Vad gör en revisor?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

Utifrån sina iakttagelser kan revisorn också ge verksamheten råd gällande förbättrade rutiner och ekonomiska frågor. Det är viktigt att revisorns roll som opartisk och självständig inte äventyras genom rådgivningen.

En revisor hjälper dig med:

 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Andra granskningstjänster som till exempel översiktlig granskning eller granskning av specifika åtgärder

Revisorn kan också vara en rådgivare gällande:

 • Förbättrade rutiner
 • Ekonomiska frågor som berör verksamheten

Varför revision?

Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av dels företagets rapporter, dels revisorns rapporter över dessa. 

Revision skapar också trygghet och trovärdighet internt i det reviderade företaget. Genom granskning och rådgivning hjälper revisorn en verksamhet att kontrollera sina risker.

När behövs en revisor?

En del verksamheter måste ha en auktoriserad/godkänd revisor enligt lag. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en revisor. 

Privata aktiebolag som inte når upp till minst två av nedanstående
värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, väljer själv om de vill ha revision:

 • Fler än tre anställda (i medeltal) 
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Många företag som inte omfattas av kraven på att ha en revisor anlitar en revisor ändå, eftersom de ser stora värden med det. 

Håll utkik efter märkningen "Medlem i FAR"

Auktoriserad/ godkänd revisor

Auktoriserade och godkända revisorer har rätt att utföra lagstadgad revision. För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste revisorn uppfylla krav i revisorslagen (2001:883). Kraven handlar bland annat om utbildning, erfarenhet och redbarhet.  
 
För att bli auktoriserad revisor ställs det krav på både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska utbildningen ska bestå av minst en kandidatexamen i valfritt ämne där studier inom obligatoriska ämnesområden ska ingå. Utöver det krävs praktisk utbildning som ska pågå under minst tre år under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. För att bli auktoriserad måste du avlägga en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat.
 
Det är även Revisorsinspektionen som prövar ansökningar om auktorisation. I dag sker endast auktorisation av nya revisorer, men revisorer som redan har titeln godkänd revisor kan beviljas fortsatt godkännande. En auktorisation eller godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Hitta din FAR-medlem!

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?