2024-03-04
Nyheter

Deltagarna lovordar examination

Omdömena från deltagarna är överväldigande positiva efter examinationen för att bli Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Det gäller både utbildningen och själva examinationen. Och så många som cirka nio av tio deltagare blir godkända.

Ett normalår ges provet för skatterådgivare vid åtta eller nio tillfällen. Oftast deltar sex personer vid varje tillfälle. Omkring nio av tio får godkänt, säger Jesper Öberg, Partner på PwC och som själv sitter i auktorisationsnämnden.

Enkät visar mycket positiva svar

FAR har genomfört en enkät bland deltagarna och svaren är för det mesta mycket positiva, se omdömena nedan.

Jesper Öberg, PwC. Foto: PwC

– Det är oerhört glädjande att det har kommit in så fin feedback i undersökningen. En bakomliggande orsak tror jag kan vara att vi under senare år haft mycket tätare kontakter mellan kursledningen för den yrkesetiska kursen och auktorisationsnämnden som examinerar, säger Jesper Öberg.

Han säger att de täta kontakterna mellan kursledningen för den yrkesetiska kursen och auktorisationsnämnden syftar till att förbättra processen som helhet så att den upplevs som strömlinjeformad för de skatterådgivare som ska auktoriseras.

– Jag tror också att en viktig faktor är att de som ska examineras upplever det som värdefullt och tryggt att få en djupare kunskap om de etiska regelverk som vi som skatterådgivare inom FAR ska förhålla oss till, säger Jesper Öberg.

Tentamen med skriftliga exempel

Upplägget för examinationen är att den som genomgår tentamen får skriftliga exempel med olika rådgivningssituationer där det finns etiska dilemman eller frågor att ta ställning till.

Detta gör man först i enskildhet och det brukar ta ett par timmar. Därefter följer en diskussion mellan den som genomgår tentamen och två utsedda examinatorer. Den som genomgår tentamen leder diskussionen och redogör för de etiska frågor som finns att ta ställning till, förslag till hur frågorna ska hanteras och vilka bestämmelser och regelverk som är tillämpliga på situationen.

– Jag tycker att detta upplägg fungerar väl och det blir ofta bra och intressanta diskussioner, säger Jesper Öberg.

Omkring 90 procent av deltagarna klarar auktorisationen för skatterådgivare. Jesper Öberg ser flera förklaringar. Han säger att det är uppenbart att de flesta tar examinationen på stort allvar och kommer väl förberedda.

Det märks snabbt om man är oförberedd

– Det går helt enkelt inte att komma oförberedd och tro att man ändå ska kunna hitta svar och regler och leda diskussionen på rätt sätt. Det märks ofta ganska snabbt om deltagaren är väl förberedd eller inte, säger Jesper Öberg.

Om en person som deltar i tentamen kommer utan att ha förberett sig ordentligt märks det ganska snabbt.

– Men då får man ta nya tag och komma igen vid ett senare tillfälle efter bättre förberedelser och då brukar det gå bra. För oss i auktorisationsnämnden handlar det i slutänden om att vi ska känna förtroende och trygghet i att personen kommer att vara omdömesgill i sin rådgivning och kan navigera rätt i frågor om tystnadsplikt, oberoende, intressekonflikter och professionellt uppträdande, säger Jesper Öberg.

Han framhåller att de som har förberett sig väl känner efter godkännandet att det har varit mödan värt och att man är bättre rustad i sin fortsatta karriär som skatterådgivare.

– Det är också så att ju längre man arbetat som skatterådgivare och ju större ansvar man får inom sin organisation, desto mer kommer man att behöva ta ställning till olika frågor med koppling till sådant som oberoende och kundkännedom.

Spelar viktig roll för rådgivaren

Jesper Öberg säger att auktorisationen av skatterådgivare inom FAR spelar en viktig roll för den enskilde rådgivaren, för skatterådgivarnas kunder och för samhället i stort.

– Detta eftersom rådgivningen vilar på de etiska regelverk som vi har att förhålla oss till. Auktorisationen kräver seriösa studier, utbildning och examination.

FAR har också infört återkommande uppdateringskurser för de skatterådgivare som är auktoriserade.

– Uppdateringskurserna är ett mycket positivt tillskott, säger Jesper Öberg.

Positiva omdömen om provet 

FAR frågade dem som deltog i provet: Vad är ditt intryck av auktorisationsprocessen som helhet, det vill säga kursen Yrkesetik för skatterådgivare, löpande information från FAR samt examinationen? Här följer några svar: 
 
• Kursen yrkesetik var väldigt lärorik och intensiv trots att det numera är utspridd över två dagar. Examinationen är lite stressig, men examinatorerna är pedagogiska lugnande. Sen är det långa frågor som ska besvaras på kort tid, men det finns flexibilitet hur lång tid man har på sig innan det ska redovisas för examinatorerna. 
• Har fått ett jättebra intryck! Väldigt kul att få träffa och skapa kontakt med andra branschkollegor också. Relevanta etiska frågor och dilemman som diskuterades som kommer hjälpa mig i mitt fortsatta yrkesliv. 
• Rimlig nivå och ger god känsla för vad som förväntas även om en del praktiska aspekter för hur verkligheten ser ut inte behandlades (t.ex. sekretess inom byråerna i praktiken). 
• Jag tycker att kursen var bra även om det var mycket information på kort tid och att tiden var något knapp i förhållande till utbildningsmaterialet. Den löpande informationen från FAR i etikfrågor är bra och relevant. Kändes spännande med en muntlig examen, fungerade mycket bra. Kändes som bra stöd och relevanta kommentarer från examinatorer.