och verksamheten i din organisation.

sagt om kursen

Tydliga och pedagogiska kursledare. Relevant problematiserande och bra idéer på hur man kan komma närmare sin målgrupp

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen 
 • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och ekonomens organisationsbild ihop? 
 • Hur får man dessa bilder att sammanfalla bättre och vidareutvecklas för organisationens bästa? 
 • Var och hur sker kommunikationen?
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör för både en reaktiv och en proaktiv styrning samt en balans mellan dessa
 • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
 • Vikten av sambandstänkande mellan exempelvis finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt, nedåt och horisontellt i organisationen
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning genom exempelvis benchmarking

sagt om kursen

Kursens innehåll var intressant och jag har fått med mig mycket i flera aspekter, både sånt som tydligt går att visa samt indirekta tankemönster

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-16.30

Lärare

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Den smarta ekonomifunktionen Kursen ger inspiration och konkreta tips till ledare inom ekonomiområdet om hur data kan omvandlas till beslutsinformation och hur denna förflyttning kan gå till.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? I denna utbildning går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning. 
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef Certifierad ekonomichef fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap - områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser