Bli proffs på koncernredovisning

Vad är en koncern, och vad gäller egentligen för koncernens årsredovisning? Med bra koll på bolagsstrukturer och koncernregler fördjupar du din kompetens och nischar din profil. FAR:s kurser i koncernredovisning lär dig allt du behöver veta – och lite till.

Så definieras en koncern

En koncern är en grupp företag. I toppen finns ett moderbolag som äger eller har det bestämmande inflytandet över ett eller flera dotterbolag. Det vanligaste är att moderbolaget äger mer än hälften av aktierna i dotterbolaget. Det kan också vara så att moderbolaget har röstmajoritet, exempelvis genom olika avtal, vilket gör att moderföretaget har inflytande över dotterbolaget. 

Koncernredovisning och revisionsmetodik

Varje år ska moderbolaget upprätta en koncernredovisning, vilket är en särskild årsredovisning som omfattar moderbolaget och alla dotterbolag som en enda ekonomisk enhet. Koncernredovisningen ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse, en koncernbalansräkning och en kassaflödesanalys. I koncernredovisningen ska det också finnas uppgifter om realisationsvinst eller realisationsförlust och om aktieandelar sålts eller avyttrats genom likvidation eller nyemission i något av koncernbolagen. Realisationsvinst kallas även reavinst eller kapitalvinst och utgör skillnaden mellan inköp och det koncernmässiga värdet av nettotillgångarna.

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Revisorn granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns. En revisionsmetodik är den serie uppgifter eller aktiviteter som ett revisionsföretag genomgår när en revisor granskar sin kunds finansiella information.

Aktuella kurser inom koncernredovisning

Att kunna allt om vad som gäller för en koncernredovisning är en utmaning. Få koll på läget med FAR:s kurser i ämnet! Det finns flera nivåer beroende på hur erfaren du är. Introduktionskursen i koncernredovisning omfattar sju digitala undervisningstimmar och riktar sig till dig som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med en koncerns bokslut. Kursen varvar föreläsningar med praktiska övningar inom koncernredovisning. Du får bland annat lära dig koncernredovisningsteknik, investeringar i företag och att göra förvärvsanalyser och elimineringar. Perfekt för dig som jobbar som redovisningskonsult, ekonomiassistent eller chef!

Vill du öka dina kunskaper inom koncernredovisning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer