Frågor och svar om CSRD

Svaren i denna FAQ baseras på hittills presenterade förslag och kan komma att ändras. De som omfattas av EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, är stora företag samt små och medelstora noterade företag. Kravet på större företag förväntas dock att spilla över även på mindre företag.

Observera att bestämmelserna i CSRD ännu inte är införlivade i svensk rätt. En utredning och lagrådsremiss har presenterat förslag på införandet men någon proposition har ännu inte lagts fram. Reglerna ska vara införlivade senast 6 juli 2024 och gäller enligt lagrådsremissen för räkenskapsår som startar den 1 juli 2024 eller senare för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering det vill säga företag av allmänt intresse med över 500 anställda.