Så förbereder sig SEB inför CSRD

Att förbereda sig inför CSRD-rapporteringen handlar om att arbeta med interna processer, alla relevanta delar av verksamheten måste vara involverade. Det säger Lotta Sandberg, ansvarig för SEB:s Group Sustainability Reporting.

De senaste tre och ett halvt åren har SEB byggt upp ett team av specialister inom hållbarhetsrapportering, för att möta de nya kraven om att rapportera sin sociala och miljömässiga påverkan.

Lotta Sandberg, ansvarig för SEB:s Group Sustainability Reporting.

– Vi är sju personer i teamet som ingår i Group Finance. Vi jobbar hela tiden i nätverk utåt i organisationen, eftersom arbetet med hållbarhetsrapportering involverar mer eller mindre hela verksamheten, säger Lotta Sandberg.

Frågan om väsentlighet är en central del i hållbarhetsrapporteringen. Våren 2023 startade SEB arbetet med att ta sig an arbetet med den dubbla materialitetsanalysen och identifiera värdekedjor samt påverkan.

– SEB kommer rapportera enligt CSRD redan 2024, även om implementationen i Sverige har skjutits upp till 2025. Vi har verksamhet i de Baltiska länderna och därför har vi beslutat att implementera CSRD på gruppnivå redan i år för att undvika att de ska behöva göra jobbet själva.

Hur kommer man fram till vad som är väsentligt?

– Det har varit ett stort arbete och delvis ett nytt sätt att tänka för oss. Standarden och direktivet ger inte en handfast vägledning i hur processen ska genomföras. Även om en del steg i processen är definierade så måste det omsättas i verksamheten och leda fram till vilka områden som är materiella på gruppnivå. Här är det viktigt att involvera de människor i verksamheten som sitter på kunskapen. Hos oss har till exempel avdelningen Sustainable Banking och riskorganisationen varit väldigt involverad. Vi har identifierat några områden som vi kommer att rapportera på. Bland annat klimat och den egna arbetskraften då SEB är en stor arbetsgivare.

Vad är mest utmanande i den här processen?

– De här standarderna är generella för alla bolag. I vårt fall måste vi få dem att passa för en bank. Vi är vana att läsa och förstå regelverk och hantera rapportering, men när det gäller CSRD ligger själva utmaningen i den faktiska implementeringen i organisationen. Vi som arbetar med rapportering kan inte stänga de informationsgap som identifieras, utan det måste ske i den delen av organisationen där det finns kompetens. Implementeringen tar tid och resurser och det kan vara svårt att estimera hur mycket. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi redan har mycket av informationen, men vi behöver strukturera och paketera den annorlunda. Jag tror att det är klokt att se hållbarhetsredovisningen som en process, där vi lär oss över tid.

Tips inför implementeringen av CSRD

Börja i tid

Att komma fram till vad som är väsentligt, identifiera informationsgap och vem som kan komplettera informationen är ett stort och komplext arbete. Vissa bolag har en process för väsentlighetsanalys på plats redan, medan andra måste starta från scratch. Då är det bra att i god tid komma i gång och få organisationen att börja arbeta, för det krävs en hel del interna dialoger.

Involvera ledningen

Det är viktigt att involvera och informera management löpande kring implementeringen för att underlätta beslutsfattandet. Hållbarhetsrapporten kommer att ingå i förvaltningsberättelsen, vilket innebär att styrelsen får ett utökat formellt ansvar.

Se det som en process

Det är lätt att tänka att CSRD bara rör rapporteringen, men det handlar om mycket mer än så. Det du rapporterar måste stämma överens med det du faktiskt gör. Se arbetet med hållbarhetsredovisning som en process. Allt kommer inte vara perfekt första året.

Mer om hållbarhet