Om våra policygrupper

Våra policygrupper ska driva policy- och utvecklingsarbete inom sina respektive områden. Till uppgifterna hör bland annat att till styrelsen utarbeta förslag till standarder, rekommendationer och uttalanden samt remissvar.

FAR har tre policygrupper:

  • Etik
  • Redovisning
  • Revision

Policygruppernas ordförande och vice ordförande utses av FAR:s styrelse, övriga ledamöter utses av FAR:s arbetsutskott.

Policygruppernas ordförande ska verka för en allsidig sammansättning, bland annat med hänsyn till kön, byråernas storlek samt geografisk spridning.

Policygrupperna ska ha arbetsordningar som fastställs av FAR:s arbetsutskott och de rapporterar till generalsekreteraren.