2001 – världen skakas av terror

I Sverige är ekonomin påverkad av att it-bubblan spruckit ett år tidigare, vilket resulterat i ett kraftigt börsras. Och i september 2001 skakas världen av terrorattackerna mot World Trade Center i New York. Inom FAR skapar man en ny branschorganisation, som tillåter fler yrkeskategorier som medlemmar.

I Sverige har Svenska kyrkan nyligen skilts från staten. Och landet har nyligen kopplats ihop med Danmark genom invigningen av Öresundsbron den 1 juli 2000. Inför millennieskiftet har man befarat att den så kallade millenniebuggen ska orsaka att viktiga system kollapsar, men det blir aldrig några större problem. Några månader in på år 2000 spricker it-bubblan och orsakar ett börsras på Stockholmsbörsen som varar i flera år. 1990-talets höga arbetslöshet börjar däremot vända vid 2000-talets början.

Revisorsbranschen

För att bli auktoriserad 2001 behöver den sökande, utöver en revisorsexamen, under fem år utövat minst 1 500 timmar av revision

Branschens marknadskoncentration fortsätter och de största bolagen blir allt större. Under 2001 blir ”Big 5” i stället ”Big 4” när byrån Arthur Andersen, som har ungefär 85 000 anställda över hela världen, går omkull. Byrån skakas av en skandal som uppdagas i samband med det amerikanska bolaget Enron Corporations konkurs då det avslöjas avancerade bokföringsbrott, trots att revisorn vid Arthur Andersen angett en ren revisionsberättelse.

De tre största byråerna i Sverige är också de äldsta: Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young och KPMG Bohlins. Vissa av byråerna har delat upp sin verksamhet i olika bolag beroende på om det är traditionella revisionstjänster eller bokföringstjänster. Vid millennieskiftet innefattar byråernas tjänsteutbud bland annat rådgivning inom områden som företagsanalys, företagsutveckling och finansiell analys.

Revisorernas professionalisering

En nyhet i Revisorslag 2001:883 är att där lagstiftas den så kallade Analysmodellen, ett verktyg för revisorerna att kontrollera sitt oberoende gentemot uppdragsgivaren i varje enskilt fall. Lagen använder dock termerna ”opartiska”, ”självständiga” och ”objektiva. Modellen bygger på en liknande i EU:s revisorsdirektiv.

Ett nytt tillägg till årsredovisningslagen ska säkerställa förtroendet för revisors oberoende: nu ska revisorns totala arvode redovisas i det granskade bolagets årsredovisning, uppdelat på revisionsarvode och annat arvode.

För att bli auktoriserad 2001 behöver den sökande, utöver en revisorsexamen, under fem år utövat minst 1 500 timmar av revision. Av dessa timmar ska mer än hälften avsett revision av juridiska personer som enligt lag är skyldiga att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor. Klienterna ska också vara verksamma inom olika typer av branscher. I övrigt ska revisorn vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

En typisk revison

I och med den nya lagstiftningen blir revisorn skyldig att kontrollera sitt oberoende gentemot sin uppdragsgivare och att därefter dokumentera den genomförda analysen.

Genom analysmodellen ska hen nu ta ställning till olika typer av hot: egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap och skrämselhot. Egenintresse till exempel avser huruvida hen har ekonomiskt intresse i verksamheten hen granskar. Med självgranskningshotet menas att revisorn måste kontrollera huruvida hen redan har tagit ställning till det som ska granskas.

FAR 2021

FAR har 2001 nyligen firat 75 år och har ungefär 2 300 medlemmar. Den 1 mars 2001 omvandlas Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) med en ny organisation som kort och gott får namnet FAR. Nu får även godkända revisorer och andra specialister bli medlemmar. Bakgrunden till det beslutet är att det vid byråerna ofta finns affärsjurister, skattekonsulter, redovisningsspecialister och corporate finance-specialister anställda.

FAR:s internationella engagemang har vid millennieskiftet ökat. Föreningen är med i International Federation of Accountants (IFAC), International Accounting Standards Committee (IASC), den europeiska federationen FEE och Nordiska Revisorsförbundet.

Artikeln publicerades första gången i tidningen Balans nummer 4 2023.