Frågor och svar om EU:s gröna taxonomi

FAR:s FAQ berör frågor kring de externa rapporteringskraven som följer av taxonomin. Svaren baseras på den kunskap och information som finns tillgänglig vid publiceringsdatum.

De som omfattas av taxonomin är finansmarknadsaktörer och emittenter som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare), samt företag och institutioner som omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, (företag av allmänt intresse, Public Interest Entities, PIE, med fler än 500 anställda.)

Större företag som omfattas av taxonomin ska ange hur stor del av deras verksamhet som är förenlig med taxonomin. Detta kommer indirekt ha effekt på hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag vars värdepapper ingår i de aktie- och obligationsfonder som omfattas av lagkravet. Kravet på större företag att redovisa sin verksamhet förväntas att spilla över även på mindre företag.

FAR:s FAQ berör främst frågor kring de externa rapporteringskraven på icke-finansiella företag som följer av taxonomins artikel 8. Svaren baseras på den kunskap och information som finns tillgänglig vid publiceringsdatum.