2023-06-12
FAR-bloggen

Diskussionen om minimiskatter aktualiserar rättssäkerhetsfrågan

Med anledning av diskussionen om en global minimiskatt i Dagens Industri, till exempel 23-05-29 "Global minimiskatt - kaos hos svenska företag", vill jag ge mitt perspektiv på situationen.

På uppdrag av FAR är jag expert i utredningen En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn, som ska se över gällande generella ränteavdragsregler. Under 2022 kom ett omfattande tilläggsuppdrag som, förutom att utredningen breddades till att behandla de riktade ränteavdragsregler som befunnits inte vara i överensstämmelse med EU-rätten och de grundläggande friheterna, även innebar att utreda och föreslå hur en lagstiftning som implementerar ett EU-direktiv om minimiskatten (Pillar 2) skulle kunna se ut.

Utredaren fick tilläggsuppdraget långt innan ett sådant direktiv alls var antaget. Vid den här tiden pågick dessutom ett arbete på OECD-nivå kring flera detaljer med stor betydelse för en implementering av ett Pillar 2-regelverk. Att ta fram lagstiftning som införlivar direktiv i svensk rätt innan direktivet är färdigt är förstås förenat med stora utmaningar. Dessutom är detta regelverk både principiellt och tekniskt komplicerat. Jag är övertygad om att alla inblandade hade önskat mer tid för att kunna ta fram ett mer genomarbetat förslag till svensk lagstiftning.  

Bristande balans mellan nytta och regelbörda

I rollen som expert i utredningen, och lång erfarenhet som Auktoriserad Skatterådgivare FAR, har jag fokuserat på rättssäkerheten och reglernas legitimitet, tydlighet och praktiska tillämpbarhet. Bland annat har jag poängterat bristen på balans mellan regelbördan och den förväntade nyttan i form av ytterligare skatteintäkter samt att Pillar 2-reglernas komplexitet behöver speglas i tydligare lättnader i sanktionssystemet.

Jag har också påtalat de bristande förutsättningarna när det gäller utredarens uppgift i den del som avser Pillar 2, och den risk för fel och brister som följer på den snabba lagstiftningsprocessen. Bristerna i processen har bland annat inneburit att flera centrala redovisningsmässiga aspekter inte har kunnat behandlas av utredningen.

När remissen kommer är det ofta för sent

FAR har uppfattat att den svenska lagstiftningsprocessen inte räcker till i den här typen av lagstiftningsärenden. De erfarenheter och insikter som finns inom FAR – och inom näringslivet i övrigt – måste tas till vara på ett bättre sätt än vad som är möjligt inom ramen för sedvanligt remissförfarande. När remissen väl har landat hos remissinstanserna är det ofta för sent att påverka i någon större utsträckning. Därför har FAR betonat vikten av en robust plattform för lagstiftare och andra aktörer i Sverige för att dela insikter och erfarenheter på ett långt tidigare stadium än som nu är fallet i den allt tätare ström av skattelagstiftningsinitiativ som initieras inom EU eller OECD. Det krävs dessutom mycket kraft och resurser i implementeringsfasen för att tillämpande myndighet, skattskyldiga och rådgivare på bästa sätt gemensamt ska kunna navigera bland de oklarheter som kommer att finnas kvar.

För att vara tydlig:

  • Auktoriserade Skatterådgivare FAR föredrar väl utredda och formulerade skatteregler som kan läsas och förstås av våra kunder i näringslivet.
  • Auktoriserade Skatterådgivare vill dessutom ha skatteregler som borgar för en rättssäker och rimligt förutsebar tillämpning. Vi uppfattar inte komplex och osäker lagstiftning som en ”present” till oss rådgivare – tvärtom.
  • Lagstiftningsprocessen bör vara anpassad till den tid vi befinner oss i nu med utbyte av tankar och konklusioner tidigt i processen och att detta utbyte fortsätter under implementeringsfasen.
  • Rättstillämpningen, för en god rättssäkerhet och likabehandling, bör vara följsam i förhållande till den utveckling som sker i omvärlden där motsvarande skatteregler tillämpas.

Läs gärna FAR:s remissyttrande till förslaget om en lag om tilläggsskatt 

Peter Lindstrand är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och konsult på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om om aktuella skattefrågor Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

peter.lindstrand@far.se

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen