1988 – högkonjunktur och börskrasch

I Sverige råder högkonjunktur i mitten av 1980-talet. Yuppiekulturen frodades i finansvärlden och mobiltelefonerna blir kända som yuppienallar. FAR slopar förbudet mot marknadsföring för sina medlemmar och ägnar sig åt informationsspridning genom utbildningar och skrifter.

1980-talet förknippas ofta med framåtanda och går till historien som det ”glada 80-talet”. Men 1988 har det endast gått två år sedan statsminister Olof Palme mördats på Sveavägen och ett år sedan börskraschen känd som svarta måndagen ägt rum, den största börsnedgången sedan trettiotalet. En stor fråga inom politiken är frågan om löntagarfondernas vara eller icke vara, som i början på 1980-talet orsakar en stor demonstration i Stockholm med tiotusentals deltagare. Och vid valet 1988 kommer Miljöpartiet för första gången in i riksdagen.

Så ser revisorsbranschen ut

I och med 1983 års tillägg till aktiebolagslagen är revisorerna nu också skyldiga att övervaka huruvida bolagen uppfyller sina skyldigheter utifrån gällande lagstiftning och att anmäla vid misstanke om ekonomiska brott

Under denna tid ökar både revisorerna och byråerna i antal. Byråerna växer även i storlek och många fusioneras. I slutet av 1980-talet har revisionsbyråernas tjänsteutbud utvidgats till att även innehålla konsulttjänster inom skatte och redovisningsrådgivning. 1987 arbetar ungefär 6 000 redovisningskonsulter vid byråer med godkända eller auktoriserade revisorer. Godkända granskningsmän har fått en ny titel – de är från och med 1973 godkända revisorer. Utbildningskraven för de godkända revisorerna har höjts och de två yrkesgrupperna kan därefter inte längre anses vara två separata yrkeskategorier.

Revisorernas professionalisering

I och med att Kommerskollegium 1973 övertar auktoriseringen av revisorer kommer Förordning om auktorisation och godkännande av revisorer (SFS 1973:221). I samband med förordningen införs affärsverksamhetsförbud, vilket innebär att revisorn inte får ha sidoverksamhet eller bindningar som kan hindra ett oberoende. Dock med möjligheter till dispens.

1983 års tillägg till aktiebolagslagen lagstadgar att alla nystartade aktiebolag ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 1988 kommer ytterligare en ändring som gör att lagen nu även omfattar äldre aktiebolag. Bakgrunden till lagändringen är en promemoria från Brottförebyggande rådet (BRÅ) som konstaterar att ekonomisk brottslighet ofta sker i mindre företag.

1988 är kraven för att bli auktoriserad revisor att hen bland annat ska vara myndig, bosatt i Sverige och ej i konkurs. Hen ska ha avlagt en ekonomexamen eller annan likvärdig examen vid svenskt universitet eller högskola, ha fem års praktisk erfarenhet från revisorsyrket och slutligen: ”vara känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva revisionsverksamhet”’.

En typisk revision

I samband att byråerna ansluter sig till internationella samarbetspartners går utvecklingen mot att de större byråerna utvecklar sina egna revisionsfilosofier, egna utbildningar och revisionstekniker. Men de har samma regler att förhålla sig till. I och med 1975 års aktiebolagslag har revisorerna fått ökad arbetsbörda då lagen ställer högre krav på aktiebolagens årsredovisningar och koncernredovisningar, vilket ökar informationsmängden att granska.

Årsredovisningen ska granskas utifrån ”god revisionssed” (vad det innebär får yrkeskåren även fortsatt komma fram till själv och behåller därmed sin tradition av självreglering). I och med 1983 års tillägg till aktiebolagslagen är revisorerna nu också skyldiga att övervaka huruvida bolagen uppfyller sina skyldigheter utifrån gällande lagstiftning och att anmäla vid misstanke om ekonomiska brott.

FAR 1988

1988 har FAR cirka 1 600 medlemmar. Den första januari 1982 har FAR och SRS slagit ihop sina utbildningsavdelningar och bildat Institutet för Revisorsutbildning HB (IREV), Kursutbudet fokuserar på redovisning, revision och skattefrågor. FAR har också det senaste decenniet ökat sin informationsspridning: FAR:s första nummer av tidningen Balans ges ut 1975 och 1979 kommer den första utgåvan av Samlingsvolymen. Den senare är en utgivning som är ämnad att samla alla bestämmelser, rekommendationer och uttalanden som en revisor behöver ha lätt åtkomst till.

På 1980-talet släpper FAR sitt annonseringsförbud för medlemmarna, något som gällt sedan starten. Detta öppnar upp för att byråerna även kan marknadsföra andra tjänster än revision, och kan kopplas ihop med en ökad kommersialisering av branschen.

Artikeln publicerades första gången i tidningen Balans nummer 4 2023.