Strategi- och specialistgrupper

FAR: expertnätverk organiseras i strategi-, specialist- och operativa grupper. Alla grupper har en tydlig roll och uppgift.

Strategigrupper

Strategigrupperna har ett övergripande ansvar att hålla ihop allt arbete inom sitt område och ger förslag om fasta eller tillfälliga operativa grupper. Strategigrupperna ansvarar för att det är tydligt vad som görs i strategigruppen respektive eventuella arbetsgrupper inom området. Strategigrupperna ska vara väl insatta i de operativa gruppernas arbete och ge input till både frågor och prioritet för dessa. Ordföranden i operativa grupper ska ingå i strategigruppen för området.

Specialistgrupper

Specialistgrupperna bevakar utvecklingen inom respektive fokusområde med avseende på revision, redovisning, skatt, associationsrätt, tillsyn och annan reglering.

Specialistgrupper bidrar i övriga gruppers arbete när det är relevant, men driver också egna frågor/aktiviteter.

Ledamöter

Ordförande i fasta grupper utses av FAR:s styrelse och övriga ledamöter av FAR:s styrelses AU. Projektledare och deltagare i tillfälliga grupper utses av ansvarig strategigrupp respektive specialistgrupp.

Arbetsordning

Alla fasta grupper ska ha en arbetsordning som fastställs av FAR:s styrelses arbetsutskott.

Varje strategi- och specialistgrupp leds av en ordförande som rapporterar varje kvartal till FAR:s generalsekreterare och VD. Varje operativ grupp leds av en ordförande, eller vid tillfälliga grupper en projektledare, som rapporterar till strategigruppen för tillhörande område.

Styrelsen och FAR:s anställda ger input till grupperna. Grupperna ger förslag på hur fokusområdets viktiga frågor ska hanteras och ger förslag på prioriteringar.

FAR:s generalsekreterare och VD rapporterar kvartalsvis expertnätverkets arbete till FAR:s styrelse. 

Alla fasta gruppers arbete utvärderas årligen, bland annat ledamöternas insatser utifrån kompetens, engagemang och lämplighet. I samband med utvärdering ska behovet av rotation i gruppen och hur länge ledamöterna varit med beaktas.

Beslutsförhet
Om en grupp inte har tagit fram en egen arbetsordning gäller följande:

  • Gruppen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna i gruppen är närvarande
  • Som gruppens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för
  • Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst