2024-06-11
FAR-bloggen

Får förhandsbeskedsinstitutet en välkommen genomsyn?

Skatterättsnämnden skickade i måndags en hemställan till regeringen om att tillsätta en utredning av förhandsbeskedsinstitutet, i syfte att öka rättssäkerheten. Det är ett mycket välkommet besked!

Skatterättsnämnden ansvarar för att i förhand pröva företags och skattskyldigas kommande transaktioner och planerade arrangemang mot gällande skattelagstiftning, för att klargöra de förväntade skatterättsliga implikationerna av dessa arrangemang.

Auktoriserade Skatterådgivare FAR vill se en utredning med brett uppdrag

I sin hemställan menar Skatterättsnämnden att det bör göras en utredning med syfte att förhandsbeskedsinstitutet ”åter skall fungera på det sätt som var avsett, nämligen att den enskilde snabbt skall få besked i komplicerade rättsliga skattefrågor samt att skynda på prejudikatbildningen på skatteområdet”. Vi Auktoriserade Skatterådgivare FAR har länge påtalat de problem som nämnden beskriver i sin hemställan, och förväntar oss att departementet sätter till en utredning med ett brett uppdrag att reformera regelverket, till stöd för ett väl fungerande rättssäkert förhandsbeskedsinstitut.

Viktigt med fler prejudikat

Skatterättsnämnden konstaterar att det inte är möjligt att utforma skattelagstiftningen så att alla tänkbara situationer förutses och samtliga oklarheter därmed undanröjs och fortsätter; ”Internationella aspekter, som blir allt vanligare inom skatterätten, medför ytterligare komplikationer. Behovet av ett väl fungerande förhandsbeskedsinstitut är därför än mer framträdande i dag.” Nämnden påtalar också vikten av prejudikatbildningen som komplement till lagstiftningen och lyfter dessutom att företagens beskattning under de senaste åren har blivit allt mer komplicerad, särskilt genom EU-rättens påverkan.

Minskning av antalet ansökningar oroar

Det är oerhört oroande att antalet ansökningar om förhandsbesked under senare tid stadigt minskat, som nämnden påtalar, och det är ett dåligt tecken att allmänna ombudet sedan 2019 endast ansökt om tre förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar och undanröjer lämnade förhandsbesked i större utsträckning (främst vad gäller direkt skatt) och beslutar alltmer sällan om fortsatt sekretess. Detta avhåller många skattskyldiga från att ansöka om förhandsbesked. Förtroendet för förhandsbeskedsinstitutet är skadat.

Att nämnden nu själv hemställer om en utredning är därför en väldigt välkommen och stark signal.

Rättssäkerheten i fokus

Skatterättsnämnden menar att översynen behöver ha ett tydligt rättssäkerhetsperspektiv – det är självfallet välkommet! Nämnden menar att utredningen behöver omfatta såväl förutsättningarna för att kunna lämna förhandsbesked, överklagbarhet och sekretess. Allmänna ombudets möjligheter att ansöka om förhandsbesked (som de beskrivs i redan genomförd utredning om allmänna ombudets roll) bör beaktas i utredningen, liksom exempelvis hur Skatteverkets roller som värdmyndighet respektive motpart i förhandsbeskedsärenden påverkar jävsfrågan.

Det blir nu mycket intressant att följa hur finansdepartementet hanterar denna hemställan. Kommer departementet att ta ett helhetsgrepp kring reglerna om förhandsbeskeden, för att säkerställa en högre rättssäkerhet och en effektiv möjlighet för våra kunder och skattskyldiga att få trygghet i en alltmer osäker och komplex skattemiljö?

Peter Lindstrand är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och konsult på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om om aktuella skattefrågor Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

peter.lindstrand@far.se

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen