2023 – världen fascineras av AI

Sverige är inne i period av inflation med ökande matpriser och stigande boräntor, till följd av Rysslands invasion av Ukraina och en ökad efterfrågan efter pandemiåren. Världen fascineras och förfäras av AI-teknikens snabba utveckling. Inom FAR är hållbarhet centralt och organisationen firar 100 år.

Sverige har tillsammans med resten av världen genomgått flera år av pandemi där landets strategi för att hantera viruset mottog stor uppmärksamhet globalt och vars utfall nu utreds. I februari 2022 invaderas Ukraina av Ryssland och kriget har pågått sedan dess. Till en följd av kriget har Sverige en pågående ansökan om att bli medlem i försvarssamarbetet NATO. Effekterna av pandemin och kriget märks på den svenska ekonomin genom en hög inflation som påverkar mångas vardag.

Så ser revisorsbranschen ut

De som i dag benämns ”Big 4” består av Deloitte, EY, KPMG och PwC. Samtliga har fler än 200 000 anställda världen över. Samtidigt har 95 procent av företagen i branschen fem eller färre anställda. De största företagen har en mycket stor bredd i sitt tjänsteutbud, till exempel inom management, HR, it, cybersäkerhet och hållbarhet.

Det finns en pågående utveckling mot att allt fler orter i Sverige saknar en auktoriserad revisor. Även antalet auktoriserade revisorer i stort minskar, något som den ansvariga myndigheten Revisorsinspektionen de senaste åren har utryckt oro inför.

Branschen som historiskt sett varit mansdominerad börjar nu närma sig jämna nivåer mellan könen då antalet auktoriserade kvinnor de fem senaste åren ökat med fem procent.

Revisorernas professionalisering

Med CSRD kommer också krav på extern granskning

2010 avskaffas revisionsplikten för mindre aktiebolag. Avskaffandet ska minska bolagens administrativa kostnader och arbetsbelastning. I december 2022 beslutar regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som ska motverka att aktiebolag används för att begå brott. Där utreds även frågan om återinförd revisionsplikt för mindre bolag.

Från och med 2024 träder EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD (The Corporate Sustainability Reporting Directive), i kraft för de största företagen, och 2026 kommer den gälla även för medelstora och små företag. Direktivet syftar till att höja kvaliteten på hållbarhetsrapportering så att den hamnar på samma nivå som finansiell rapportering. Med CSRD kommer också krav på extern granskning.

För att bli auktoriserad krävs en kandidatexamen från universitet eller högskola och praktisk utbildning där en auktoriserad eller godkänd revisor är handledare. Den praktiska delen ska pågå i minst tre år. Därefter behöver man avlägga ett prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen. Det tidigare kravet på att redovisa antal timmar och erfarenhet från olika typer av branscher avskaffas 2019.

En typisk revision

Revisionsprocessen är i mycket hög grad digitaliserad och revisorn behöver i stort sett inte längre sköta revisionen på plats hos bolaget. Revisionen baseras sällan på bokslutsdokumentation i pappersform, i stället arbetar man med kundernas SIE-filer i revisionsprogram.

Många automatiserade verktyg och tekniker används, till exempel i substansgranskningen eller riskbedömningen, granskningen av intern kontroll eller i slutförandefasen. Förändringen som digitaliseringen har medfört innebär att dataprogram i stor utsträckning har tagit över uppgifter som tidigare utfördes av människor, och programmen kan hantera mycket större mängder data. Digitaliseringen medför också utmaningar – att införa nya system kan vara tidskrävande och kräver kompetensutveckling hos revisorerna.

FAR 2023

FAR har cirka 5 000 medlemmar och ungefär 1 000 medlemsföretag. FAR och SRS slogs ihop 2006 och bildade FAR SRS. I dag heter organisationen endast FAR.

Anslutningsgraden är på den högsta nivån hittills: 94,5 procent av alla kvalificerade revisorer är medlemmar. Det finns en stor bredd bland medlemmarna som inkluderar auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister. Medlemsföretagen är både små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. FAR har stort fokus på bland annat hållbarhetsfrågor.

Sedan 2016 upprättar FAR en hållbarhetsredovisning som har sin utgångspunkt i internationella standarder och FN:s globala mål. Branschorganisationen har också en specialistgrupp som arbetar med hållbarhet.

Artikeln publicerades första gången i tidningen Balans nummer 4 2023.