Vad gör en revisor?

Som revisor granskar du en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder.

 

I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat – och om den följer de lagar som finns. Det är viktigt att komma ihåg att revisorns roll är att vara opartisk och självständig.

Arbetsuppgifter

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Granskning av specifika åtgärder
 • Ge råd om förbättrade rutiner
 • Ge råd i ekonomiska frågor som berör verksamheten

Utbildning och arbetsmarknad

Funderar du på att bli revisor ska du läsa ekonomi, eller en annan linje där du får minst matte 3, på gymnasiet och sedan gå en ekonomlinje på universitet eller högskola. Arbetsmarknaden är mycket god och ingångslönen bra. Dessutom kommer behovet av revisorer att öka de kommande åren.

Varför revision?

Revisionen är en kvalitetsstämpel gentemot företagets intressenter, myndigheter och samhälle. Det kan till exempel vara investerare, leverantörer eller banker som vill ta del av  företagets och revisorns rapporter. 

Revision skapar också trygghet och trovärdighet internt i det reviderade företaget. Genom granskning och rådgivning hjälper revisorn en verksamhet att kontrollera sina risker.

När behövs en revisor?

En del verksamheter måste ha en auktoriserad/godkänd revisor enligt lag. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en revisor. 

Privata aktiebolag, som inte når upp till minst två av nedanstående värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, väljer själv om de vill ha revision:

 • Fler än tre anställda (i medeltal) 
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Många företag som inte omfattas av kraven på att ha en revisor anlitar en revisor ändå, eftersom de ser stora värden med det. 

Auktoriserad revisor

När du arbetat några år vill du kanske bli auktoriserad revisor. Vad som krävs för auktorisation styrs av revisorslagen och det ställs krav på både teoretisk och praktisk utbildning. För att bli auktoriserad måste du avlägga en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat.

Som auktoriserad revisor kan du bli medlem i FAR och få tillgång till stöd, rådgivning och olika verktyg. Som auktoriserad revisor blir du också regelbundet kvalitetskontrollerad. Kontrollen innebär att både du och dina kunder får en bekräftelse på att ditt arbete håller en hög nivå. Kvalitetskontrollen utförs av FAR, på uppdrag av Revisorsinspektionen.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Hitta din FAR-medlem!

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?