Revision I

Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå.

 • Grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket
 • Förståelse för den röda tråden; planering, granskning och rapportering
 • Revisionslagstiftning och regler
 • Granskning av särskilda resultat- och balansposter
 • Dokumentation av revisionsarbetet
 • Granskning av årsredovisningen
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Under denna kurs får du som är ny som revisor fördjupa dig i de vanligaste granskningsmomenten du hanterar i din vardag. Kursen utgår från ett praktikfall som ger dig förståelse för hela revisionsprocessen och samtidigt praktiska exempel på hur olika moment utförs och dokumenteras. Du får förståelse för vad som krävs i planeringsfasen och hur du förhåller dig till riskanalys och väsentlighet samt betydelsen av förståelsen för verksamheten. En stor del av kursinnehållet läggs på revisionens genomförande och hur du reviderar vanliga poster som anläggningstillgångar, kundfordringar och varulager samt styrelsens förvaltning. Du får även en teoretisk koppling till ISA och andra regelverk som lägger grunden för vägen mot auktorisation.

Efter kursen har du de kunskaper som krävs för att genomföra en granskning efter granskningsprogram och dra egna slutsatser av granskningen.

Kursen innehåller en stor del praktiska övningar i form av grupparbeten och gemensamma diskussioner. I kursen ingår en onlinekurs i K2 för att du ska ha de grundläggande kunskaperna om redovisning i mindre företag.

revisor, Stromson Revisionsbyrå

Joel Magnusson

Mycket bra kursledare, väl förberedda och duktiga på att anpassa nivån efter mottagaren. Skapade enligt mitt tycke en avslappnad kursmiljö för deltagarna.

Kursinnehåll

 • Introduktion till ISA
 • Revisionslagstiftning och regler
 • Förståelse för planering av revisionen
 • Förståelse för intern kontroll
 • Kunskap om analytisk granskning
 • Granskning av särskilda resultat- och balansposter
 • Dokumentation av revisionsarbetet
 • Granskning av årsredovisningen
 • Förvaltningsrevision
 • Förståelse för rapportering

revisorsassistent, Nexia Revision AB

Louise Bergh

Väldigt lärorik vecka. Efter kursen har jag fått insikter kring hur jag kan utveckla både min och byråns rutiner.

Förberedelser

Inför kursen ska du förbereda dig genom att sätta dig in i det praktikfall som du kommer att arbeta med under kursen. Via kallelsen får du en länk till en film som ger dig en introduktion till praktikfallet.

Du ska även ha grundläggande kunskaper i K2-regelverket, vilket du kan få genom att ta del av e-kursen: K2-regelverket. Kursen adderas (utan kostnad) till din varukorg.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-17.00
Dag 4: 08.30-17.00
Dag 5: 08.30-16.00

Lärare

Relaterat

 • Revision I En grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå.
 • Revision II Under den här kursen lär du dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Du får en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.  Fördjupad kunskap om revision och revisorsyrket  Hur planeringen av ett revisionsuppdrag ska ske   Kunskap om hur du granskar intern kontroll i mindre företag  Hur du granskar intäkter med fokus på kontanta intäkter  Granskning av mer komplicerade poster 
 • Kunskapstest för revisorsassistenter FAR:s kunskapstest vänder sig till dig som siktar på att bli auktoriserad revisor. Genom testet får du en uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och hur din kunskap inför revisorsexamen behöver fördjupas genom teori och praktik.
 • Revision III Denna kurs vänder sig till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Du utmanas genom svårare moment som bedömningar, ABL-frågor och rapportering och ger dig kunskap för att hantera revisionen som helhet.
Fler utbildningar