2024-05-21
FAR-bloggen

Viktiga insikter om företags CSRD-rapportering 2024 

I majoriteten av EU:s medlemsstater ska de första företagen rapportera enligt kraven i CSRD för räkenskapsåret 2024. Nu har snart halva 2024 passerat och aktiviteten inom EU är hög.  

Företagen har snart kommit halvvägs in i sitt första år med CSRD och behovet av att ställa frågor och utbyta erfarenheter och synpunkter tycks vara stort. Kommissionen och parlamentet har tillsammans med andra viktiga intressentgrupper genomfört flera aktiviteter med möjligheter till diskussion och utbyte. Under den senaste veckan har till exempel två evenemang kring CSRD ägt rum i Bryssel. 

Implementering av CSRD i nationella regelverk 

Pascal Durand (parlamentsledamot och CSRD-rapporteur) och Global Reporting Initiative (GRI) arrangerade ett evenemang om implementering av CSRD. Evenemanget baserades på en ny rapport som tar upp centrala frågor kring implementeringen av CSRD.  
Evenemanget i Europaparlamentet besöktes av över 100 personer och över 2 000 personer runt om i världen följde det online. Programmet omfattade en diskussion om hur man implementerar CSRD i nationella regelverk samt rundabordssamtal med fokus på förhållandet mellan CSRD och globala hållbarhetsstandarder. 

CSRD leder till omställning - men kräver mycket arbete 

Från panelsamtalet och de efterföljande frågeställningarna tog jag fasta på bland annat följande synpunkter: 

 • Vikten av en gemensam standard för översiktlig granskning av hållbarhetsinformation för att undvika ett scenario där vi ser olika tolkningar av granskningsuppdraget. Olika tolkningar skulle kunna leda till ojämförbar rapportering från revisorer. 
 • Att rapporteringskravet innebär en stor arbetsbörda för företagen. CSRD knyter an till flera olika rättsakter som företagen behöver ha koll på. 
 • Att CSRD inte bara är en transparenslagstiftning som ska efterlevas. Företagen ser den också som ett verktyg till omställning och att den ger större möjlighet till finansiering. 
 • EU:s gröna taxonomi är ett kraftfullt beslutsunderlag för finansmarknadsaktörer, där nyckeltalet taxonomiförenliga kapitalutgifter särskilt framhålls. 
 • Det är nu stort fokus på företagens omställningsplaner och behovet av vägledning kring dessa är omfattande. 
 • Oberoendet hos tredjepartsgranskare är av yttersta vikt. 

Initiativ och verktyg för att stödja företagen 

EU-kommissionen arrangerade ett evenemang med målsättningen att dela med sig av pågående initiativ och diskutera idéer om ytterligare verktyg för att stödja företag som tillämpar de nya rapporteringsstandarderna.  

I det inledande talet fick åhörarna veta att det krävs hisnande 700 biljoner euro i investeringar årligen till 2030 för att klara EU:s omställningsmål. Att likställa statusen mellan hållbarhetsrapportering och finansiell rapportering anses avgörande för att nå målsättningen eftersom fullständig, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsinformation behövs i investeringsbeslut. 

Efrag och nätverk viktiga källor 

I detta panelsamtal och efterföljande frågeställningar framkom att det finns ett antal viktiga källor som utgör stöd för de företag som ska rapportera enligt CSRD: 

 • De vägledningar som Efrag arbetar fram i form av illustrativa vägledningar och förklaringar är mycket uppskattade av företagen. 
 • Nätverk inom olika branscher och företagarorganisationer möjliggör samsyn och jämförbarhet mellan olika företag i samma bransch. 

Men därutöver pekade deltagarna på vilka stöd företagen saknar: 

 • Det finns en uppsjö av olika systemlösningar för hållbarhetsrapportering som är mer eller mindre utvecklade och håller minst sagt varierande kvalitet.
 • Certifierade verktyg och system efterfrågas, så att företagen kan känna sig trygga med att leverantören är pålitlig och att systemet genererar tillförlitligt data. 
 • Ytterligare stöttning för interoperabilitet önskas för de många företag som omfattas av rapporteringskrav i flera olika länder utanför unionen. 
 • Den dubbla väsentlighetsanalysen är svår, företag vill ha tydlighet i vad som ska rapporteras och vad som inte ska rapporteras. 

FAR:s expertnätverk aktiva i CSRD-relaterade frågor

Att lyssna på den här typen av evenemang är ett sätt att ge styrning till det fortsatta arbetet. Det är en bra källa till kunskap om hur andra aktörer ser på revisionsbranschen och granskningsuppdraget, vilka utmaningar som vår medlemmars kunder står inför och inte minst ger det argument för vilken nytta hållbarhetsrapporteringen har.  

Jag ser fram emot att snart få presentera resultat av det arbete som FAR och aktiva i FAR:s expertnätverket har arbetat med under det senaste halvåret. De här eventen bekräftade att vi är inne på helt rätt spår. Håll utkik efter det!  

Under tiden kan du ta del av den vägledning som redan finns på FAR:s kunskapssidor: 

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om hållbarhetsfrågor kopplade till revision och om aktuella revisionsfrågor. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

sara.lissdaniels@far.se
08 402 75 10

Läs mer

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen