Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande

 

Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad på två tillfällen (totalt fyra dagar) där varje dag utgår från ett tema. Teoriavsnitt varvas med övningar, gruppdiskussioner och verklighetsbaserade case. Nästa kurstillfälle genomförs hösten 2021.

 1. Block 1: 18-19 oktober
 2. Block 2: 18-19 november

  Vi belyser frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du som ekonomichef eller controller möter i ditt dagliga arbete. Innehållet utgår från fyra olika teman:
 • Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning
 • Extern påverkan på verksamhetsstyrning
 • Strategi och verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsstyrning och digitalisering

Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • beskriva samband mellan organisationers mål, strategier och styrsystem
 • identifiera väsentliga aktiviteter i den ekonomiska styrningen och ge exempel på vilket sätt ekonomer kan bidra till organisationers styrning
 • beskriva vad som är kännetecknande för strategibaserad styrning
 • ge exempel på och beskriva regelverk för intern kontroll och styrning
 • beskriva villkor för hållbarhetsrapportering och hur det kan påverka organisationers styrning
 • ge exempel på villkor för utformning av en kundvärdebaserad styrning
 • ge exempel på analysmodeller som kan tillämpas för att identifiera effekter av digitalisering i organisationer
 • beskriva hur man kan leda och styra förändringsprocesser och vilken roll ekonomichefer har i dessa typer av processer.

Sagt om kursen

Jag har i många år varit lockad av en roll där jag kan påverka och göra skillnad, men inte haft den chansen tidigare. FAR:s Ekonomichefsutbildning kändes rätt eftersom det var stort fokus på verksamhetsstyrning. Jag ville ha nya verktyg för hur jag som ekonom kunde komma med ny input och nya idéer för ledningsgruppen

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs under fyra dagar och är uppdelad på två block (2+2 dagar): 18-19 oktober och 18-19 november.

Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen

 • Introduktion
 • Aktuella styrfrågor
 • Ekonomer och styrning – finansiell styrning och strategier för lönsamhet
 • Verksamhetsstyrning och förändringsarbete

Extern påverkan på verksamhetsstyrningen

 • Intern styrning och kontroll
 • Hållbart företagande och verksamhetsstyrning

Processorienterad verksamhetsstyrning

 • Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
 • Strategibaserad styrning
 • Styrning mot värde för kund

Verksamhetsstyrning och digitalisering

 • Digitalisering, strategier och styrsystem
 • Digitaliseringens påverkan på affärsmodeller
 • Digitalisering och strategiskt förankrad prissättning

Lärare

Aktuella utbildningar

 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online