Ekonomichefsutbildning

Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef eller har en liknande roll och vill få fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.

Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen är uppdelad i två block (2+1 dagar):
Block 1: 19–20 oktober
Block 2: 17 november

I dessa belyser vi frågor och utmaningar kring verksamhetsstyrning som du möter i din roll som ekonomichef. Under de två inledande dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Vi studerar såväl finansiella som icke-finansiella delar av verksamhetsstyrningen och sätter dessa i relation till bl.a. digitalisering och hållbar utveckling.

Mellan dag 2 och 3 kommer du ha till uppgift att analysera styrsystem och styrprocesser där du är verksam. Till din hjälp har du ett ramverk som introduceras under kursens första två dagar. Därutöver kommer du att erbjudas handledning online, där du har möjlighet att diskutera den analys du påbörjat. Därefter inleder vi dag 3 med att presentera och diskutera våra analyser. Avslutningsvis på kursen tar du del metoder för att driva förändringsarbete. Övergripande syftet är att du skaffar kunskaper och verktyg för att kunna utvecklas i din yrkesroll. Samt att du ska inspireras att analysera och initiera utveckling av din organisations verksamhetsstyrning.

 Efter kursen kommer du ha ökat din förmåga att:

 • identifiera och diskutera ekonomichefens roll i organisationens verksamhetsstyrning
 • beskriva samband mellan organisationers mål, strategier, styrsystem och styrprocesser
 • utvärdera en organisations resultat och finansiella risker
 • beskriva vad som är kännetecknande för strategibaserad styrning
 • ge exempel på kundvärdebaserad styrning
 • diskutera hur digitalisering kan påverka verksamhetsstyrning och ekonomens roll
 • identifiera vad hållbar utveckling kan vara och hur det kan bidra till att utveckla en verksamhets strategi och styrning
 • beskriva hur man kan leda förändringsprocesser och vilken roll ekonomichefer kan ha i dessa processer

Kursinnehåll

Utbildningen genomförs under tre dagar och är uppdelad på två block (2+1 dagar). Block 1: 19-20 oktober, block 2: 17 november.

Dag 1:

 • Verksamhetsstyrning i organisationen
 • Ekonomichefens roll och ansvar för verksamhetsstyrningen
 • Finansiell styrning, finansiella mål och mått, kapitalstruktur, kapitalkostnad och risk

Dag 2:

 • Styrprocesser och styrsystem
 • Styrning med utgångspunkt i kundvärde
 • Digitalisering och styrning
 • Hållbar utveckling i verksamhetsstyrningen
 • Introduktion till analysuppgift

    Dag 3:

 • Presentationer av analyser, vad kan du som ekonomichef göra för att utveckla styrsystem och styrprocesser?
 • Förändringsarbete och digitalisering - teori och praktik

Lärare

Relaterade utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

FAR Online paket

 • Ekonomi

  295 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  380 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  380 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  620 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online