2024-05-07
FAR-bloggen

Är du redo för statlig auktorisation av redovisningskonsulter?

Hur kan redovisningskonsulter bidra till att begränsa möjligheten till ekonomisk brottslighet? I en hemställan till regeringen föreslår Bankföreningen en obligatorisk auktorisation. Syftet är att stärka redovisningens kvalitet och tillförlitlighet samt att motverka brott. Vi på FAR har framfört liknande förslag.

I FAR:s svar på remissen Bolag och brott framförde vi förslaget om en statlig auktorisation och vår VD Karin Apelman har utvecklat tankegångarna i en krönika. För någon vecka sedan träffade vi också Bankföreningen och Srf konsulterna för att diskutera en fortsatt process.

Agera vid misstanke om lagöverträdelser är ett krav i Reko

Men, vilka åtgärder gör den auktoriserade redovisningskonsulten i dag och vilka verktyg finns redan i verktygslådan?

I Reko – Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, finns tre viktiga byggstenar för att redovisningskonsulten ska kunna upptäcka och hantera avvikelser och oegentligheter:

  • Förståelse för uppdragsgivarens verksamhet samt ekonomiska flöden och processer
  • Krav på rimlighetsbedömningar och kvalitetssäkring
  • Rapportering av väsentliga händelser

Rapport om väsentliga händelser ska lämnas om redovisningskonsulten konstaterar att uppdragsgivaren medvetet begår lagöverträdelser. I samband med att redovisningskonsulten upprättar en rapport om väsentliga händelser ska själva uppdraget också omprövas.

I Reko framgår det att redovisningskonsulten också är skyldig att agera på situationer där det förekommer ovanliga transaktioner eller där hen inte fått en tillfredsställande förklaring till transaktionen. Så mitt råd är, fortsätt och våga vara frågvis, och ge dig inte från du fått ett svar!

En auktoriserad redovisningskonsult är väl förberedd

I jämförelse med Bankföreningens hemställan är det mycket som redovisningskonsulter auktoriserade av FAR redan uppfyller.

Bankföreningens hemställan FAR
Redovisningskonsulter ska vara föremål för obligatorisk auktorisering. Auktoriserade redovisningskonsulter är sökbara via far.se
Redovisningskonsult ska vara en skyddad yrkestitel och ett centralt register ska föras. Titeln Auktoriserad Redovisningskonsult FAR är skyddad hos PRV.
Redovinsingskonsulter ska vara föremål för tillsyn. Länsstyrelsen har tillsyn över företag som är anmälda till Bolagsverkets register. FAR kvalitetskontrollerar auktoriserade redovisningskonsulter regelbundet.
Redovisningskonsulter ska vara anmälningsskyldiga för ekonomisk brottslighet. En Auktoriserad Redovisningskonsult FAR ska rapportera om det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Min uppfattning är att en auktoriserad redovisningskonsult har verktygen och en bra grund och stå på, men att det kommer blir förändringar i konsultens uppdrag om Sverige inför en statlig auktorisation på det sätt som Bankföreningens hemställan föreslår.

Anmälningsplikt enligt ABL?

Den största förändringen jag ser är att redovisningskonsulten ska anmäla/rapportera också andra brott än misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Kommer till exempel en statlig auktorisation leda till att den auktoriserade redovisningskonsulten blir anmälningspliktig enligt ABL 9:42, som våra kollegor inom revision?

Krav på auktoriserad redovisningskonsult för mindre bolag

Min personliga förhoppning är att den här förändringsprocessen också leder till ett krav på att anlita en auktoriserad redovisningskonsult vid upprättande av årsbokslut och årsredovisningar för alla bolag som inte har revision. Ett sådant krav skulle verka för en kvalitetshöjning och därmed förebygga ekonomisk brottslighet.

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen