Om våra sektioner

Våra sektioner har som huvuduppgift att maximera medlemsnyttan. Varje sektion leds av en styrgrupp.

FAR:s sektioner är:

  • Redovisning
  • Revision
  • Skatt

För sektion Revision finns två referensgrupper, en för mindre företag och en för företag av allmänt intresse.

Styrgruppernas ordförande och vice ordförande utses av FAR:s styrelse. På motsvarande sätt utses respektive sammankallande i referensgrupperna. Styrgruppernas ordförande ska verka för en allsidig sammansättning, bland annat med hänsyn till kön, byråernas storlek samt geografisk spridning.

Övriga ledamöter i styrgrupperna respektive i referensgrupperna utses av FAR:s arbetsutskott. Styr- och referensgrupperna rapporterar till generalsekreteraren och ska ha en arbetsordning som fastställs av FAR:s arbetsutskott.