2024-01-29
FAR-bloggen

Använd Reko i arbetet med att förhindra ekonomisk brottslighet

En auktoriserad konsult har verktyg som innebär en kvalitetssäkring för seriösa företagare. För myndigheter och andra intressenter skapar det förtroende att veta att företaget anlitar en auktoriserad konsult som är medlem i FAR.

Varför tog FAR bort Bokslutsrapporten ur Reko?  

Det är en fråga som dyker upp lite då och då, senast i diskussioner kring remissen Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag där branschen har funderat på hur de olika yrkesrollerna kan arbeta med att förhindra ekonomisk brottslighet. “Det var ju synd att ni tog bort Bokslutsrapporten och minskade konsulternas möjligheter att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna i sina uppdrag”, hörde jag till exempel en kollega i branschen uttrycka. 

Det stämmer att bokslutsrapporten är borttagen ur Reko, Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, men i stället finns två starka och ändamålsenliga rapporter auktoriserade konsulter kan använda. Rapport om väsentliga händelser och Rapport från auktoriserad FAR-konsult ersatte Bokslutsrapporten i Reko 2018. 

Både Rapport om väsentliga händelser och Rapport från auktoriserad FAR-konsult är värdefulla verktyg i konsultens arbete och innebär en kvalitetssäkring för seriösa företagare.  

Rapport om väsentliga händelser informerar om felaktigheter

Ett företag som anlitar en auktoriserad konsult måste vara införstådd med att konsulten ställer frågor och kräver förklaringar och kompletteringar om det finns oklara eller suspekta underlag eller om det saknas uppgifter. För myndigheter och andra intressenter är det en trygghet att veta att ett företag anlitar en auktoriserad konsult som är medlem i FAR. 

Om konsulten har meddelat kundföretaget att det finns eller befaras väsentliga brister, händelser eller felaktigheter och företaget inte har åtgärdat dessa inom rimlig tid ska konsulten lämna en skriftlig rapport till bolagets företagsledning eller styrelse; Rapport om väsentliga händelser. I samband med att rapporten lämnas ska konsulten uppmana företagsledningen att kontakta företagets revisor och upplysa om detta.  

Exempel på väsentliga händelser och brister kan vara att

 • mer än halva aktiekapitalet är förbrukat
 • det finns risk för obestånd
 • skattehanteringen är felaktig
 • det regelbundet förekommer bristfällig information i verifikationer eller avsaknad av underlag
 • balansrapporten visar stora negativa kassasaldon.

Konsulten ska ompröva uppdraget

När konsulten upprättar en rapport om väsentliga händelser ska hen också ompröva sitt uppdrag, eftersom Reko fastställer att konsulten bara ska acceptera uppdrag där det finns förutsättningar att följa lagar och regler. I Reko upprepas kravet att konsulten ska identifiera, reagera och agera på oväntade händelser eller avvikelser. Det ingår i ansvaret för en auktoriserad konsult och kontrolleras i FAR:s kvalitetskontroll.

Rapport från auktoriserad FAR-konsult bekräftar att företaget uppfyller gällande krav  

Om den auktoriserade konsulten bedömer att arbetet har kunnat utföras i enlighet med Reko, FAR:s yrkesetiska regler och uppdragsavtalet kan konsulten bekräfta detta till företagsledningen i Rapport från auktoriserad FAR-konsult.  

Rapporten är standardiserad och ställs till företagsledningen eller styrelsen i företaget. Av rapporten framgår att

 • det är företagsledningen som har ansvar för företagets redovisning/lönehantering och att
 • företaget uppfyller de krav som ställs enligt tillämpliga lagar, regler och god redovisningssed.

I rapporten ska det också framgå om konsulten har lämnat Rapport om väsentliga händelser under året.  

Konsulten bekräftar också att hen har biträtt företaget med de tjänster som framgår av uppdragsavtalet, specificerar vilka tjänster som avses och att arbetet grundats på de uppgifter som tillhandahållits av företaget. Av rapporten framgår också att konsulten utfört arbetet enligt Reko och FAR:s yrkesetiska regler. För att undvika missförstånd anges också att konsultens arbete inte innebär något bestyrkande.

Bredare användningsområde än Bokslutsrapporten

Den tidigare Bokslutsrapporten kunde enbart lämnas i samband med att årsbokslut eller årsredovisning upprättats, men eftersom utvecklingen i branschen har lett till att en auktoriserad konsult nu har många fler uppdragstyper har Rapport från auktoriserad FAR-konsult ett bredare användningsområde.

Mer om Reko

Konsultens arbete är kvalitetssäkrat

Att en konsult utför sitt uppdrag i enlighet med Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, och FAR:s yrkesetiska regler innebär bland annat att konsulten genomfört rimlighetsbedömningar, kvalitetssäkringssäkringsåtgärder och avstämningar för att utförandet av uppdraget ska hålla hög kvalitet. I uppdraget har konsulten beaktat bestämmelserna i tillämpliga bestämmelser och relevant normgivning. Konsultbyråns kvalitetsstyrningssystem säkerställer att dessa moment och krav kvalitetssäkras, vilket också kontrolleras regelbundet av oberoende kontrollant. På så sätt skapas ett högt förtroende för de tjänster som utförs av en auktoriserad konsult som är medlem i FAR. 

Upplysning i förvaltningsberättelsen

Eftersom uppdraget har utförts enligt Reko innebär det en kvalitetsstämpel som företagsledningen eller styrelsen kan upplysa om i exempelvis årsredovisningens förvaltningsberättelse. Upplysningen kan formuleras på olika sätt, men ett exempel är att upplysa om, att styrelsen som en del av företagets kvalitetssäkring av den finansiella informationen har anlitat en konsult som är auktoriserad hos FAR.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen