1995 – Sverige är ett EU-land

Sverige är från och med 1995 medlemmar i EU. Internets möjligheter får stor uppmärksamhet och perioden går till historien genom it-boomen, i vilken nya dotcom-bolag lockar till sig entusiastiska investerare. Inom FAR har man nyligen startat en blivande framgångssaga: FAR Förlag AB.

I början på 1990-talet spricker fastighetsbubblan och många i Sverige får tvåsiffriga räntor på sina bostadslån. Även arbetslösenhet är kraftigt stigande. 1994 har 52,3 procent av Sveriges befolkning röstat ja till EU-medlemskap och från och med den 1 januari 1995 är Sverige ett EU-land.

När Netscape börsintroduceras börjar hypen kring it-bolag. I Sverige blir Spray pionjärer inom området och de får göra flera stora företags första webbsidor. Under denna period växer de svenska företagen och verksamheterna inom många stora koncerner blir alltmer internationell.

Så ser revisorsbranschen ut

Under 1990-talet ökar de största byråerna sin dominans som arbetsgivare åt de auktoriserade revisorerna. I slutet av årtiondet är 74 procent av FAR:s revisorer anställda vid någon av de åtta största byråerna. De flesta inom ”Big 8” har nu kopplingar till brittisk-amerikanska allianser och tar sina namn efter de internationella samarbetspartnerna.

En stor del av byråerna utanför Stockholm är däremot enmansföretag. Byråerna har en fortsatt bredd i sina verksamheter och tjänster som ”Management Consulting” är populära.

Revisorernas professionalisering

Under 1990-talet sker en mycket snabb utveckling inom it, som också ställer nya krav på revisorerna

I samband med Sveriges inträde i EU reformeras auktoriseringen och tillsynen av revisorer. En ny myndighet inrättas: Revisorsnämnden. Det tillkommer också en ny lag: 1995 års revisorslag. Den är en del av den svenska anpassningen till EG:s åttonde bolagsdirektiv. Genom lagen ändras förbudet för en revisor att ägna sig åt annat än revisionsverksamhet. Nu innebär det endast ett förbud om utövandet kan påverka revisorns oberoende. Direktivet syftar också till att alla medlemsstaterna ska ha ett likvärdigt minsta skydd för aktieägare, anställda, tredje man och allmänheten. Ett sätt att uppnå detta är att säkra att kvalifikationskraven för revisorer ska vara lika i alla medlemsländer. Därför inrättas en revisorsexamen vid Revisorsnämnden.

De nya kraven för att bli auktoriserad är att hen ska ha avlagt högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden. Det krävs vidare 160 poäng teoretisk utbildning vid svenskt universitet eller högskola (120 poäng för de godkända revisorerna). Hen ska också ha fem års praktiskt erfarenhet av yrket, varav minst tre år ska vara hos en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag.

En typisk revision

1991 ger FAR ut Revisionsprocessen som ska ersätta de tidigare gällande rekommendationerna om revison. Ambitionen med rekommendationen är att FAR ska ta ett enhetligt grepp om rekommendationerna och att processen i viss utsträckning ska vara anpassad efter internationella rekommendationer. Ett utmärkande drag är att de bygger på principer, och inte skallkrav, och att de därigenom ställer krav på revisorernas eget omdöme och självständighet. Under 1990-talet sker en mycket snabb utveckling inom it, som också ställer nya krav på revisorerna. I Revisionsprocessen beskrivs hur en revisor kan behöva ta hjälp av en ADB-specialist (Automatisk databehandling).

FAR 1995

1995 är nästan alla av Sveriges 2 200 auktoriserade revisorer medlemmar i FAR.

I början av 1980-talet har FAR och SRS skapat ett informationssamarbete: FAR/SRS info AB. Det samarbetet genererar bland annat ett gemensamt nyhetsbrev. När informationssamarbetet avvecklas startar FAR i stället 1993 ett eget förlag, FAR Förlag AB. Produkter som ges ut är FAR INFO, Nytt från revisorn, FAR CD och FAR-kalendern, och den tidigare succén Samlingsvolymen.

Under 1990-talet arbetar FAR också med Redovisningsrådet som bildas på FAR:s initiativ 1989. I Redovisningsrådet samlas FAR, Bokföringsnämnden och Industriförbundet under samma tak där de tillsammans ska utveckla god redovisningssed. Redovisningsrådets rekommendationer får inriktningen att svensk redovisning skulle följa International Accounting Standards (IAS).

Artikeln publicerades första gången i tidningen Balans nummer 4 2023.