Redovisning av avsättning – de vanligaste felen och hur du undviker dem

Garantiåtaganden, bindande kontrakt att köpa råvaror och banklån – vilken av dessa räknas som en avsättning? Det är inte alltid lätt att veta. FAR:s expert hjälper dig navigera rätt.

Ett företag har sålt varor och skickat ut dem till kund. Samtidigt har man genom ett garantiåtagande förbundit sig att ersätta eller reparera fel i varan. Hur redovisas det här?  
 
– I det här fallet ska företaget göra en avsättning för den eventuella kostnaden som tillkommer med garantin., säger Johan Månsson, redovisningsspecialist och lärare för FAR:s utbildning Redovisning av avsättningar. Detta eftersom det finns en statistisk risk för att det är en kostnad man kommer ha i framtiden och då blir det en avsättning, säger Johan Månsson, redovisningsspecialist och lärare för FAR:s utbildning Redovisning av avsättningar

Johan Månsson

Det är lika dålig redovisning att värdera avsättningar för högt som att värdera dem för lågt. Båda fallen leder till en missvisande bild av resultaträkningen

En avsättning är ett bindande åtagande att utföra något i framtiden utan motsvarande ersättning eller motprestation. Att åtagandet är bindande innebär att det är något som måste göras, till och med om verksamheten skulle upphöra.  

Avsättning, skuld, upplupen kostnad och ansvarsförbindelse 

Avsättningen är nära besläktad och inte att förväxla med skuld, upplupen kostnad eller ansvarsförbindelser.  
 
– Alla fyra är förbindelser som handlar om framtida åtaganden. Det som skiljer dem åt är främst sannolikhetsgraden att de kommer inträffa i framtiden samt säkerhet avseende belopp och tidpunkt, där skulden är den mest sannolika och ansvarsförbindelsen minst.  

Redovisa avsättningar 

Att definiera och redovisa avsättningar kan vara knepigt. En av de vanligaste fallgroparna är att göra avsättningar för den framtida verksamheten.  
 
– Företag ska inte göra avsättningar för åtgärder som planeras för framtiden i verksamheten, som till exempel reparation av utrustning. Även om underhållet av utrustning är eftersatt finns det ju normalt inget bindande åtagande för företaget att åtgärda detta. Kostnaden ska i stället redovisas när underhållsåtgärden utgörs.  
 
Om en avsättning bokats men inte inträffar får den inte heller bytas till en annan avsättning med ett annat syfte utan att detta redovisas brutto.  
 
– En avsättning som inte längre är motiverad bokas bort och en ny avsättning redovisas om det har uppkommit ett annat behov.  
 
Avsättningar ska heller aldrig göras av försiktighetsskäl, påminner Johan.  

– Det är lika dålig redovisning att värdera avsättningar för högt som att värdera dem för lågt. Båda fallen leder till en missvisande bild av resultaträkningen.

Avsättning

Säkra eller sannolika åtaganden, det vill säga det är mer troligt att något måste göras än inte. Avsättningar är dock osäkra då det kommer till belopp och när i tiden de inträffar. Det innebär att man i redovisningen får göra en bedömning gällande förväntat belopp och tidpunkt.  
Exempel: Ett företags skyldighet att ersätta kunder för eventuella fel i levererade varor.  

Ansvarsförbindelse  

Är inte sannolika att inträffa, men möjliga. Det innebär att det är mindre än 50 procent sannolikt att de inträffar.  
Exempel: Att gå i borgen. Det finns en möjlighet att det innebär en kostnad för dig i framtiden, men det är inte sannolikt.  

Skuld

Säkra avseende belopp, tidpunkt och förekomst. Alla villkor för åtagandet är närmast helt säkra.  
Exempel: Ett banklån.  

Upplupen kostnad 

Det råder lite olika synsätt i praktiken om hur man skiljer på en avsättning och en upplupen kostnad. Huvudregeln är att en avsättning är något som ska göras i framtiden, medan en upplupen kostnad är en åtgärd som redan utförts, men inte fakturerats.  
Exempel: Ett företag har tagit in konsulthjälp som är pågående, men ännu inte fakturerats för = upplupen kostnad  

Läs mer

Mer inom redovisning

Fler utbildningar inom redovisningsområdet

  • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Alla utbildningar