Så skapar vi det datadrivna företaget

Johan Rehnström, Corporate Director Financial Technology på gruvbolaget Agnico Eagle, berättar om hur man genom en kombination av teknologi, processer och medarbetare kan skapa en datadriven organisation som fattar bättre beslut.

– Genom att införa ett databaserat beslutsstöd så höjer du den generella kvaliteten i både styrningen och beslutsfattandet på ett bolag, säger Johan Rehnström, en av talarna på konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 som vänder sig till controllers, ekonomichefer och redovisningsansvariga.

– I mitt arbete har jag fokus på processer, teknologi och data och människor. Just nu jobbar vi på Agnico Eagle intensivt med att integrera olika system för att få ett ökat fokus på datahantering. Mycket handlar om att samarbeta över gränser inom företaget för att få till effektiva processer och på så sätt kunna höja kvaliteten i beslutsfattandet genom hela organisationen.

Vilka är de största fördelarna med ett datastyrt beslutsfattande?

– Om ett företag jobbar effektivt med datastyrt beslutsfattande så är min övertygelse att man frigör resurser som till exempel kan fokusera mer på analysdelen. Du kan till exempel analyserar data historiskt för att förstå vilka affärsbeslut du ska fatta för att få ett bättre resultat framåt. Controllerrollen kan bli mer framåtblickande med mindre tid på manuella uppgifter och mer tid på avancerat beslutsfattande som gagnar hela företaget.

Hur kan ett företag börja resan mot att bli mer datadrivna?

– Det är en kombination av både processer och data. Jag rekommenderar att man börjar med att ta fram en processkarta där det tydligt framgår vad som ska göras och utav vem. Teknologin kan höja effektiviteten i processerna, men du måste ha en person som är ansvarig. Här är det också viktigt att se över roller och se hur man ska organisera sig på bästa sätt. Du kan till exempel ha en enskild avdelning som är experter på data och beräkningar. Eller så har du en expert på varje avdelning. Du behöver också bygga eller köpa in själva systemet och skapa en underhållsstruktur kring det. Modeller, metoder och struktur behöver anpassas till den enskilda organisationen.

Hur viktigt är det med förändringsledning i de här processen?

– Otroligt viktigt. Syftet med ny teknik är att skapa en positiv förändring men själva implementeringen innebär oftast en tröskel att ta sig över, både för organisationen som helhet och för enskilda individer. Här är förändringsledning och kommunikation a och o. Det handlar både om att få organisationen att förstå varför vi till exempel behöver köpa in ett nytt system och varför det är värdefullt att vi använder det. Det är en utmaning som de flesta företag står inför, förändring sker inte från en dag till en annan. Det kan också vara så att man kan nyttja befintliga system bättre i stället för att köpa in något nytt.

Vad finns det för andra utmaningar kopplat till det här?

– Den stora utmaningen är just att bygga upp själva kulturen för att jobba mer datadrivet. För oss på Agnico Eagle så är den stora utmaningen just nu även att koordinera aktiviteter mellan olika avdelningar som till exempel IT och ekonomi och se till vilket ansvar som de olika avdelningarna har. Även rekrytering är en utmaning i det här fallet. Att bli bättre på datastyrt beslutsfattande kräver rätt kompetens. Gruvindustrin har det extra utmanande där eftersom vi ofta opererar mitt ute i ingenstans. Det är också en aspekt man måste tänka igenom i en förändringsprocess.

Läs mer