Ekonomen en nyckelspelare i hållbarhetsarbetet

Krav på att hållbarhetsrapportera kommer från flera håll och ekonomen är en nyckelspelare i det arbetet. Det för med sig krav på kompetensutveckling för ekonomer.

I en organisation kan hållbar utveckling inte längre hanteras som ett sidoprojekt, till exempel är alla större bolag sedan flera år tillbaka skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar i sin årsredovisning. Medan mindre bolag främst möter kraven från intressenter, upphandlande myndigheter och företag eller från anställda. När hållbarhet genomsyrar hela verksamheten är organisationens ekonomifunktion och system en förutsättning för att man ska lyckas realisera aktiviteter och följa upp hållbarhetsmål på ett systematiskt sätt.

– En organisations hållbarhetsfokus behöver kopplas till styr- och mätprocesserna. Hållbarhet ska inte vara något vid sidan av utan ingå som en del av månadsuppföljningen, och där får ekonomen en nyckelroll. Flera stora bolag definierar nya roller som exempelvis hållbarhetscontroller, säger Matti Skoog, professor vid Åbo Akademi och kursansvarig för FAR:s controllerutbildning.

Hållbarhet är en investering

– Hållbarhet bör inte enbart ses som en kostnad innevarande år eftersom det ofta får effekter längre fram både effektivitetsmässigt, kvalitetsmässigt och marknadsmässigt. Det är viktigt att organisationen i det sammanhanget har ett nyanserat kostnadstänkande och börjar betrakta hållbarhet som investeringar oavsett hur de bokförs, säger Matti Skoog.

Ekonomens roll i hållbarhetsarbetet

FAR:s kurser i hållbarhet ger dig som deltar en ökad insikt i hur hållbarhet möjliggör utveckling och innovation av en organisations verksamhet, och hur verksamhetsstyrning kan bidra till detta.

– Hållbarhet är ett brett ämne med många infallsvinklar. I kurserna för ekonomer diskuteras främst hur hållbar utveckling kan tolkas och tillämpas i organisationer. Hållbarhetsarbete synliggörs ofta i extern rapportering, men är sällan tillräckligt integrerat i verksamhetsstyrningen, säger Matti Skoog.

Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen

− Ett aktivt hållbarhetsarbete och genomtänkt styrning bidrar till att utveckla organisationers konkurrenskraft. Det betyder att organisationen, beroende på vilken verksamhet den driver, behöver identifiera vilka aspekter av hållbarhet den skall fokusera på. Alla kan inte göra allt, men att alla kan göra något.

FAR:s kurser inom hållbarhet för dig som redovisningsekonom, controller eller ekonomiansvarig tar sin utgångspunkt i att hållbarhet måste genomsyra all verksamhet i en organisation.

Matti Skoog, professor vid Åbo Akademi & docent vid Stockholms universitet.

Mer om hållbarhet