2022-01-31
Nyheter

FAR positiv till ISA för LCE – men saknar väsentliga delar i förslaget

Väldigt positivt med en global standard för mindre komplexa företag, LCE (Less Complex Entities). Men det kvarstår flera frågetecken med det nuvarande förslaget, skriver FAR i sitt remissvar.

Förslaget om en ny standard för mindre komplexa företag, så kallade LCE (Less Complex Entities), kom sommaren 2021. Under hösten har en arbetsgrupp inom FAR arbetat med frågan – och har i dagarna lämnat in sitt remissvar till IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

– Vi är positiva till standarden. Ett av skälen är att ISA har blivit mer anpassad för de stora och noterade företagen vilket minskar relevansen för de mindre komplexa företagen. Ett annat är vikten av en global standard till skillnad mot om varje land tog fram en egen standard. Med en global standard blir det lättare att jämföra länderna emellan, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR, som har suttit i arbetsgruppen.

Tydliggöra skillnaden mellan ISA och ISA för LCE

– Men vi tycker också att flera saker fattas i utkastet till standard. De uppenbara skillnaderna mellan ISA och ISA för LCE saknas. Var någonstans framgår att det blir en lättnad eller förenkling för revisorn? Förenkling i sig är inget självändamål, vi kommer troligen att granska lika mycket som med nuvarande standarder. Men ska LCE få en acceptans hos revisorer så behöver det vara en skillnad, fortsätter han. 

Det FAR saknar är följande:

Dokumentationen

Dokumentationskraven i ISA upplevs ofta omfattande. Det borde krävas mindre dokumentation vid revision av LCE-företagen och då särskilt för de mindre företagen, exempelvis enmansföretag. Finns det ingen styrelse, eller utvecklad intern kontroll, så borde kraven på förståelse och rapportering kunna minska.

Koncernrevisioner

I förslaget står att standarden inte kan användas vid koncernrevisioner. En tuff begränsning menar FAR, som vill se att standarden ska gå att applicera på Less Complex Groups, alltså enklare koncerner.

Skalbarheten

FAR ser gärna att skalbarheten tydliggörs på följande tre punkter:

  • Riskanalysen – ett litet företag kräver inte en lika omfattande analys.
  • Rapportering och kommunikation till styrelse och ledning – i många små företag är det ofta en och samma person.
  • Dokumentation – här ser FAR att omfattningen av dokumentation av enklare bedömningar borde klargöras.

– Man säger att den nya standarden ska vara principbaserad och att man ska låta revisorns professionella omdöme få större plats. Det är väldigt bra, då kanske vi revisorer kan få tillbaka våra superkrafter. Men det är också en motsägelse, för revisorns uttalande efter revisionen kommer att ha samma nivå även med LCE. Då är frågan: Var kan man lägga den här förenklingen för att göra det lättare?, frågar sig Björn Irle.

Utbildning och erfarenhetsutbyten ännu mer viktigt

Med det nuvarande förslaget ser FAR dessutom utmaningar.

– I standarden finns inte mycket hjälp eller vägledning att få kring hur jag som revisor ska tänka när det gäller den professionella bedömningen, som ju ges väldigt stor vikt. För en erfaren revisor fungerar det nog bra, för en nyauktoriserad kan det bli mer utmanande, säger Björn Irle och påpekar att utbildning och att lära från äldre kollegor blir ännu mer viktigt.

En annan utmaning som hör ihop med bristande vägledning är vilka dokumentationskrav som ska ställas på revisorns professionella bedömningar, samt vad Revisorsinspektionen (RI) och byråernas interna kvalitetskontroller ska utgå ifrån.

Ny standard 2023

Beslut från IAASB väntas fattas i december 2022. Det innebär att standarden skulle kunna börja gälla tidigast för revisioner för 2023, avhängigt att Revisorsinspektionen (RI) godkänner IAASB:s slutgiltiga beslut.

  • 2021-10-07
    Podcast

    Avsnitt 17 - Förslaget till revisionsstandard för företag med mindre komplex verksamhet, LCE