2023-06-19
Nyheter

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Måndagen den 19 juni kom betänkandet om hållbarhetsredovisning. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport ska utvidgas till att gälla fler företag.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Direktivet ställer hårdare krav på företagens hållbarhetsrapportering.

Utredningens uppdrag har varit att ta ställning till hur det nya EU-direktivet ska genomföras i Sverige. Utredningen har också haft i uppdrag att belysa olika alternativ för att genomföra direktivet och redovisa för- och nackdelar med dem.

Enligt betänkandet är en utgångspunkt för förslagen att rapporteringskraven för svenska företag inte ska vara mer långtgående än för andra europeiska företag.

Krav tas in i lagar

Utredningen föreslår att direktivets krav tas in i bland annat årsredovisningslagen, aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse och revisorslagen.

Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport ska utvidgas till att omfatta följande företag:

• Små och medelstora företag som är noterade, med undantag för så kallade mikroföretag.

• Mindre onoterade moderföretag i stora koncerner.

• Stora eller noterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har en betydande verksamhet inom EU.

Enligt betänkandet ska hållbarhetsrapporten innehålla den information som behövs för förståelsen av företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning.

Större krav

Enligt betänkandet ställer det nya direktivet avsevärt större krav på informationsgivningen från de företag som omfattas, jämfört med den tidigare EU-lagstiftningen, som innebar att obligatorisk hållbarhetsrapportering från 2016 infördes för vissa stora företag. Det gäller till exempel värdekedjan och utsläpp av växthusgaser.

Men enligt betänkandet ska rapporteringskraven för svenska företag alltså inte ska vara mer långtgående än för andra europeiska företag.

Läs betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning SOU 2023:35 finns på regeringens webbplats

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se