FAR förklarar digitalisering

Digitalisering är prioriterad fråga för FAR och för branschen och någonting som påverkar alla medlemskategorier. Digitalisering är ofta en förutsättning för att företag ska kunna öka sin produktivitet och behålla sin konkurrenskraft.

Målet för Sveriges digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett av två delmål är att elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. På EU-nivå finns inom EU-kommissionens 2020 strategi ett initiativ som benämns ”A Digital Agenda For Europe”. I denna ges en klar inriktning mot standardisering inom IT-området för att stödja interoperabilitet, stödja teknik och produkter för att reducera fragmentering och att samtidigt ge stöd för innovation och konkurrens.

Vad betyder digitalisering?

Digitalisering är ett brett begrepp och digitaliseringsfrågorna utgör ofta en del i FAR:s övriga fokusområden. Det är också ett begrepp som ofta missförstås där risken är att nyttan med att arbeta med digitaliseringsfrågorna inte är tydlig. Digitalisering handlar om att integrera digitala tekniker i sociala processer eller företagsprocesser med syftet att förbättra dem. Många blandar ihop begreppet digitalisering med digitisering som är något helt annat. Digitisering är processen att omvandla fysisk data till digital data. Ett vanligt exempel på digitisering är att scanna en rapport eller faktura. Digitisering är däremot en förutsättning för att digitalisering ska fungera. Digitisering utgör därför också en del i de frågor som FAR arbetar med som ett led i digitaliseringsarbetet. 

Företagsfakta

Digitaliseringen möjliggör att företagsfakta finns tillgängligt på ett strukturerat sätt. Vinsterna med detta är många och FAR är därför involverad i ett antal pågående projekt inom området.

SBR

SBR är en metodik för att digitalt utbyta verksamhetsinformation på ett strukturerat sätt, till exempel finansiell information från årsredovisningar. Med SBR kan företagarnas rapportering till myndigheterna minska och företagsinformation kan delas och återanvändas mellan myndigheter.

NSG

Det nordiska projektet Nordic Smart Government verkar för att skapa ett digitalt ekosystem för finansiell information i Norden, där SBR är en förutsättning. NSG handlar om att göra realtidsdata tillgänglig och användbar och syftar bland annat till att effektivisera företagens försäljnings- och inköpsprocesser, öka automatiseringen av inrapportering av uppgifter till olika offentliga aktörer, men också att gemensamma standarder ska ligga grund för nya och innovativa tjänster.

XBRL

XBRL eller eXtensible Business Reporting Language är en öppen och licensfri XML-standard som möjliggör en effektiv maskinell tolkning och överföring av finansiell information samt affärsinformation. Information taggas så ska varje enskilt begrepp har en definition som gör det möjligt att förstå dess innebörd utan att det används i ett sammanhang. En övergripande introduktion på engelska hittar ni på sidan An Introduction to XBRL

Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, bildad av FAR och Srf konsulterna. Målet för föreningens arbete är att bidra till att vi i Sverige utvecklas mot en effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsinformation. Föreningen strävar efter en kostnadseffektiv, säker och anpassningsbar företagsrapportering i enlighet med konceptet SBR.

XBRL är en öppen licensfri standard och XBRL Sweden tar inte betalt från dem som utnyttjar XBRL-standarden.

Taxonomier

Taxonomi betyder klassificering och i branschen talar vi om taxonomier i ett flertal sammanhang,  såsom hållbarhet. Inom ämnet digitalisering menar vi ofta en taxonomi i XBRL. En sådan innehåller klassificeringar och definitioner av alla begrepp samt de uppställningsformer som tillämpas vid rapportering till exempelvis Bolagsverket. Taxonomier innehåller information om bland annat referenser, rubriker, förväntat debet/kredit och regler som exempelvis summeringar m.m.

FAR ansvarar för de taxonomier som finns för den digitala avskriften för revisionsberättelser.

Esef

Esef står för "enhetligt elektroniskt rapporteringsformat". Inom EU infördes 2019 regler om elektronisk rapportering av finansiella rapporter där alla emittenter som står under redovisningstillsyn berörs. Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Esef-rapporten ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med IFRS ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild taxonomi. Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL och ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Från och med 1 januari 2022 kommer FI enbart ta emot års- och koncernredovisningar i Esef-format. FAR:s operativa grupp normgivning revision publicerade i juni 2021 RevR18 Revisorns granskning av Esef-rapporten.