FAR:s expertnätverk påverkar branschens viktiga frågor

FAR:s nätverk av medlemmar arbetar strukturerat med branschens intressen och prioriterade frågor, till exempel i form av remissvar, regeltolkningar, rekommendationer och uttalanden.

Med utgångspunkt i uppdraget har FAR definierat tre målbilder, som är grunden för expertnätverkets arbete.

  • Förtroende – stärka förtroendet för medlemmarnas yrkesroller
  • Framtid – öka branschens relevans och attraktionskraft
  • Samhällsnytta – skapa värde för medlemmar, näringsliv och samhälle genom att vara en ledande kunskapsorganisation

FAR:s strategiska mål är utgångspunkten i gruppernas arbete

När FAR:s strategiska mål och prioriterade områden fastställts av styrelsen inför nytt verksamhetsår, bryts dessa ned till ett antal frågor/aktiviteter att driva i grupperna. Strategigrupper, specialistgrupper och övriga fasta grupper bedömer kompetensbehov för varje specifik fråga/aktivitet. Därefter utses lämpliga deltagare för varje grupp.

Strategigrupper för varje yrkesroll

Strategigrupperna representerar och profilerar respektive yrkeskår och driver aktivt frågor och opinion. Grupperna tar också de initiativ som krävs för att utveckla och hävda FAR:s medlemmars intressen i näringsliv och samhälle, samt skapa relevans i FAR:s service och erbjudanden. FAR:s GS/VD ansvarar samordningen mellan strategigrupperna.

Specialistgrupper för fokusområden

Specialistgrupperna fungerar som stöd till strategigrupperna utifrån FAR:s strategiska mål. Specialistgrupperna spänner över flera medlemskategorier och arbetar tvärfunktionellt.

Vill du engagera dig i expertnätverket?

Är du intresserad av att engagera dig i FAR:s expertnätverk kan du läsa mer här. Utnämning av ledamöter utgår från kompetens, engagemang och lämplighet för uppgiften. Grupperna ska bestå av både seniora och yngre medlemmar från såväl stora som mindre/medelstora byråer