ISA för LCE – vad händer nu? 

Vilka företag ska omfattas av internationell standard för revision av mindre komplexa företag, LCE? Hur ska standarden anpassas?

Det var huvudfrågorna när IAASB bjöd in till konferens med anledning av de 145 remissvar organisationen fått på förslaget till ny standard.

I januari 2022 lämnade FAR sitt svar på International Audit and Assurance Standards Boards (IAASB) förslag till ny standard för revision av mindre komplexa företag. Att frågan intresserar många är tydligt av hur många svar IAASB fick. Totalt 145 individuella svar lämnades. Närmare två tredjedelar av svaren kom från revisionsbyråer/-nätverk och olika branschorganisationer så som FAR och ungefär en sjättedel av svaren kom från olika övervakande myndigheter så som Revisorsinspektionen. IAASB genomförde även andra undersökningar för att fånga ta reda på vad olika intressenter hade för åsikter om standarden.  

Spretiga remissvar - men samstämmighet kring behovet av global standad

Till vissa delar är svaren IAASB fått in samstämmiga, i andra delar är de mer spretiga. Generellt kan sägas att revisorer är mer positiva, de som ska övervaka revisorerna lite mer skeptiska. Samstämmighet finns bland annat i behovet av en global standard i stället för nationella standarder som på sikt kan urholka förtroendet för revision.

Det finns också en samstämmighet i att den föreslagna standarden är för nära en revision enligt ISA. När det gäller för vilka bolag den föreslagna standarden ska kunna användas menar många som svarat på remissen att den kan användas för brett och att ett bolags komplexitet i allt för stor utsträckning baserades på revisorns bedömningar. Det kan i sig medföra en risk att standarden felaktigt används vid revisionen av företag som är för komplexa för att använda LCE.  

Konferens för att hitta väg framåt

För att hitta en bra väg framåt höll International Federation of Aaccountants (IFAC) en rundabordskonferens i Paris i början av maj. Från FAR närvarade Therese Andersson och Björn Irle. Totalt deltog cirka 140 deltagare fysiskt i Paris eller på distans via länk. Syftet med konferensen var att med hjälp av deltagarna hitta en väg framåt för att få en standard för revision av LCE på plats.

På konferensen var det två huvudfrågor som diskuterades utifrån de svar som kommit in till IAASB: bredden på bolag som kan använda standarden och inom vilka områden skulle det kunna gå att begränsa antalet krav i standarden (förenkla) revisionen.  

1. Vilka ska kunna använda standarden? 

Förslaget till standard är skrivet utifrån att standarden inte får användas för vissa typer av företag; de som är av allmänt intresse (public interest entites – PIE), koncernrevisioner och företag som har komplexitet i affärsmodell, IT-system, redovisningsramverk eller liknande.

När det gäller PIE-bolag var det relativt lite diskussion. För koncernrevisioner var uppfattningen hos deltagarna att i vart fall enklare koncerner bör ingå. Standarden bör då utökas med ett särskilt avsnitt om koncernrevisioner.

Kvalitativa kriterier för komplexitet

Mest diskussioner var kring bedömningen av de kvalitativa kriterierna för komplexitet. I många remissvar lyftes frågan om att införa kvantitativa gränser (till exempel omsättning, balansomslutning, antal anställda, antal ägare och liknande) för att tillämpa den föreslagna standarden. Det föreslogs bland annat att standarden i sig kan ha kvantitativa gränsvärden som sedan kan och bör anpassas till lokala förutsättningar och i det fallet både höjas och sänkas. Det kan vara bättre att begränsa för vilka bolag LCE få användas till i början för att sedan utöka scopet när vi ser att den fungerar. Det är mycket lättare att utöka framåt än att begränsa. Vidare så framfördes att nationella standardsättare eller normgivare tydligare ska uppmuntras att göra lokala anpassningar av för vilka bolag standarden kan användas.  

Även om det blev långa och bra diskussioner kring scopet ska vi ha klart för oss att i de allra flesta fall så är det lätt för revisorn att fastställa om det är ett LCE-företag eller inte.  

2. Hur kan standarden anpassas till just mindre komplexa företag? 

De områden som lyftes fram i diskussionerna var främst kring riskanalysen (ISA 315 omarbetad 2019), redovisningsmässiga uppskattningar (ISA 540) och dokumentationskrav (ISA 230).  

När det gäller riskanalysen så var fokus i diskussionerna främst kring kartläggning av intern kontroll i företagen, det vill säga utformning och införande av kontroller. Flera deltagare menade att i många, särskilt mindre, LCE så är kontroller sällan dokumenterade och revisorn vet från början att granskningen kommer att vara baserad på substansgranskning. I de fallen tillför inte kartläggningen i sig värde till revisionen. Det framfördes även att kraven på dokumentation i riskanalysen enligt den uppdaterade ISA 315 (som gäller från revisioner av 2022) är för omfattande för LCE.  

Uppskattningar i redovisningen

För uppskattningar i redovisningen fördes diskussionen mycket kring orsaken till uppskattningarna. Om de är ofta förekommande och kanske en del av affärsmodellen talar det för att det inte är en LCE. Om det däremot är enstaka uppskattning så bör standarden tillåta att revisorn vidtar lämpliga granskningsåtgärder för just den uppskattningen. Ett förslag var att standarden, som för koncernrevisioner, utökas med ett särskilt avsnitt om uppskattningar i redovisningen.  

Dokumentation

Frågan om dokumentation handlade mycket om vad som är tillräcklig dokumentation. Det framfördes bland annat att det är viktigare att dokumentera det som är gjort i stället för varför granskning inte utförts. I detta ligger även att tydliggöra skalbarheten i standarden för den bredd av bolag för vilka LCE-standarden kan tillämpas. Detta gäller även omfattningen av rapportering till styrelse och ledning.  

I diskussionerna framförde vi från FAR de synpunkter som vi hade i FAR:s svar på IAASB:s remiss. I de flesta delar överensstämmer FAR:s svar med de synpunkter som kom fram vid rundabordskonferensen. 

Konferensens medskick till IAASB:s fortsatta arbete med LCE

 • Anpassa regelverket kring för vilka bolag standarden kan användas så att det blir mindre inslag av bedömningar
 • Tillåt standarden även för enklare koncernrevisioner
 • Uppmuntra nationella standardsättare att anpassa begränsningarna för när standarden kan tillämpas utifrån lokala förutsättningar
 • Se över kraven på dokumentation kring intern kontroll och att tillåta att standarden kan användas även vid enstaka mer komplexa uppskattningar i redovisningen
 • Tydliggöra skalbarheten tydligare inom standarden

Beslut om fortsatt arbete i juni

Arbetsgruppen för revision av LCE, som tagit fram utkastet till standard, ska nu ta fram ett förslag på arbetet framåt baserat på alla svar som kom in under remissperioden, diskussionerna vid konferensen i Paris och möten med andra intressenter. Vid sitt möte i juni ska IAASB:s styrelse diskutera och besluta om det fortsatta arbetet med standarden för revision av mindre komplexa företag.  

 

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se

Relaterat

 • 2022-05-09
  FAR-bloggen

  LCE in för landning!

  Läs artikeln
 • 2022-01-31
  Nyheter

  FAR positiv till ISA för LCE – men saknar väsentliga delar i förslaget

  Läs artikeln
 • Artikel

  Ny standard för LCE

  Läs artikeln