Från traditionella till hållbara nyckeltal

FAR:s Controllerdag den 26 september var full med kunskap och insikter. En av talarna under dagen var Anja Hannerz, hållbarhetschef på Nordea, som har arbetat 20 år inom den svenska banksektorn. Hon talade om hur hållbarhetsmål kan integreras i företagets affärsmodell och därigenom bidra till att företaget drivs på ett hållbart sätt.

Hållbarhetsomställningen är en stor utmaning för både näringsliv och samhälle. På Nordea är hållbarhet en central fråga i bolagets affärsstrategi och målet är att Nordea ska vara en netto-noll bank till 2050.

– På Nordea började vi hållbarhetsarbetet med att undersöka var vi har störst påverkan genom vår verksamhet. Vilka områden ger störst effekt? Där lägger vi vårt fokus, berättar Anja Hannerz.

Anja Hannerz

Hållbar finansiell styrning

Enligt Anja Hannerz finns det flera viktiga komponenter för en framgångsrik hållbarhetsstyrning. Det krävs bland annat att företaget har en insikt i vilka risker, möjligheter och påverkansområden som finns inom hållbarhet. Det är också viktigt att hållbarhetsstrategin integreras i affärsmodellen.

Nästa år kommer större företag att behöva rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt CSRD. Då blir dubbel väsentlighetsanalys en central del i arbetet. Den tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan som olika hållbarhetsfaktorer har på företaget.

– Företag måste analysera både möjligheter och risker. För hållbarhet är också en stor affärsmöjlighet. Det gäller att analysera hur företaget påverkar sin omgivning, både i positiv och negativ bemärkelse. Samtidigt gäller det att analysera hur hållbarhetsfaktorer påverkar företagets finansiella ställning, säger Anja Hannerz.

Hållbara nyckeltal

Företag behöver ställa om från traditionella nyckeltal till hållbara nyckeltal. En stor skillnad är att hållbara nyckeltal kräver en längre tidshorisont. Ett exempel är Nordeas mål om att vara en netto-noll bank till 2050. Företag måste även fokusera på andra parametrar än tidigare. Det handlar bland annat om miljö, etik och sociala faktor samt bolagets påverkan på omvärlden.

– En utmaning när man ställer om från traditionella nyckeltal till hållbara nyckeltal är att hantera målkonflikter. Det gäller att säkerställa att affärsmålen inte motverkar hållbarhetsmålen. För att lyckas med det måste hållbarhetsmålen integreras i den finansiella nyckeltalsrapporteringen. Det är även viktigt att kvantifiera hållbarhetsmålen och följa upp dessa, menar Anja Hannerz.

Hur kan controllerfunktionen driva hållbarhetsomställningen?

– Det är viktigt att låta affärsverksamheten vänja sig vid nya hållbara nyckeltal. Diskutera även med branschkollegor för att hitta relevanta styrmått. Men tänk på att alla företag har unika förutsättningar. Det går inte att ta copy paste på en annan verksamhet. Ett annat tips är att använda lagstiftningen som stöd i bolagets omställning, säger Anja Hannerz.     

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.

Mer om hållbarhet