Förändrad hållbarhetsrapportering - vad händer?

EU:s gröna giv innebär att EU satt ett slutmål om klimatneutralitet senast 2050. Den gröna given för med sig en rad regleringar, där FAR här fokuserar på de delar som rör rapportering och granskning.

CSRD

EU-kommissionen antog 21 juni 2022 ett direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dagens bestämmelser i årsredovisningslagen är en reglering av Non Financial Reporting Directive (NFRD) där Sverige som medlemsstat antagit lägre tröskelvärden än de gränser som anges i direktivet. Det nya direktivet, CSRD, innebär förändringar av de befintliga rapporteringskraven. Rapporteringen ska ske enligt särskilda standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) vilka har antagits av Europeiska kommissionen genom delegerade rättsakter.

Rapporteringskraven enligt CSRD införs stegvis

  • 1 januari 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, det vill säga EU-PIE >500 anställda (rapportering 2025). 
  • 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, 250 anst 40 MEUR oms, 20 MEUR BO (rapportering 2026).
  • 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captive försäkringsföretag. Undantag kommer att vara möjligt för små och medelstora företag under en övergångsperiod, vilket innebär att de kommer att undantas från tillämpningen av direktivet fram till 2028.
  • Non-EU companies (över 150 MEUR omsättning i EU) 2028 (viss information).

Den utredning som tillsattes för implementeringen av CSRD i svensk lag presenterade sitt slutbetänkande den 1 juni 2023. Betänkandet följs av en remissperiod innan de slutliga lagändringarna presenteras.

Vad gäller nu?

Fram till den 1 januari 2024 gäller de nuvarande bestämmelserna om kraven på hållbarhetsrapportering, enligt i årsredovisningslagens 6 kapitel 10-14 §§.

De företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar i en hållbarhetsrapport.

  • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250
  • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor
  • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor

Dotterföretag (om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen) som inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen.

Den svenska utredningen väntas presentera övergångsbestämmelser kring hur de företag som träder in i rapporteringsplikten enligt CSRD från den 1 januari 2025 ska rapportera för räkenskapsåret 2024.

Upplysningsbestämmelse i årsredovisningslagen med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Sedan räkenskapsår 2021 ska den lagstadgade hållbarhetsrapporten även innehålla uppgifter om den andel av ett företags ekonomiska aktiviteter, som omfattas av tekniska granskningskriterier som definierar vad som är miljömässigt hållbart (eligibility) och sedan 2022 även hur stor andel som är i linje med taxonomin (alignment). Mer information om taxonomirapportering på samtliga klimat- och miljömål finns att läsa i FAR:s FAQ, FAR besvarar i frågor kring de externa rapporteringskraven som följer av taxonomin. 

Vad väntar runt hörnet?

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS)

Den 31 juli 2023 antog EU-kommissionen de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, ESRS. De tolv standarderna täcker hela skalan av miljömässiga, sociala och styrningsfrågor, inklusive klimatförändringar, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Efrag ska också överlämna en andra uppsättning rapporteringsstandarder till EU-kommissonen, avseende sektorspecifik information respektive rapporteringsstandarder för specifika för små och medelstora företag (SME). Tidplanen är dock förskjuten.

Globalt

The International Sustainability Standards Board (ISSB), vilka utvecklar IFRS Sustainability Disclosure Standards, har publicerat två standarder omfattande generella upplysningskrav (S1) respektive krav på klimatrelaterade upplysningar (S2).

Standard för granskning

Bestyrkandeuppdrag av hållbarhetsinformation utförs i Sverige enligt RevR 6 vilken bygger på den internationella standarden ISAE 3000. Kommissionen ska enligt CSRD senast 1 oktober 2026 anta en bestyrkandestandard för översiktlig granskning.

IAASB utvecklar nu en ny övergripande standard för bestyrkande av hållbarhetsinformation. Ett förslag till standard är nu ute på remiss med svarstid senast 1 december 2023. Målsättningen är att en slutlig standard ska godkännas 2024.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se