Digitalisering och revision - att använda automatiserade verktyg och tekniker

Vid revision enligt ISA kan en revisor utforma och utföra revisionsåtgärder manuellt eller genom användning av automatiserade verktyg, ATT. Båda teknikerna kan vara effektiva och oavsett vilka verktyg och tekniker som används är revisorn är skyldig att följa ISA.

IAASB och vägledande material

Allteftersom ISA omarbetas ökar stödet successivt vad gäller de överväganden som revisorn behöver göra vid nyttjande av ATT. IAASB utforskar löpande hur teknologi påverkar revision och bestyrkandeuppdrag med syfte att säkerställa att revisorer är rustade för kunna dra fördel av innovation och att teknologiskt avancemang inte ska vara ett hinder för högkvalitativa revisioner.  IAASB publicerar löpande stödmaterial på sin samlingssida om teknologi. I december 2021 kom ytterligare stöd om nyttjande av ATT i planeringsfasen. 

Revisorsinspektionens tematillsyn

Mot bakgrund av den snabba utveckling inom digitalisering som sker i samhället ville Revisorsinspektionen öka förståelsen för hur revisionsbranschen i Sverige påverkas. Revisorsinspektionen genomförde därför en tematillsyn med syfta att undersöka hur långt revisionsföretagen har kommit i sin digitalisering med fokus på användningen av automatiserade verktyg och tekniker, att kartlägga de utmaningar revisionsföretagen möter rörande dessa nya verktyg och att erhålla förståelse för vilka förändringar den tekniska utvecklingen innebär för revisionsföretagen.

Revisorsinspektionen fann att användningen av automatiserade verktyg och tekniker är genomgående utbredd hos revisionsföretagen, men mer avancerade automatiserade verktyg och tekniker, som artificiell intelligens (AI), har en mer begränsad tillämpning.

Flera revisionsföretag såg utmaningar i digitaliseringen, bland annat vad gäller tillgång till och kvalitet på indata, hur revisorerna ska komma att nyttja de nya verktygen på ett ändamålsenligt sätt, samt tillgången till ny teknik för mindre revisionsföretag. Användningen av automatiserade verktyg och tekniker anses dock också kunna möjliggöra ökad kvalitet och effektivitet i revisionerna. Mer om vad Revisorsinspektionen fann i sin tematillsyn.

Vad är ATT?

Automatiserade verktyg och tekniker är ett brett begrepp som beskriver de verktyg och tekniker som används av revisorer för att utföra revisionsåtgärder. Termen är medvetet bred eftersom teknologier och relaterade revisionstillämpningar kommer att fortsätta att utvecklas, såsom artificiella intelligensapplikationer och automationsprocesser för robotar.

Sex exempel från ISA på hur ATT kan användas i olika delar av revisionen

1. Riskbedömning

I en revision kan automatiserade verktyg och tekniker nyttjas för till exempel riskbedömning av stora datavolymer (från huvudboken, reskontror eller annan verksamhetsdata) för bland annat analyser, omräkningar, upprepning eller avstämningar.

2. Förståelse för företaget

Revisorn kan använda automatiserade verktyg och tekniker för att förstå transaktionsflöden och bearbetning som en del av revisorns åtgärder för att förstå informationssystemet. Ett resultat av dessa åtgärder kan vara att revisorn erhåller information om företagets organisationsstruktur eller om dem som företaget gör affärer med (till exempel leverantörer, kunder, närstående).

Revisorn kan också använda automatiserade tekniker för att få direkt tillgång till eller en digital nedladdning från de databaser i företagets datasystem som lagrar bokföringen av transaktioner. Genom att använda automatiserade verktyg eller tekniker på denna information kan revisorn bekräfta den förståelse som har inhämtats om hur transaktioner flödar genom informationssystemet genom att spåra bokföringsposter eller annan digital bokföring avseende en viss transaktion, eller en hel population av transaktioner, från att de läggs in i räkenskapsmaterialet till redovisning i huvudbok. Analyser av fullständiga eller stora mängder transaktioner kan också leda till att revisorn identifierar avvikelser från de normala, eller förväntade, processerna för att bearbeta dessa transaktioner, vilket kan leda till att revisorn identifierar risker för väsentliga felaktigheter.

3. Analytisk granskning

Analytisk granskning kan genomföras med användning av ett antal verktyg eller tekniker, som kan vara automatiserade. Att tillämpa automatiserad analytisk granskning på data kan gå under benämningen dataanalys. 

Revisorn kan använda ett kalkylark för att jämföra faktiska redovisade belopp med budgeterade belopp, eller kan använda ett mer avancerat tillvägagångssätt genom att extrahera data från företagets informationssystem, och sedan analysera dessa data med hjälp av visualiseringstekniker för att identifiera transaktionsslag, konton eller upplysningar som det kan krävas ytterligare specifika riskbedömningsåtgärder för.

4. Observation och inspektion

Automatiserade verktyg och tekniker kan också användas för att observera eller inspektera i synnerhet tillgångar, till exempel genom användning av fjärrstyrda observationsverktyg, till exempel en drönare.

5. Kontroller av bokföringsposter

I manuella huvudbokssystem kan icke standardiserade bokföringsposter identifieras genom inspektion av huvudböcker, reskontror och verifikationer. När automatiserade rutiner används för att föra huvudbok och upprätta finansiella rapporter, kanske sådana poster enbart finns i elektronisk form och därför enklast kan identifieras genom användning av automatiserade revisionsmetoder.

I revisionen av ett mindre komplext företag kan revisorn extrahera en fullständig lista över alla bokföringsposter till ett enkelt kalkylark.

Det kan då vara möjligt för revisorn att ordna bokföringsposterna genom att tillämpa ett antal olika filter som valutabelopp, namn på den som har upprättat eller granskat bokföringsposterna, bokföringsposter som ändrar nettoposter till bruttoposter, eller att studera listan per det datum då bokföringsposten fördes in i huvudboken, för att hjälpa revisorn att utforma svar på riskerna som har identifierats hänförligt till bokföringsposter.

6. Fastställa relevanta påståenden samt betydande transaktionsslag, konton och upplysningar

Revisorn kan använda automatiserade tekniker som hjälp för att identifiera betydande transaktionsslag, konton och upplysningar.

En hel population av transaktioner kan analyseras med hjälp av automatiserade verktyg och tekniker för att förstå deras karaktär, källa, storlek och omfattning. Revisorn kan genom att tillämpa automatiserade tekniker till exempel identifiera att ett konto med nollsaldo vid periodens utgång består av ett stort antal kvittningstransaktioner och bokföringsposter som har bokförts under perioden, som visar att kontosaldot eller transaktionsslaget kan vara betydande (till exempel ett avräkningskonto för löneutbetalningar). Samma avräkningskonto för löneutbetalningar kan också identifiera kostnadsersättningar till ledningen (och andra anställda), som skulle kunna utgöra en betydande upplysning eftersom dessa utbetalningar har gjort till närstående.

Revisorn kan genom att analysera flödena i en hel grupp intäktstransaktioner lättare identifiera ett betydande transaktionsslag som inte har identifierats tidigare.

Revisionskurser

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar.
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet, en nyhetsdag fylld med allt du kan behöva veta om skatt just nu.
  • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag