Certifierad controller

En utbildning för dig som vill ta nästa steg i karriären och vill påverka och förändra din organisation genom att bli en mer proaktiv controller. Våra lärare är några av de främsta experterna inom området och utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett starkt nätverk. 

 • Konkurrensstrategi
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning
 • Kommunikation och ledarskap 
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad controller fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

Utbildningen består av fem block, som genomförs som 2 till 3-dagarsseminarier:

 • Block 1 22–24 maj 2023
 • Block 2 18–20 september 2023
 • Block 3 22–24 november 2023
 • Block 4 20–22 mars 2024
 • Block 5 15–16 maj 2024 (avslutningsmiddag 16 maj)

Controller på Loomis

Sandra Youssef

Diskussionerna som vi haft under kursens gång gav en djupare förståelse för controllerns roll och hur jag kan bidra på ett mer långsiktigt plan.

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som två- eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Block 1: 22–24 maj

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender 
  Controllerrollen – involvering i affären och interaktion med andra aktörer 
 • Koncernstrategi 
 • Sociala mediers roll i kundkommunikationen 
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade eller är det för höga kostnader och för låga intäkter?
 • Affärsmodeller- hur skapar vi värde åt våra kunder?

Block 2: 18–20 september

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi 
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar 
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv 
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter? 
 • Hävstångssambandet
 • Tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 22–24 november

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsutveckling och effektivisering 
 • Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning 
 • Styrkort med kund- process-, innovations-, och medarbetarfokus
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund- och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: 20–22 mars 2024

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager 
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser 
 • Budgetering – den aktuella budgetdebatten
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 5: 15–16 maj 2024 (avslutningsmiddag 16 maj)

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Controllerrollen och framtiden 
 • Kommunikation och ledarskap – förmågan att arbete genom andra 
 • Effektivisering av administrativa rutinerSSC för att få tid för styrning 
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag

Projektarbeten

Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium. 

Controller på Fagerhult Group

Erik Sjöberg

Det bästa med utbildningen till certifierad controller är de projektarbeten vi gjorde inom intressanta områden med bra verklighetsförankring. Och inte minst att träffa andra controllers och diskutera vår yrkesroll.

Bra att veta

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som controller, ekonomiansvarig eller liknande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

 

Lärare

Huvudansvarig lärare
Kent Stenstrand, verksamhetskonsult inom utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Kristina Rudolfson kristina.rudolfson@far.se för mer information och bokning.

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Nyhet
  Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef eller har en liknande roll och vill få fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning.
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser