2024-03-07
FAR-bloggen

Examinationsprocessen för skatterådgivare får högt betyg

Antalet nya skattemedlemmar i FAR ökar med omkring tio procent per år. Trenden är uppåtgående.

Nya Auktoriserade Skatterådgivare FAR ger dessutom själva processen för att bli auktoriserad betyget 8,3 på en skala från 1 till 10. Jag tycker det är jättebra!

Siffrorna kommer från FAR:s senaste utvärdering av examinationen för att bli auktoriserad skatterådgivare.

Kurser och muntliga prov brukar ju sällan upplevas som särskilt positiva – tvärtom! Men, i det här fallet klarar flertalet provet vilket naturligtvis spelar in. Det är ett gott betyg både till de äldre FAR-medlemmar som håller i förberedande kurser och prov, och till de yngre som är väl förberedda när de skriver provet.

Fokus på tillämpning och etik

Examinationsprocessen består av tre delar:

  • Kursen Yrkesetik för skatterådgivare
  • Löpande information från FAR
  • Examination

Fokus är på tillämpning av regler och etiken kring dem, inte på förhör av materiella kunskaper eller en stor ”supertenta”. Att rådgivare har en hög materiell nivå ligger i förkunskapskraven för att kunna gå kursen i yrkesetik och visar sig också när tillämpningssituationer diskuteras under examinationen.

Skattehanteringen måste tåla en granskning

Det växande intresset för auktorisation hänger sannolikt samman med den ökande förväntan på, förutom hög materiell kunskap, ett etiskt förhållningssätt till skatteregler och möjliga lösningar hos företag i dagens skatterådgivning. Det gäller både vid internationell och nationell rådgivning till ägarledda företag och dess ägare. Etik ligger i tiden och är ett konkurrensmedel.

Utvecklingen syresätts av att skattesatser för bolag successivt sjunkit, samtidigt som både internationella och nationella regler blivit alltmer komplexa under senare år, inom alla områden. Än viktigare blir då att kunna säkerställa att kundens beskattning verkligen är rätt och klarar att granskas under lupp. Så kallad compliance, regelefterlevnad, är en snabbt växande marknad för skatterådgivare idag.

Den ”översmarta” så kallade aggressiva skatteplaneringen, efterfrågas i allt väsentligt inte längre. Auktorisationen ligger därför helt rätt i tiden. Uppföljningskurser inom etik erbjuds också äldre medlemmar, parallellt med att regelbundna kvalitetskontroller görs av både medlemmen och dennes arbetsgivare. Kontrollen innebär även att följa upp att rutiner kring penningtvätt och kundkännedom följs.

Uppskattat upplägg av examinationen

För att återgå till utvärderingen: De moment som fick högst betyg i enkäten var upplägget kring examinationen – det vill säga uppstartsmöte, tid för efterforskning och förberedelse av svar samt den muntliga examinationen. Här var betyget 8,6. Samma betyg gavs de praktiska fallen, examinationsfrågorna, när det gäller relevans, liksom att examinatorerna gav tillfälle att verkligen tillämpa kunskaperna från kursen i yrkesetik.

FAR:s kurs i yrkesetik utgår från revisionsbranschens internationella standard, som tas fram av organet IESBA. Dess arbete med etik kring just skatterådgivning är särskilt viktigt just nu när skatterådgivares och revisorers roll ifrågasatts i de skatteundandraganden som framkommit genom olika så kallade läckor under senare år. Inom EU har det till exempel ställts krav på någon form av reglering eller registrering av skatterådgivare. Den frågan är just nu satt på hold över valet till EU-parlamentet i juni. Men tankarna återkommer sannolikt i någon form när en ny kommission är på plats i höst. Under tiden söker FAR tillsammans med internationella kollegor mota Olle i grind.

FAR engagerar sig i de stora samhällsfrågorna

Auktorisationen alltså en kvalitetsstämpel för skatterådgivare. Förutom titeln erbjuds medlemmar till exempel att representera FAR som expert i olika statliga skatteutredningar och vid kontakter med departement. Just nu har FAR experter med i tre utredningar, 3:12, FoU och ränteavdrag för aktiebolag. Möjlighet finns också att delta i remissarbetet, under 2023 besvarade FAR:s remissgrupp 24 skatteremisser till finansdepartement, EU och OECD. Spännande och stärkande i karriären för alla skatteintresserade! Här kommer de stora samhällsfrågorna in, nu senast skatt som hållbarhetsfråga och internationella incitament till miljöomställning, där regler måste vara väl tillämpbara när de införs. Att bidra till det är FAR:s huvuduppgift i det näringspolitiska arbetet.

De flesta medlemmar börjar processen för att auktorisera sig när de är eller på väg att bli senior managers eller motsvarande. I många fall är titeln ett uttryckligt krav för att komma vidare i karriären inom en byrå och för att kunna ta ledaransvar. För yngre personer finns möjlighet att vara studentmedlem i FAR eller engagera sig i FAR:s framtidsgrupp för skatterådgivare.

Använd titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Det mest glädjande i utvärderingen? Knappt 80 procent anger att de nu använder titeln i sin yrkesvardag på något sätt, till exempel i offerter till företag och offentliga organisationer!

Det mest glädjande kanske ändå var fritextsvaret på frågan ”Vad var bra med auktorisationsprocessen?” ”Allt, jag tyckte det var bra!” Kan det sägas tydligare?

Utmärkt jobbat alla!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen