Certifierad controller

En utbildning för dig som vill ta nästa steg i karriären och vill påverka och förändra din organisation genom att bli en mer proaktiv controller. Våra lärare är några av de främsta experterna inom området och utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett starkt nätverk. 

 • Konkurrensstrategi
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning
 • Kommunikation och ledarskap 
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Den här kursen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av fem block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier:

 • Block 1: 22-24 mars 2022
 • Block 2: 18-20 maj 2022 
 • Block 3: 20-22 september 2022
 • Block 4: november 2022
 • Block 5: februari/mars 2023

Observera att datumen är preliminära. 

sagt om kursen

Har man självförtroende och känner sig trygg blir man en bättre medarbetare och kan stödja verksamheten på ett professionellt sätt

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som två- eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Block 1: 22–24 mars 2022

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender 
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer 
 • Koncernstrategi 
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen 
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter?
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder?

Block 2: 1820 maj 2022

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi 
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar 
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv 
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter? 
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 20–22 september 2022

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering 
 • Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning 
 • Styrkort med kund- process-, innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund- och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: november 2022

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager 
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser 
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: februari/mars 2023

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden 
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra 
 • Effektivisering av administrativa rutinerSSC för att få tid för styrning 
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium. 

sagt om kursen

Det bästa med utbildningen var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra.

Bra att veta

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som controller, ekonomiansvarig eller liknande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

 

Lärare

Huvudansvarig lärare
Kent Stenstrand, verksamhetskonsult inom utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Kristina Rudolfson kristina.rudolfson@far.se för mer information och bokning .

Aktuella utbildningar

 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.