Anpassa ekonomistyrningen efter omvärlden

Inflation, stigande räntor, försvagad valuta och höga elkostnader. För att uppnå lönsamhet i svåra tider behöver strategin och ekonomistyrningen beakta de nya förutsättningarna och inte gå på gamla sanningar.

– I turbulenta tider gäller det för företag att göra en bedömning av vilka faktorer i omvärldens förändring som påverkar marknaden och det egna företagets styrning.  Under 70 och 80-talet upplevde ekonomerna inflationens effekter, men nu har många ekonomer och ledare inte den erfarenheten. Viktigt är att sätta sig in i vilka effekter och konsekvenser det för med sig, säger Ingemar Claesson, Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet samt grundare av Claesson & Partners.

Inflationens effekter

Inflationen leder till ökade kostnader, det överförs till prisökningar och därmed till kunden, samtidigt som företaget skall bevaka sina marknadsandelar. Ofta ökar den nominella vinsten inledningsvis, detta är en nödvändighet eftersom vinsten skall finansiera en balansräkning som växer på grund av inflationen. Det ställer ett ökat avkastningskrav på det egna kapitalet och avkastningsmodellen behöver göras om.

– Den svenska kronan har tappat mycket i värde gentemot dollarn och euron, vilket har en mycket stor effekt på resultatutvecklingen i vissa företag. Det gäller att hantera det effektivt och reducera alla andra kostnader och det pris som kunden betalar, säger Ingemar Claesson.

Säljer företaget i utländsk valuta ökar ofta resultatet kraftigt. Det är tyvärr inte är på grund av bra affärer utan av valutaeffekter.  En djupare resultatanalys krävs för att kunna klara lönsamhet när den svenska valutan återigen stärks.

Globalisering och långa värdekedjor

– Vi har länge talat om globalisering och långa värdekedjor. Men det har starkt ifrågasatts under de senaste åren, beroende av covideffekter, fartyg som fastnar i Suezkanalen samt auktoritära regimer vi inte kan lita på. Värdekedjan är i vissa fall inte hållbar i sin nuvarande utformning och måste ses över. Att göra analysen bakom är centralt, säger Ingemar Claesson.

En turbulent omvärld påverkar värdekedjorna och leder till att leveranser inte kommer fram i tid. De leanifierade värdekedjorna med underleverantörerna behöver ses över.  Säkra därför upp med fler underleverantörer för att säkra upp leveranserna.

– Den politiska turbulensen gör det viktigt att se över vilka länder företaget långsiktigt kan göra affärer med, det påverkar hela strukturen och värdekedjan, säger Ingemar Claesson.

Ägna mer tid till Balansräkningen

Ekonomin är i ett nytt läge nu, när inflationen går upp går räntan upp. Det betyder att kapitalkostnaden i företagen blir större jämfört med de nollräntor som vi tidigare levt med.  

– Balansräkningen är viktig att ägna mer tid till rent styrmässigt. Det räcker inte att fokusera på vinstmarginalen utan även kapitalets omsättningshastighet. Rörelsekapital och kapitalbindning i värdekedjorna ökar på grund av ovanstående, säger Ingemar Claesson.

Ingemar Claesson, Ekonomie Hedersdoktor vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet samt grundare av Claesson & Partners.

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer